Vrijstelling

Indien u eerder een propedeusejaar van een wo-opleiding Rechtsgeleerdheid of een opleiding hbo-rechten heeft behaald, komt u in aanmerking voor vrijstelling voor de eerste leerfase, het propedeusejaar, van de opleiding HBO-Rechten van de OJH. Op verzoek van de student kan de examencommissie vrijstelling verlenen voor een of meer blokken of blokonderdelen op grond van een gevolgde juridische vooropleiding op hbo- of universitair niveau die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
Dit met inachtneming van het hierna bepaalde.

Examencommissie

De Examencommissie toetst of uw vooropleiding qua niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met de vrij te stellen (onderdelen van) blokken van de opleiding HBO-Rechten. Indien tentamens geruime tijd geleden zijn afgelegd, kan dit betekenen dat er onvoldoende overeenstemming naar inhoud is tussen de betreffende onderdelen van de vooropleiding en een of meer blokken van de opleiding HBO-Rechten. Het recht is namelijk voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Daarnaast is er geen sprake van overeenstemming naar inhoud, indien de studiestof van de vooropleiding meer dan 25% afwijkt van de studiestof van het vrij te stellen blok.
Van onvoldoende overeenstemming naar niveau is bijvoorbeeld sprake als er in de eerdere opleiding een vak op propedeutisch niveau is gevolgd, terwijl het vrij te stellen blok op postpropedeutisch niveau wordt gegeven.
Wat de omvang betreft, wordt gekeken naar het aantal studiepunten dat is behaald en het aantal toegekende studiepunten aan het vrij te stellen blok(onderdeel) binnen de opleiding van de Open Juridische Hogeschool.
De Examencommissie van de Open Juridische Hogeschool heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen bij verzoeker of bij derden. Vrijstelling op grond van praktijkervaring is niet mogelijk.

Vrijstelling aanvragen

U kunt een verzoek indienen met onderstaand formulier. Elk vrijstellingsverzoek wordt individueel beoordeeld door de Examencommissie. Een verzoek tot vrijstelling kost € 161. Uiterlijk twee maanden na registratie van het verzoek ontvangt u bericht. Het is mogelijk dat tussentijds nog gevraagd wordt naar aanvullende informatie, van u of van derden, voor de uiteindelijke beoordeling. De termijn die nodig is om de gevraagde aanvullende informatie te leveren schort de termijn op waarbinnen op uw vrijstellingsverzoek dient te worden gereageerd.

Formulier vrijstellingsverzoek 2020-2021