Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoek en innovatie

Onderzoek

Het Department of Science maakt de strategische keuze om bij het verrichten van onderzoek twee hoofdwegen te bewandelen. De eerste hoofdweg is het vakgroepsbrede onderzoek 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen'. Dit onderzoek bevat drie pijlers met dwarsverbanden. De tweede hoofdweg (kleiner in omvang dan de eerste) bestaat uit het verrichten van experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Facultair onderzoek

Onder de noemer 'Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen' richt het onderzoek binnen het Department of Science zich op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Binnen dat brede domein zijn drie benaderingen van milieuproblemen uitgekozen als onderzoeksthemas: verkennen, leren en sturen. Deze drie benaderingen zijn nodig voor het succesvol omgaan met complexe milieuproblemen, dat wil zeggen, voor het bereiken van duurzame, houdbare oplossingen.

- Milieutoekomstverkenningen
Bij verkennen gaat het om wetenschappelijke studies naar de ontwikkeling van complexe milieuproblemen op de lange termijn (25 tot 100 jaar). Deze zogenoemde milieutoekomstverkenningen beogen kennis en inzichten op te leveren waar overheden en andere instanties hun beslissingen en beleid op kunnen baseren. Daartoe worden in deze verkenningen vaak meerdere, alternatieve beleidscenarios doorgerekend. Het onderzoek onder dit thema richt zich zowel op het uitvoeren en analyseren van verkenningen voor specifieke milieuvraagstukken als op het verbeteren van concepten en methoden voor milieutoekomstverkenningen.

- Leren voor duurzame ontwikkeling
Bij leren gaat het om leren voor duurzame ontwikkeling, zowel in de context van het hoger onderwijs als in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen. In het eerste geval staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal. In het tweede geval gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken. In beide gevallen richt het onderzoek zich primair op het ontwerpen, evalueren en verbeteren van innovatieve ICT-gebaseerde leeromgevingen die gezamenlijke leerprocessen kunnen ondersteunen.

- Promotie Angelique Lansu: Integratie beroepseisen houdt academische milieu-opleidingen actueel

- Overheidssturing
Bij sturen gaat het om hedendaagse vormen van overheidssturing (governance) bij het omgaan met milieuvraagstukken, waarbij sprake is van een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en civil society, en die gericht zijn op veranderingsprocessen naar een duurzame samenleving. Het onderzoek richt zich op interactieve sturingsvormen die hieraan ten grondslag liggen en participatieve benaderingen die daarbij worden toegepast. Ook is er aandacht voor de relaties tussen kennis en beleid, en de interactievormen die zich daarbij voordoen.

Experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk onderzoek

Experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk wordt uitgevoerd in samenwerking met andere universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het betreft experimenteel laboratorium-gebaseerd natuurwetenschappelijk onderzoek dat milieurelevant is en tevens verband houdt met de specifieke onderwijstaken van het betreffende staflid. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar ecotoxicologie van zware metalen (Universiteit Hasselt) en fylogenie van landslakken (Naturalis).

Masteronderzoek

Het Department of Science biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij wetenschappelijke-stafleden van de vakgroep. Voor meer informatie, zie Masteronderzoek.
 

Innovatie

Het Department of Science is internationaal bekend om zijn expertise op het gebied van innovatieve leeromgevingen voor milieu en duurzame ontwikkeling. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het ‘European Virtual Seminar on Sustainable Development European' en het ‘Virtueel milieuadviesbureau'. 

Vanwege deze expertise participeren we in veel internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van leren en duurzaamheid. Vaak gaat het daarbij om projecten die door de Europese Unie worden gefinancierd in het kader van het Lifelong Learning Programme. Recente projecten zijn:
 
- LECH-e: The Lived Experience of Climate Change – e-module development and virtual mobility (2009-2012)
In dit project ontwikkelt een consortium van drie reguliere en vijf afstandsuniversiteiten een Master-track op het gebied van klimaatverandering. Het gaat hierbij zowel om leermaterialen (modules) als om een gezamenlijke virtuele leeromgeving. Zie voor meer informatie de website van het project of neem contact op met Joop de Kraker.
 
- CBVI: Cross Border Virtual Incubator (2010-2012)
De 16 partners in dit project voeren experimenten en pilots uit met virtuele leeromgevingen die ondernemerschap bevorderen. Eén daarvan is het Virtueel milieuadviesbureau van de Open Universiteit. Zie voor meer informatie de website van het project of neem contact op met Angelique Lansu.
 
- NetCu: Networked Curricula (2010-2012)
Een consortium van 16 partners ontwikkelt in dit project een handboek met succesvolle innovatieve modellen voor internationale samenwerking in hoger open en afstandsonderwijs. Een belangrijke pilot is een nieuwe versie van het European Virtual Seminar in een ‘social network' omgeving. Zie voor meer informatie de website van het project of neem contact op met Joop de Kraker.
 
- I2AGORA: International Internship Agora (2011-2013)
Dit project van 11 partners richt zich op de analyse en synthese van Europese projecten op het gebied van internationale virtuele stages en op het verspreiden van ‘good practices' op dit gebied. Zie voor meer informatie de website van het project of of neem contact op met Ansje Löhr.