Lees voor

Zoeken

Zoeken

Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO)

De universiteitsbrede commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) beoordeelt op verzoek:

 • mensgebonden onderzoek1 van de Open Universiteit op WMO-plichtigheid indien de onderzoeker daar over twijfelt.
 • niet-WMO-plichtig onderzoek1 op ethische toelaatbaarheid. De cETO geeft hierbij een schriftelijk bindend oordeel. De beoordelingscriteria vindt u in de bijlagen.

Let op:
- Onderzoek kan enkel voorafgaand aan de uitvoering aan cETO worden voorgelegd.
- De cETO is geen erkende METC en is niet bevoegd om goedkeuring te geven voor uitvoering van WMO-plichtig onderzoek.
- Sommige subsidiegevers en instellingen eisen METC goedkeuring voor een onderzoek, zonder dat sprake is van WMO-plichtigheid. Goedkeuring van de cETO is dan wellicht onvoldoende. U dient dit zelf na te gaan.
- Bij niet wmo-plichtig onderzoek waarover u wilt publiceren, raden we u ethische toetsing bij cETO aan. Veel tijdschriften eisen namelijk een bewijs dat het onderzoeksprotocol is goedgekeurd door een ethische commissie.
- Bij aanvraag van WMO-plichtigheidstoetsing worden ethische aspecten niet beoordeeld. Kijkend naar het vorige punt, raden we aan ook direct ethische toetsing aan te vragen.

Algemene regelgeving

- Onderzoek kan enkel voorafgaand aan de uitvoering aan cETO worden voorgelegd.
- Het informeren van studenten (incl. (buiten)promovendi) valt onder verantwoordelijkheid van de begeleiders (bij promotieonderzoek promotor; bij niet-promotieonderzoek de verantwoordelijke voor de onderzoekslijn). Communicatie met cETO loopt via begeleiders.
- Aanvragen dienen te worden ingediend op het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier (zie volgende paragraaf).
- cETO toetst ethische toelaatbaarheid van onderzoek aan de hand van beoordelingscriteria (zie volgende paragraaf)
- cETO aanmeldingen en adviezen worden digitaal gedocumenteerd.
- De decaan van de faculteit van het aangemelde onderzoek krijgt als eindverantwoordelijke het advies van de cETO ter inzage en daarbij tot twee weken na dagtekening de mogelijkheid om bezwaar te maken op het advies en of het onderzoek.
- Bij WMO-plichtig onderzoek is de onderzoeker verantwoordelijk voor aanmelding, toetsing bij de METC en bijbehorende kosten zonder tussenkomst van cETO.
- De onderzoeker, onder 'onderzoeker' vallen onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten, is verantwoordelijk voor het handelen in de lijn met wet- en regelgeving.

Aanmeldformulier met achtergrondinformatie

Het cETO formulier is voor het aanmelden van een individueel onderzoek of onderzoek(slijn) dat nog gaat plaatsvinden Alleen eerstverantwoordelijke onderzoekers (UD, UHD, hoogleraar), verbonden aan de OU, kunnen een protocol indienen (via hun e-mailadres).
Het cETO aanmeldformulier is een word-document dat u kunt invullen en met bijlagen kunt opsturen naar ceto@ou.nl:

Verdere informatie bij het invullen van het formulier.

NB: Let er op dat u en uw medeonderzoekers (waaronder studenten) onderzoeksdata zorgvuldig opslaan en bewaren conform OU-beleid inzake research data management. U dient hiervoor een protocol op te stellen (zie bijlagen). Duurzame opslag van onderzoeksdata dient via het DANS dataopslag centrum te gebeuren (in elk geval voor promotieonderzoek). Neem hiervoor contact op met Jos Rikers van de afdeling Academische zaken van de Open Universiteit. In geval studenten met uw onderzoeksdata aan de slag gaan (bijvoorbeeld voor secundaire dataanalyse) stel de afspraken over databeheer dan ook op schrift. Het voorbeeld contract datastorage cETO kan hierbij behulpzaam zijn.

 

 

a) De onderzoeker legt de vraag om advies over WMO-plichtigheid ten minste 8 weken voor de geplande start van het onderzoek voor aan de cETO met het aanmeldingsformulier, zo nodig voorzien van bijlagen.

b) De cETO checkt de aanvraag op volledigheid en of de geleverde informatie volstaat om WMO-plichtigheid te kunnen beoordelen (indien nodig consultatie onderzoeker).
De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op WMO-plichtigheid door de voorzitter, jurist en ten minste twee cETO leden (ten minste één persoon uit faculteit van de aanvraag, tenzij er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, dan treedt een ander lid op), waaruit het advies volgt.

c) De onderzoeker wordt binnen 4 weken na indiening schriftelijk op de hoogte gesteld van het advies. De decaan krijgt het advies ter inzage.

Als het onderzoek WMO-plichtig is, dient het onderzoek goedgekeurd te worden door een METC. De cETO doet in dit geval geen Ethische toetsing.

Bij niet-WMO plichtig onderzoek kan op verzoek van de onderzoeker het onderzoek op ethische aspecten worden getoetst.

Ethische toetsing vindt enkel op schriftelijk en beargumenteerd verzoek plaats (bijv. omdat een tijdschrift waarin men wil publiceren een toetsingsbewijs eist).

- De onderzoeker dient het aanmeldingsformulier met uitwerking voor het eigen onderzoek en bijbehorende documenten (zie aanmeldformulier) in bij de cETO. Hierna wordt de eerdergenoemde procedure gevolgd (zie onderdeel toetsing WMO-plichtigheid).
- De onderzoeker ontvangt binnen 4 weken schriftelijk een bindend advies over de ethische toelaatbaarheid van het onderzoek en eventueel noodzakelijke veranderingen.
- Indien het onderzoek volgens de cETO niet ethisch toelaatbaar is, mag het onderzoek niet starten en dient de onderzoeker het onderzoeksprotocol conform de aanbevelingen aan te passen en het bijgestelde aanmeldingsformulier opnieuw in te dienen.

 • Voorzitter: Mw. dr. C. Bolman (Psychologie)
 • Interne leden:
  Mw. dr. R. de Groot (Welten-instituut)
  Mw. dr. N. de Hoog (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Dhr. prof. dr. M. Kalz (Welten-instituut, Management, Science & Technology)
  Dhr. prof. dr. M. de Laat (Welten-instituut)
  Dhr. dr. R. Leontjevas (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Mw. dr. C.J.C. Meijs (Welten-instituut)
  Mw. dr. D. Peels (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Mw. dr. S. Peeters (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Mw. dr. E. Simon (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Dhr. K.E.M. Wolfs, MSc (Psychologie en onderwijswetenschappen)
  Dhr. mr. J. Engels (Bestuursdienst)
 • Extern lid: Dhr. drs. R. de Vries (ethicus)
 • Ambtelijk secretaris: Dhr. drs. H.M.J. van Montfort.

E-mail adres: ceto@ou.nl


1 Betreft mensgebonden onderzoek van onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.