Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Bachelor Algemene cultuurwetenschappen
Cultuurwetenschappen | 180 EC
Code BCW-2018-2019
Deze opleiding bestaat uit vier disciplines: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en letterkunde. U leert om cultuuruitingen te analyseren, te interpreteren en in een breder perspectief te plaatsen. Daarnaast krijgt u inzicht in de diverse onderzoeksmethoden en -technieken. Zo ontwikkelt u zich tot een expert die de ‘taal van de cultuur’ beheerst en in staat is om het geleerde op professionele wijze toe te passen in uw werkveld. Met uw diploma kunt u straks aan de slag in culturele en maatschappelijke organisaties, diverse staf- en beleidsfuncties bij de overheid, of in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen kent vier constituerende disciplines: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Met uw diploma kunt u aan de slag in staf- en beleidsfuncties bij overheid, culturele- en maatschappelijke organisaties, of in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting.

Beschrijving

De opleiding wordt aangeboden in drie varianten:
1. De reguliere bachelor: u kiest voor het meeste brede aanbod van cultuurcursussen.
2. De vrije (open) bachelor: u combineert cultuurwetenschappen met onderdelen van andere, niet-verwante opleidingen, bijvoorbeeld omdat u een beleidsfunctie ambieert in een culturele instelling.
3. De bachelor met educatieve minor: u ambieert een tweedegraads bevoegdheid Geschiedenis of Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Bedoeld voor

Iedereen die academische belangstelling heeft voor de cultuurwetenschappen.

Competenties

De eindtermen van de Bachelor Algemene cultuurwetenschappen zijn:
 
Kennis en inzicht
1. U hebt aantoonbaar kennis van en inzicht in een breed spectrum van de Algemene cultuurwetenschappen. Daarnaast hebt u kennis van en inzicht in enkele specialistische vakonderdelen.
2. U hebt aantoonbare kennis van en inzicht in de wetenschapsfilosofische achtergronden van cultuurwetenschappelijk onderzoek.
3. U hebt kennisgemaakt met het begrippenapparaat en de belangrijkste onderzoeksmethoden en -technieken binnen het cultuurwetenschappelijk onderzoek.
 
Toepassen van kennis en inzicht
1. U bent in staat om door u verworven kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit getuigt van een professionele benadering van de aan de opleiding gerelateerde werkvelden/beroepen.
2. U beschikt over de competentie om problemen op het vakgebied van de opleiding helder uiteen te zetten en, voor zover van toepassing, op te lossen. Hiertoe beschikt u over de volgende vaardigheden: het zelfstandig vergaren, verwerken, analyseren, interpreteren en contextualiseren van zowel secundaire literatuur en primaire bronnen.
 
Oordeelsvorming
1. U bent in staat om op het vakgebied van de opleiding relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met als doel een eigen oordeel te vormen dat is gebaseerd op een afweging van zowel de wetenschappelijke als de – voor zover van toepassing – sociaal-maatschappelijke en/of ethische aspecten.
2. U bent in staat om publicaties op het vakgebied van de opleiding die zijn opgesteld in het Nederlands of het Engels, correct te interpreteren en in uw oordeelsvorming te betrekken.
 
Communicatie
U bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op verschillende publieken, waaronder (aankomende) specialisten op het vakgebied van de opleiding maar ook geïnteresseerde leken.
 
Leervaardigheden
1. U bezit de leer- en planningsvaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie succesvol af te ronden.
2. U bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om u zelfstandig te verdiepen in nieuwe onderwerpen en problemen waarmee u in de sfeer van werk en/of beroep wordt geconfronteerd.

Titel

Bachelor of Arts (BA).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC (840 studie-uren) per jaar van 44 weken (19 uur per week) en zonder vrijstelling: 
propedeuse 2 jaar 
postpropedeuse 4 jaar. 
 
Indicatie bij een studietempo van 15 EC (420 studie-uren) per jaar van 44 weken (10 uur per week) en zonder vrijstelling: 
propedeuse 4 jaar 
postpropedeuse 8 jaar.

Aanmelden

Startmoment

U start bij voorkeur met de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (CB0004). Deze cursus start op 1 september of 1 februari. Starten met andere cursussen uit de propedeuse is eventueel mogelijk, maar wordt niet aangeraden. Voor uw studieplanning is het raadzaam contact op te nemen met onze studieadviseurs: studieadvies.cultuur@ou.nl of 045-5762888.

Aanmelden

Bij een bacheloropleiding meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Om de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen te kunnen volgen moet u 18 jaar zijn of ouder, het Engels beheersen op havo-niveau en beschikken over een computer met internetaansluiting.

Toelating

18 jaar of ouder.

