Certificaat

Als u een tentamen heeft afgelegd, ontvangt u de definitieve uitslagbrief met uw cijfer of beoordeling voldoende. Als u alle tentamens binnen een blok met een voldoende (cijfer 6 of hoger) heeft afgerond, ontvangt u een certificaat. Op het certificaat staan de geboortenaam van de student, de bloknaam, de behaalde cijfers voor de blokonderdelen en het aantal studiepunten (European Credits). Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd, vervalt het recht om nog een keer voor hetzelfde blokonderdeel tentamen af te leggen. Puntverbetering is dus niet mogelijk.

Als het certificaat of de uitslagbrief onverhoopt beschadigd is of foutieve studentgegevens bevat, kunt u dit retourneren aan:

Open Universiteit
afdeling Tentaminering en certificering
Postbus 4444
6401 CX Heerlen

U ontvangt zo spoedig mogelijk een nieuw document. Bij verlies van een van beide kunt u schriftelijk een duplicaat aanvragen.