Lees voor

Zoeken

Zoeken

Deltacommissie

In 2007 is de zogenoemde Deltacommissie ingesteld. Deze regeringscommissie heeft in 2008 advies uitgebracht over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. De commissie geeft adviezen over de bescherming tegen overstromingen en het veiligstellen van de zoetwatervoorziening.

Daarnaast worden ook kansen voor de samenleving als geheel benoemd, bijvoorbeeld door bij infrastructurele waterprojecten de ruimte zodanig in te richten dat ecologische situatie verbeterd. De hoofdlijn van de bevindingen van de commissie is samengevat in twaalf aanbevelingen voor de toekomst.

Klimaatadaptie

In 2006 is, uitgaande van de ministeries van VROM, LNV en EZ, het Nationaal Programma Adaptatie Ruime en Klimaat (ARK) gestart. In het programma werken de ministeries samen met de waterschappen, provincies en gemeenten. In het kader van dit programma is eind 2007 een Nationale Adaptatiestrategie Ruimte en Klimaat verschenen. De vertaling van deze strategie naar een meer concreter Adaptiatieagenda, voorzien voor 2008, blijkt een moeizaam proces en is medio 2009 nog niet tot stand gekomen.

Ook vanuit de EU wordt getracht gericht beleid op het gebied van klimaatadaptatie te voeren. In 2007 is daartoe het groenboek' Aanpassing aan klimaatverandering in Europa- mogelijkheden voor EU-actie verschenen. In april 2009 is een vervolg hierop (witboek) gereed gekomen.