Lees voor

Zoeken

Zoeken

23 september 2010 - Van de Prins geen kwaad

De gouden koets heeft alle aanvallen doorstaan. Het demissionnaire kabinet heeft een redelijk ontvangen Miljoenennota geproduceerd. 's Lands economie krabbelt op. Buiten is het nog 24 graden.

Maar wat is een blog zonder kritische kanttekeningen? Daarom, weliswaar met enige schroom, toch wat bespiegelingen.

Aandeel hoger opgeleiden <50%

Via ScienceGuide werd bekend dat het CBS prognosticeert dat in 2020 de doelstelling dat 50% van de beroepsbevolking een ho-diploma bezit, niet wordt gehaald. Dat mag geen nieuws zijn. Al vele jaren is bekend dat die doelstelling alléén kan worden gehaald met behulp van leven lang leren; dus als meer mensen met een opleiding op middelbaar (of lager) niveau worden 'opgeschoold'. Gevoegd bij de geluiden uit wo-kringen die stellen de omvang van het studentenbestand te willen verminderen, versterkt dat het pleidooi van onder andere de Open Universiteit voor meer investeringen in het LLL op ho-niveau.

Dus niet!

Het zal wellicht aan de demissionaire status liggen, maar de plannen voor 2011 bevatten in elk geval niet het krachtig uitvoeren van de adviezen van de Denktank Van Boxtel (understatement). Er liggen hier wel harde politieke toezeggingen, maar geen financiële vertalingen.

Maar het kan ook erger

Want er zijn ook dossiers waar naast harde politieke wel degelijk ook financiële toezeggingen zijn gedaan, maar die nu plots worden 'bevroren'. Ik wijs op de envelopppe-gelden voor het hoger onderwijs. Ook de OU zou daarvan haar gerechtvaardigd deeltje krijgen. Dat is om meerdere redenen een slechte zaak. Met de toegezegde gelden zou de historische scheefgroei tussen instellingen, tussen 1e en 2e geldstroom en tussen alfa/gamma en bêta-onderzoek worden rechtgetrokken. Daarnaast frustreer je acties die kwaliteit voor studenten rechtstreeks zou verbeteren.

Probleem voor nieuwe regering groter

Als een nieuw kabinet wil bezuinigen op hoger onderwijs (hetgeen onverstandig is) dan loop je opnieuw tegen de scheefgroei aan. Dus extra bezuinigen? En als een nieuw kabinet wil investeren in het ho dan zal het minder ambitieus kunnen zijn omdat dit probleem nu niet is aangepakt. Jammer dus dat dit kabinet de kans voor een nieuw kabinet om met een schone lei te beginnen de grond heeft ingeboord.

En verder...

* betekent het niet compenseren van loonstijgingen (nul-lijn) opnieuw een aanslag op onze begroting, aangezien het personeel waarschijnlijk die nul-lijn niet zal accepteren

* is de politeke cultuur in 'mijn Maastricht' het stadium van afrekenen en wantrouwen nog steeds niet voorbij. Al 3 wethouders en 1 burgemeester van CDA-huize in 5 jaar tijd gesneuveld.

* biedt een kabinet dat op geringe meerderheden stoelt nieuwe kansen aan maatschappelijk middenveld en sociale partners om een alternatief draagvlak te vormen.