Lees voor

Zoeken

Zoeken

Afgeronde afstudeeronderzoeken beleidsgerichte specialisatie

Chronologisch overzicht 

Vermeld zijn auteur, titel afstudeeronderzoek en afstudeerplek.

2007

Ad Wevers. Onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het waterbeleid in het stedelijk gebied. RIZA

2006

Martin Bijlsma. Publieke participatie in de Kaderrichtlijn Water: (hoe) nemen we de burger mee? Coördinatiebureau Rijn en Maas

Erik Raben. Onderzoek naar de verantwoordelijkheden bij de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.Coördinatiebureau Rijn & Maas (CRM), Arnhem.

2005

Theresia van Gijn. Is de watertoets toegepast bij de Hogesnelheidslijn-Zuid? Ex-ante evaluatie van de HSL-Zuid aan de hand van de drie toetsingscriteria van de watertoets uit het kabinetsbesluit.

Henk de Heer. Omputten in de uiterwaarden kansen en bedreigingen. Rijkswaterstaat DON.

Jan-Willem Jannink. Verbeterde milieuprestaties door introductie van milieukostprijzen. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van milieukostprijzen in de olie- en gaswinningsindustrie.

Dirk van Braeckel. De Aquafin-constructie. Analyse van de verandering in het beleidsarrangement rond de bovengemeentelijke afvalwaterzuivering in Vlaanderen

2004
Wim Huisman. Dialogue between the chemical industry and their stakeholders. DuPont, Dordrecht.

2003

Arno van Adrichem. Onzekerheden bij het monitoren van NOx-emissies. ExxonMobil, Vlaardingen
 

Franciena Geschiere. Onderzoek naar de rol van de provincie Overijssel bij het stimuleren van preventie en scheiding van huishoudelijk afval. Provincie Overijssel
 

Jeroen Kruk. Mogelijkheden voor terugkeer van de Atlantische steur (Acipenser Sturio) in de Nederlandse Rijn.Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Lelystad
 

Teun Groothedde. De rol van de milieucoördinator in een complex veld van actoren. Scania Nederland
 

Axel Verachtert. Beleidsanalyse gebiedsoverschrijdende verdrogingsbestrijding grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Animal, Antwerpen
 

Miriam Weber. Beleidsinstrumenten voor eutrofiëringsbestrijding en hun samenhang met de Kaderrichtlijn water en Waterbeleid 21e eeuw. Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied
 

Jacquelien Wijkhuijs. Vernieuwing geluidhinderbeleid, nieuwe aanpak - nieuwe kans? Gemeente Leeuwarden
 

Mat Beelen. Geurhinder in Nederland: De uitwerking van het beleid na 1995. oktober 2003. Infomil Den Haag
 

Ian Perkins. Evaluatie van de reductie van de terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen in Vlaanderen.Milieumanagement en Advies, Antwerpen
 

2002

Thomas Colette. Industrieel fijn stof in Zeeland, van probleem naar een aanzet tot beleid. Provincie Zeeland

2001

Ingrid Zeegers. Handhaving van diffuse bronnen.

Jozef van Kessel. De uitvoering van Europese milieurichtlijnen in een Nederlandse provincie.

Heuser Michiel. Totaal-effluent beoordeling: toekomstig beleidsinstrument? Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Lelystad

2000

Wilmien Haverkamp. Sturing van de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen.

Leo Klein. Milieuaspecten VINEX-locatie Wateringse Veld nader belicht.

Rik de Visser. De afvalrace: een onderzoek naar schaalvergroting inde afvalverwijderingsmarkt.
 

1999

Janny Pijnenburg. Ontwikkeling van het internationaal milieubeleid voor schadelijke stoffen ten aanzien van het Noord-Atlantische mriene milieu: risicobeoordeling ftalaten en nitromusken.

Hijlke Bakker. Milieu-effectrapportage en netwerkmanagement in procesmatige landinrichting.

Klaas Koopmans. Milieu-effectrapportage en gezondheid: een overschat probleem.

Linda van Mourik. Stad en milieu.

Jeroen Geerts. Levenscyclusanalyse en verdroging.

1998

Karin Melis. Consequenties van COPERNICUS voor de bedrijfshuishouding van de Open Universiteit.

Cathy van Dijk. The Private Farmer Dairy Development Project in an Environmental Context.

Seb Walhain. Environmental mediation, from dissensus to consensus through assisted negotiations?

Aend Kroes. Toezicht op kwaliteitssysteemniveau door de Inspectie Milieuhygiëne.

René Smits. Diffuse bronnen en hun aanpak: een tweede spoor naar schoner water.

Eric van Wensveen. Het integratievraagstuk van verschillende zorgsystemen in een radiologisch farmaceutisch bedrijf.

Willie Fikken. Voor niets gaat de zon op ...: over de kosten en baten van duurzame energie-infrastructuur.

1997

Caro Rigter. Afbreekbaarheid van stoffen en streefwaarden in het bodembeschermingsbeleid: een beleidsadvies.

Els Rhijnsburger. Van driehoeksverhouding naar drie-eenheid: Bestuurlijke knelpunten bij de implementatie van het Grensmaasproject.

Miny Dunnik-Haijkers. Doelgroepenbeleid Fryslân: onderzoek naar de mogelijkheden van een autonoom doelgroepenbeleid in de provincie Fryslân.

Stefan Semmekrot. Ecologische effecten van extreem lage afvoeren en afvoerfluctuaties in de Grensmaas: de ontwikkeling van een model.

1996

P. Eyssen. Scoping en issuevorming in milieu-effect-rapportages. DHV-Milieu en Infrastructuur b.v., Amersfoort
 

1995

F.J. Gaikema. Milieuzorg bij de Inspectie Gezondheidsbescherming: aanzet tot de invoering van milieuzorg bij de IGB en onderzoek naar de mogelijkheden tot integratie met kwaliteit- en arbozorgsystemen. Keuringsdienst van Waren, Groningen

M. Muntslag. Milieuzorg: ook een gemeentelijke zorg! Gemeente Epe

P.T. Tchang. Doelgroepenbeleid en waterkwaliteitsbeheer: mogelijkheden en beperkingen. Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, Rotterdam

R.C.J. Aalst. Exergieanalyse in het milieu- en energiebeleid. Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

1994

P. van Dommelen. Bedrijfsinterne milieuzorg als onderdeel van het gemeentelijk beleid: een onderzoek onder Gelderse gemeenten. Gmeente Apeldoorn

1993

L.H.M. Meessen. Milieuzorgsysteem voor een internationaal bedrijf: samenstelling en aanzet tot implementatie en certificatie. Philips Lighting, Eindhoven