Vrijstelling

Hebt u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Prijsinformatie

U betaalt OU-collegegeld op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Afhankelijk van de cursus ook groepsbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Structuur opleiding

De bacheloropleiding bestaat uit 180 EC, verdeeld over twee fasen:
• propedeuse (60 EC)
• postpropedeuse (120 EC).
 
Propeuse (60 EC)
Voor alle varianten van de bacheloropleiding geldt dat de propedeuse uit dezelfde cursussen bestaat. Pas ná de propedeuse kiest u cursussen die specifiek horen bij de door u gekozen variant van de bacheloropleiding.
De bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen start met de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (CB0004) waarin u kennismaakt met cultuurwetenschappelijke benaderingen binnen de disciplines cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Daarna komen per discipline uitgebreide inleidingen inclusief vakspecifieke vaardigheden aan bod. Ook leert u al in de propedeuse vaardigheiden van academisch schrijven (CB0002) U sluit de propedeuse af met de interdisciplinaire cursus Americana (CB1302), waarin de verbanden tussen de vier disciplines van cultuurwetenschappen centraal staan.
 
Postpropedeuse (120 EC)
 
Reguliere bachelor
• U kiest voor het meest brede aanbod van cursussen van Cultuurwetenschappen. Binnen dit brede aanbod moet u in de postpropedeuse één discipline als verdieping kiezen. Daarin schrijft u ook uw bachelorscriptie. Uw keuze van deze verdieping geeft u door aan studieadvies.cultuur@ou.nl.
• De andere drie disciplines van CW bestudeert u om uw kennis en inzicht van het verdiepingsvak in te bedden in de cultuurwetenschappen (blok ‘verbreding’). Daartoe dient ook het verplichte blok ‘integratie’ waarbinnen u interdisciplinaire cursussen bestudeert.
• U komt in uw opleiding in aanraking met een zeer breed scala van cultuuruitingen. In de loop van de opleiding raakt u optimaal geëquipeerd om verbanden tussen de verschillende vormen van cultuur te leggen en deze in hun cultuurhistorische context te plaatsen.
 
Opbouw:
• propedeuse (60 EC)
• blok ‘verdieping’ (25 EC)
• blok ‘verbreding’ (25 EC) voor de andere drie CW-disciplines
• blok ‘integratie’ (25 EC)
• vrije ruimte (30 EC), die u mag invullen naar eigen inzicht met minoren, andere vakken en ‘overgebleven’ cursussen van CW.
• bachelorscriptie (15 EC)
 
 
Vrije (open) bachelor
De vrije (open) bachelor kan interessant zijn als u ‘in een vorig studieleven’ al een (gedeeltelijke) academische opleiding hebt gevolgd. De studiepunten die u toen hebt behaald, kunt u onderbrengen in de vrije (open) bachelor. Dit kan uitsluitend als die vorige academische opleiding inhoudelijk geen verwantschap heeft met Algemene cultuurwetenschappen. Daarbij geldt nog dat de behaalde vakken een inhoudelijke eenheid vormen. De behaalde studiepunten brengt u onder in het zogeheten ‘verbredingpakket’ van 40 EC. U kunt dit verbredingpakket eventueel nog uitbreiden met de 15 EC van de vrije ruimte, mits de vakken inhoudelijk aansluiten bij hetgeen u in het verbredingpakket hebt ondergebracht. Hebt u op wo-niveau bijvoorbeeld Rechtswetenschappen, Informatica of Psychologie gestudeerd, kunt u in principe in totaal 55 EC van deze vorige opleiding opnemen in uw vrije (open) bachelor Algemene cultuurwetenschappen.
U kunt er ook voor kiezen het verbredingpakket en de vrije ruimte te vullen met OU-cursussen van andere niet-verwante opleidingen. Zo kunt u kiezen voor een zogeheten Beleidsvariant (55 EC) waarbij u cursussen bestudeert uit de opleidingen Management- en Rechtswetenschappen. Zo’n combinatie van vakken kan interessant zijn als u bijvoorbeeld een beleids- of managementfunctie bij een culturele instelling ambieert.
 
Wilt u de open variant van de bachelor Algemene cultuurwetenschappen volgen? Dan dient u aan de hand van het aanvraagformulier voor de vrije (open) bachelor een gemotiveerd verzoek in bij de Commissie voor de examens (CvE). De Commissie Vrijstelling en Toelating Cultuurwetenschappen adviseert de CvE inzake de te nemen beslissing.
 
