Lees voor

Zoeken

Zoeken

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit, en daarmee ook voor al het promovendionderzoek, geldt dat die valt onder ‘De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening' (zie de bijlage).
In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Het gaat hier om de principes rondom zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
De gedragscode is ook Engelstalig beschikbaar (zie de bijlage).

Daarnaast zal een deel van het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit gebruik maken persoonsgegevens. Ook voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek is een gedragscode opgesteld, de ‘Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek' (zie de bijlage). Deze gedragscode, die door de VSNU (Vereniging van Universiteiten) in 2005 werd opgesteld, beschrijft hoe onderzoekers om dienen te gaan met personen bij wie onderzoeksdata worden verzameld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vragenlijst die wordt afgenomen bij werknemers, of een cohort van kinderen die gedurende enkele jaren worden gevolgd. Onderzoeksdata die bestaan uit persoonsgegevens dienen in lijn met deze gedragscode onder speciale voorwaarden verzameld, bewaard, beveiligd en gepubliceerd te worden.

Wij verwachten dat iedere onderzoeker (en daarmee ook iedere promovendus) op de hoogte is en handelt naar de regels uit deze gedragscodes.

Commissie en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke integriteit

Het naleven van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening noemen we wetenschappelijke integer handelen. Binnen de Open Universiteit rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Om er voor te waken dat onderzoekers niet in strijd met deze gedragscode handelen heeft het College van Bestuur van de Open Universiteit de Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. Deze commissie is aangesteld ter behandeling van gegronde vermoedens inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit wordt voorgezeten door prof.dr. A. Soeteman, emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit. De verdere interne leden zijn prof.dr. M. Caniëls, prof.dr. A. Ragas, dr. C Bolman, met als ambtelijk secretaris J.Engels.

Naast de commissie is er een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit ingesteld waar onderzoekers in vertrouwen terecht kunnen wanneer ze zaken willen melden die in strijd zijn met de gedragscode. De Vertrouwenspersoon die dient als aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit is Lilian Lechner.

 

Commissie ethische toetsing onderzoek (cETO)

Vanaf 1 januari 2013 kunnen onderzoekers (inclusief (buiten)promovendi en studenten die onderzoek gaan doen)  bij de universiteitsbrede cETO terecht om:

  1. na te laten gaan of hun onderzoek getoetst moet worden door een Medisch ethische toetsingscommissie in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
  2. hun onderzoek te laten toetsen op ethische aspecten.

Daarnaast informeert de cETO onderzoekers over ethische en juridische aspecten van mensgebonden onderzoek en  brengt ze diverse gedragscodes voor goede wetenschapsbeoefening onder de aandacht. Voor meer informatie over regels- en wetten waarmee u rekening dient te houden bij mensgebonden onderzoek, wanneer u de cETO kunt raadplegen en hoe u een aanvraag voor toetsing kunt indienen, vindt u op de pagina Ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving  en bijbehorende webpagina's. Met vragen kunt u terecht bij drs. H. van Montfort (ambtelijk secretaris), email: cETO@ou.nl of bij dr. C. Bolman (voorzitter) (cETO@ou.nl).