Aangepast tentamen

Indien u niet in staat bent om op de voorgeschreven wijze tentamen af te leggen (denk bv. aan studenten met een functiebeperking of chronische ziekte) dan bieden we aangepaste tentamenvoorzieningen zoals verlengde tentamentijd, een aparte ruimte en een vergroot tentamen.

Wij adviseren u om na inschrijving zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken voor het eerste tentamen, een aanvraag hiertoe in te dienen bij de Open Juridische Hogeschool. De aanvraag dient vergezeld te zijn met een verklaring waaruit uw functiebeperking of (chronische) ziekte blijkt. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld. Wanneer toestemming wordt verleend ontvangt u daarvan schriftelijk bericht en kunt u bij tentamenaanmeldingen verwijzen naar het kenmerk van de betreffende brief.

Tentamenvoorzieningen aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de benodigde tentamenvoorzieningen op basis van een functiebeperking, dient u het intakeformulier in te vullen. U stuurt een document mee waaruit de functiebeperking blijkt. Dat kan een medische verklaring zijn, een uittreksel uit uw persoonlijk medisch dossier (dat u kunt opvragen bij de huisarts), of een dyslexieverklaring (afgegeven door een NIP-psycholoog of erkend expertisecentrum).

Ook als sprake is van een wijziging in de gevraagde voorzieningen, dient u opnieuw een intakeformulier en verklaring op te sturen. Geeft u s.v.p. specifiek aan dat u studeert bij de Open Juridische Hogeschool. U kunt het formulier sturen naar:

Open Juridische Hogeschool
afdeling Tentaminering en certificering
Postbus 4444
6401 CX Heerlen