Opbouw:
• propedeuse (60 EC). Deze verschilt niet van de andere varianten.
• blok ‘verdieping’ (25 EC)
• blok ‘verbreding’ (15 EC) voor de andere drie CW-disciplines
• blok ‘integratie’ (10 EC)
• verbredingpakket (40 EC) voor elders gevolgd onderwijs.
U kunt dit verbredingpakket uitbreiden met 15 EC van de vrije ruimte, mits er een inhoudelijke eenheid bestaat tussen de cursussen/vakken in het verbredingpakket en die in de vrije ruimte.
• vrije ruimte (15 EC)
• bachelorscriptie (15 EC)
 

Bachelor met educatieve minor
Als u kiest voor het opnemen van een educatieve minor in uw bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, hebt u belangstelling voor het behalen van een tweedegraads bevoegdheid in de schoolvakken Geschiedenis of Nederlands. Daarmee legt u ook de inhoud van het postpropedeutisch deel van de bachelor voor een belangrijk deel vast. U moet zich immers de nodige inhoudelijke kennis van het vakgebied eigen maken.
 
Opbouw:
• propedeuse (60 EC). Deze verschilt niet van de andere varianten.
• blok ‘verdieping’ (40 EC) met daarin de cursussen waarvoor de educatieve minor wordt behaald. Er bestaat dus ook verdieping Geschiedenis en een verdieping Nederland.
• blok ‘verbreding’ (25 EC) voor de andere drie CW-disciplines
• blok ‘integratie’ (10 EC)
• educatieve minor (30 EC). Deze is uiteraard verplicht. Twee (meer algemeen didactische) cursussen van in totaal 12,5 EC zijn voor de schoolvakken Geschiedenis en Nederlands gelijk. De overige 17,5 EC betreffen vakdidactiek en de vakdidactische stage op een middelbare school. De cursussen van de educatieve minor worden ondergebracht in de vrije ruimte, die daardoor bij deze variant vervalt.

Inhoud kwartielen

CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen
CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken
CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2: Historisch overzicht
CB0404 Inleiding letterkunde
CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1: Europa in het ancien regime (1450-1800)
CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2: De Nederlandse republiek (1500-1800)
CB3602 Inleiding in de filosofie 1
CB3702 Inleiding in de filosofie 2
CB0002 Academisch schrijven
CB1302 Americana. Europese reflecties op Amerika na 1900
CB3802 Historiografie. Geschiedschrijving in de Nederlanden van renaissance tot heden
CB1402 De schouders eronder en vooruit! Nederland 1948-1973
CB1502 Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800
CB1602 Aspecten van `Naties, staten en nationalisme in Europa'
CB1702 Historische beeldvorming. Visuele cultuur en geschiedenis
CB3902 De nieuwe mens. Een nieuwe visie op Nederland rond 1900
CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
CB0402 Kabinetten, galerijen en musea
CB4002 Oude kunst. Feiten en visies
CB4102 Moderne Kunst. Feiten en visies
CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600
CB2002 Literatuurwetenschap
CB2102 Dichter bij de poëzie
CB4202 Literatuur in de multiculturele samenleving
CB0102 Wereldliteratuur
CB3302 Bewerkte boeken
CB4302 Analytische filosofie
CB2302 Ethiek
CB2402 Hermeneutiek
CB2502 Filosofie in literatuur
CB4402 Cultuurfilosofie
CB2702 Het cultuurwetenschappelijk debat
CB0604 Veranderend verleden. De dynamiek van herinnering en verbeelding
CB2802 Oordelen over cultureel erfgoed
CB4502 Steden in beweging. De invloed van migratie op kunst en cultuur
CB2902 Cultuurwetenschappelijke seminars
CB3002 Cultuurgeschiedenis van de oudheid
CB3102 Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen
CB0704 Perspectieven op Nederland in de moderne tijd. Debatten in wetenschap en samenleving
CB0202 Fonologie, morfologie, spelling
CB0302
Externe taalgeschiedenis. Speciale aandacht voor het Nederlands
CB1202 Taalbeheersing van het Nederlands
CB3202 Traditionele grammatica. Inleiding in de syntaxis
CB0902 Zomerschool cultuurgeschiedenis
CB0504 Zomerschool Florence
CB2202 Zomerschool letterkunde (niet in 2018-2019)
CB2602 Zomerschool filosofie (niet in 2018-2019)
CB0304 Stage cultuurwetenschappen
CB0003 Leraarschap, didactiek en onderwijs
CB3402 Kennis van de leerling
CB3502 Vakdidactiek Geschiedenis
CB1102 Vakdidactiek Nederlands
CB0105 Vakdidactische stage Geschiedenis
CB0205 Vakdidactische stage Nederlands
CB9906 Onderzoekspracticum: bachelorscriptie
 

Tentaminering

De tentamens verschillen per cursus. Er zijn multiple-choice tentamens, tentamens met open vragen, openboektentamens, opdrachten, schriftelijke werkstukken en mondelinge presentaties.

Meer informatie

Contactpersonen

U kunt met uw vragen over uw studieplanning terecht bij onze studieadviseurs Cleo Merckx en Leonie Boon via studieadvies.cultuur@ou.nl.