Bachelor Psychologie
Psychologie | 180 EC
Code BPS
Onze opleiding biedt u een stevige wetenschappelijke basis om een breed scala aan psychologie-gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op het gedrag van mensen, psychische problemen, omgevingsfactoren, erfelijkheid, stress, de kunst van het leiding geven, et cetera. De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn voor u om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Al deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. Behalve een verplicht programma aan vakken kunt u kiezen voor een extra verdieping of juist een verbreding van de opleiding.

Algemeen

Introductie

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.  

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Is leidinggeven kunst of kunde? Hoe ga ik om met stress? De bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf.

Beschrijving

De opleiding is een ‘brede bachelor'. In de propedeuse en de post-propedeuse zijn de vakken verplicht. Daarna kiest u een aantal cursussen die relevant zijn voor de mastervariant van uw keuze. U sluit de opleiding af met de bachelorthesis, een eindopdracht waarin u uw onderzoeksvaardigheden kunt toepassen.

Competenties

De hele opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug.
De bacheloropleiding biedt:
… kennis over en kritische reflectie op vraagstukken over psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid, levensloop en ziekte;
… kennis over methoden van psychologische diagnostiek;
… vaardigheden in het samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend. Studenten uit Nederland dienen er rekening mee te houden dat in de meeste Europese landen de psychologie opleiding een 5 jarige opleiding is.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Toelichting inschrijving

U kunt zich in via de webwinkel aanmelden. In overleg met een studieadviseur stelt u een studieplan op voor het eerste jaar.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling of toelating tot de masteropleiding via een premaster. Lees meer....

Startmoment

U start de bacheloropleiding psychologie met de ‘Inleiding in de psychologie’. Dat kan op twee startmomenten: september of februari. U woont 4 bijeenkomsten bij waarin u een uitgebreide oriëntatie krijgt op de inhoud van de opleiding. U krijgt geïntegreerde studievaardigheden aangereikt, u volgt een serieus game en onder begeleiding van een tutor kunt u zich optimaal voorbereiden op het eerste deeltentamen. Na deelname aan dit tentamen gaat u met de studieadviseur uw studieplannen verder vormgeven. De rest van de opleiding is ingedeeld in kwartielen.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Het online psychologie-onderwijs heeft een uitgekiende mix van virtueel begeleide bijeenkomsten, digitale feedback en verplichte practica. U voert opdrachten uit, u maakt digitale tussentoetsen en u woont online bijeenkomsten bij. Tijdens de practica oefent u vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen. De toegang tot het studiemateriaal, het indienen van opdrachten en het contact met uw medestudenten en docenten verlopen via de digitale leeromgeving.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen verdeeld over twee fasen:
- propedeuse;
- postpropedeuse.
In het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse kiest u cursussen die u nodig heeft voor de aansluitende masteropleiding.
Daarnaast bestaat de postpropedeuse uit de vrije ruimte en de bachelorthesis.

Samenstelling

De hieronder gepresenteerde samenstelling is voor het academisch jaar 2017-2018. Zie ook het Jaarrooster bachelor Psychologie 2017-2018.
Propedeuse (60 studiepunten)
PB0004 Inleiding in de psychologie
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0002 Sociale psychologie
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB0702 Literatuurstudie
 
Postpropedeuse verplicht deel (55,8 studiepunten)
PB0902 Gespreksvoering
PB0802 Onderzoekspracticum psychologisch survey
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
S36111 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
PB1102 Psychologische gespreksvoering
S11211 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek
S20221 Test- en toetstheorie
S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid
 
Postpropedeuse gebonden keuze blok (25,8 studiepunten kiezen uit 38,7 studiepunten)
S28211 Organisatiepsychologie
S77211 Personeelspsychologie
S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation
S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
S33331 Seksuologie
S26311 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
S47321 Adolescentiepsychologie
S45321 Psychogerontologie
S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
 
Vrije ruimte (21,2 studiepunten)
Eindopdracht (17,2 studiepunten)
S50317 Bachelorthesis
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden.

Meer info

Contactpersonen

Neem contact op met één van onze studieadviseurs via https://www.ou.nl/web/open-universiteit/aanvraag-advies-wo-bachelor