Lees voor

Zoeken

Zoeken

LOOK (Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek)

Promoveren bij LOOK

LOOK is opgericht om docenten te professionaliseren op de werkplek. Leraren zijn onze primaire doelgroep, van PO tot HBO.

Een vorm van professionalisering van leraren die steeds meer aandacht krijgt is het promoveren. Leraren die willen promoveren naast hun werk kunnen daarvoor terecht bij LOOK.

Onderzoeksgebieden

Als u promotieonderzoek wilt doen bij LOOK moet uw onderzoeksonderwerp aansluiten bij tenminste één van de LOOK onderzoeksprogramma's. Het LOOK heeft vier onderzoeksprogramma's die we hieronder kort benoemen en in de bijlage verder worden toegelicht:

 • Het eerste programma draait om de vraag wat beweegt leraren? Wat motiveert leraren en wat remt of stimuleert hun motivatie?
 • Het tweede programma gaat om sociaal leren. Hoe dragen de sociale verbanden waarin leraren functioneren bij aan hun professionele ontwikkeling?
 • In het derde programma staat de reflectieve leraar centraal. Het is belangrijk dat de leraar kritisch blijft reflecteren op zijn eigen handelen en een onderzoekende houding ontwikkelt om een maximale bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs te leveren.
 • Het vierde programma heet professionele ruimte. Het is de ruimte die de leraar heeft om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en zijn professionele ontwikkeling. Hoe wordt bijvoorbeeld de professionele ontwikkeling van leraren beïnvloed door de leeromgeving ofwel professionele ruimte van de leraar?

Ingangseisen promovendi

Als u bij LOOK als buitenpromovendus aan de slag wilt, verwachten wij dat u:

 • zeer gemotiveerd bent om u gedurende enkele jaren te concentreren op een wetenschappelijke onderzoeksvraag. Daarnaast hebt u veel oog voor de praktijkrelevantie van uw onderzoek;
 • zelf komt met een doordachte vraag waarnaar u onderzoek wilt doen, een onderzoeksvraag die aansluit bij een van de onderzoeksprogramma's van het LOOK;
 • na een eerste intakegesprek met uw beoogde promotor binnen LOOK, uw onderzoeksonderwerp onder haar/zijn begeleiding uitwerkt tot een volwaardig onderzoeksvoorstel;
 • tijdens uw PhD-jaren voldoende (lees tussen 16 en 24 uur per week) tijd vrij kunt maken om serieus aan uw onderzoek te werken; een deel hiervan is vaak in 'de baas zijn tijd';
 • aan het einde van het traject uw proefschrift aflevert, dit indient bij een commissie voor evaluatie en goedkeuring, en dat u dit, na goedkeuring, openbaar verdedigt.

In de aanloop naar het promotietraject worden de wederzijdse verwachtingen (van u en van uw promotor) in overleg concreet gemaakt en vastgelegd in het individuele opleidings- en begeleidingsplan en het PhD-contract.

Procedure buitenpromovendi

Als u geïnteresseerd bent stuurt u dan een mail naar de wetenschappelijk directeur van LOOK: Prof.dr. Rob Martens.

Wat bieden wij u?

LOOK biedt, ondersteund door de open universiteit graduate school (OUGS), promovendi verschillende faciliteiten aan:

 • De mogelijkheid promotieonderzoek te doen op afstand, desgewenst naast uw huidige baan.
 • Lid worden van een actieve en inspirerende wetenschappelijke community
 • Deskundige wetenschappelijke begeleiding door uw promotor - een hoogleraar van het LOOK
 • Samenwerking met een begeleider en co-promotor die dicht bij uw onderzoeksonderwerp staat; deze begeleider zoeken we bij voorkeur in uw eigen werkomgeving
 • Deelname aan cursussen die de landelijke interuniversitaire onderzoeksscholen ICO
 • Deelname aan/toegang tot cursussen en workshops over specifieke academische onderzoeksvaardigheden die LOOK of OUGS organiseert voor haar AiO's;
 • Toegang tot onze digitale en onlinebibliotheekfaciliteiten

Kosten promotietraject

U betaalt eenmalig € 250 inschrijfkosten.

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn gratis, mits we de expertise kunnen bieden om het traject te begeleiden. Wel zijn er mogelijk kosten voor het doen van onderzoek (data-verzameling, reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Het is zelfs mogelijk om een flexplek bij het LOOK te krijgen zo dat u in een academisch omgeving een deel van uw onderzoek kunt doen. Veel buitenpromovendi kunnen hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk en de werkgever kan dan soms ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden. Voor leraren zijn er ook de zogeheten promotiebeurzen.