Opleiding

Opleiding

Tijdens de propedeuse verwerft u competenties op het gebied van privaatrecht, strafrecht en staats- en bestuursrecht welke steeds onmiddellijk toegepast kunnen worden in uw eigen praktijk. In de studiefasen daarna gaan we dieper in op de betreffende rechtsgebieden aan de hand van concrete beroepssituaties. Naast de inhoudelijke kennis verwerft u dus ook competenties waarover een hbo-jurist dient te beschikken.

Propedeuse en postpropedeuse ineen

De opleiding omvat twee delen: de propedeusefase en de postpropedeusefase. De blokken van de propedeusefase hebben elk een omvang van 15 studiepunten; dat wil zeggen gemiddeld 420 studie-uren. De blokken in de postpropedeusefase hebben een omvang van 30 studiepunten, gemiddeld 840 studie-uren. Bij een gemiddelde studieduur kunt u de studie in 4 jaar afronden.

Opbouw van de opleiding in schema

Propedeuse

De propedeusefase (studiefase 1) bestaat uit vier blokken:

Studiefase 1

Dit eerste blok is een algemene introductie in het Nederlandse recht, waarbij u ook kennismaakt met het staatsrecht. Speciale aandacht is er voor de juridische informatievaardigheden.
Een verplichte introductiebijeenkomst maakt onderdeel uit van dit blok. De eerstvolgende introductiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 september 2021 in Heerlen op de campus van de Open Universiteit.
In dit blok maakt u kennis met het privaatrecht en dan met name het vermogensrecht en krijgt u een eerste indruk van het burgerlijk procesrecht. Ook wordt in dit blok aandacht besteed aan corresponderen, een vaardigheid die u als hbo-jurist vanzelfsprekend goed dient te beheersen.
 
In dit blok staan het materieel bestuursrecht en het bestuurlijk procesrecht centraal. U maakt onder andere kennis met de diverse bestuursorganen en hun handelingen en besluitvorming. Daarnaast wordt ook extra aandacht besteed aan spelling.
In het blok Inleiding strafrecht komen zowel het materieel als het formeel strafrecht aan bod. U hoort onder andere over sancties, dwangmiddelen en maakt kennis met het rechtsgeding in strafzaken. Tevens leert u waaraan een goed rapport moet voldoen.

Postpropedeuse

De postpropedeuse (fase 2, 3 en 4) omvat zes blokken:

Studiefase 2

Als bedrijfsjurist heeft u te maken met onderdelen van het verbintenissenrecht (bijvoorbeeld in het geval dat u contracten moet beoordelen) en op bestuursrechtelijk terrein met allerlei vergunningen en met de handhaving van die vergunningen. Deze onderwerpen komen in dit blok dan ook aan de orde. Daarnaast is er ook veel aandacht voor handhaving. Tevens komt het onderdeel Financieel management (jaarrekeningen lezen) aan de orde en wordt ingegaan op gespreksvaardigheden.
Dit blok gaat dieper in op het materieel en formeel strafrecht, het terrein waarop de gerechtssecretaris zich begeeft. Aan welke vereisten dient een strafrechtdagvaarding te voldoen en hoe ziet een vonnis uit. De ondersteunende vakken in dit blok zijn Rechtspsychologie en Formuleren.
Dit blok gaat in op rechtsgebieden, waarmee de notarismedewerker te maken krijgt. Nadat eerst de Wet op het notarisambt en de Kadasterwet kort de revue passeren, wordt aandacht besteed aan het onderwerp ethiek. Op een notariskantoor ziet men zich vaak geplaatst voor ethische dilemma’s, vandaar de keuze voor dit onderwerp. Wat betreft juridische vakken, komen aan bod het ondernemingsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Het ondersteunende vak in dit blok is Formuleren.

Studiefase 3

In dit blok wordt ingegaan op het personen- en familierecht, waarbij de onderwerpen afstamming, huwelijk en echtscheiding, omgang en aanverwante onderwerpen aan de orde komen. Tevens komt het vak verbintenissenrecht terug, waarbij de onrechtmatige daad centraal zal staan. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het burgerlijk procesrecht. Het ondersteunende vak in dit blok is Conflicthantering, een vaardigheid die voor een bemiddelaar van wezenlijk belang is.
In dit blok wordt een inleiding gegeven op het faillissementsrecht en op het executie- en beslagrecht. Daarnaast passeert het goederenrecht de revue, waarbij met name de verkrijging en het verlies van goederen en de zekerheidsrechten pand en hypotheek aan de orde komen. Dossier-en informatiemanagement is het onderdeel dat dit blok compleet maakt.

Studiefase 4

In dit blok komen de vakken gemeenterecht en beleid en bestuur aan bod. Mede op basis van de inhoud van deze vakken, dient u een beleidsnota op te stellen. Als ondersteunend vak is het vak Methoden en technieken van onderzoek opgenomen, hetgeen een logische keuze is daar u in dit blok start met (het eerste deel van) het afstuderen. In dit blok dient het onderzoeksplan van de scriptie gemaakt te worden.
De werkzaamheden van een medewerker van een juridisch adviesbureau, kunnen heel divers zijn. Dat blijkt ook uit de inhoud van dit blok. U maakt kennis met het arbeidsovereenkomstenrecht en het socialezekerheidsrecht en met twee (andere) benoemde overeenkomsten, te weten de koopovereenkomst en de huurovereenkomst. Het ondersteunende vak bij dit blok is het vak Kwaliteitsmanagement, waarbij u leert een organisatie te adviseren over integrale kwaliteitszorg.
In dit blok gaat u ook verder met (het tweede deel van) het afstuderen, het schrijven van de afstudeerscriptie en de mondelinge presentatie tijdens de afstudeerzitting.