null Inleiding informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Inleiding informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB0202
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Informatietechnologie (IT) heeft een grote impact op ons leven, op organisaties en de maatschappij. Kennis over het gebruik van innovatieve IT en datagedreven bedrijfsinformatiesystemen is van essentieel belang om op verantwoorde wijze te investeren en in te spelen op een snel veranderende wereld, zodat organisaties beter functioneren. We geven in deze inleidende cursus een helikopterview van het vakgebied, zodat studenten onder andere zicht krijgen in: de verschillende typen informatiesystemen, ontwikkelprocessen, de toepassing van IT en datagedreven innovaties in organisaties, de invloed van technologie op de maatschappij en de eventuele morele en ethische kwesties die daarbij een rol spelen. Centraal daarbij staan informatiesystemen; zij vormen het kloppend hart van organisaties en de maatschappij. Dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer ze niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Neem bijvoorbeeld een bank waarbij de software voor internetbankieren niet beschikbaar is, waardoor klanten geen transacties kunnen doen. Of een productiebedrijf waarbij het ERP-systeem niet werkt en er dus geen productieorders kunnen worden uitgegeven of bestellingen worden gedaan.

Inleiding informatiekunde is een startcursus binnen de bachelors Informatiekunde en Informatica. Studenten leren in deze cursus dat het succesvol toepassen van informatiesystemen verder gaat dan alleen technologie: het is een samenspel waarbij mens en maatschappij, organisatie en technologie op elkaar worden afgestemd (‘aligned’). Dit samenspel is specifiek het terrein van de informatiekunde en de cursus beoogt dan ook een overzicht te geven van de belangrijkste componenten van informatiesystemen (mens en maatschappij, organisatie en technologie) en de bijbehorende belangrijkste concepten en theorieën te introduceren.

We gebruiken de Nederlandse bewerking van hét standaard tekstboek op het gebied van de informatiekunde, waar je doorheen wordt geleid middels de cursusleidraad in de digitale cursusomgeving en de online bijeenkomsten met de docenten.

Het tekstboek ‘Bedrijfsinformatiesystemen’ van Laudon en Laudon heeft vier delen. Deel 1 ‘Organisaties, management en de netwerkonderneming’ geeft een overzicht van waar en hoe informatiesystemen strategisch worden ingezet om bedrijven winstgevender te maken. Uit deel 2 ‘IT-infrastructuur’ slaan we een paar thema’s over, omdat die in de cursus Inleiding informatica uitgebreid worden besproken. Deel 3 ‘Kerntoepassingen van systemen’ dekt thema’s zoals operationeel excelleren en klantintimiteit bereiken, e-commerce, digitale markten, digitale goederen, kennismanagement en samenwerking. In deel 4 ‘Informatiesystemen bouwen en beheren’ komen thema’s zoals business process re-engineering, het ontwikkelen van informatiesystemen, het managen van projecten en internationale informatiesystemen aan de orde. Je krijgt op die manier inzicht in het vakgebied informatiekunde. Samen met de cursus Inleiding informatica heb je uiteindelijk een overzicht over deze vakgebieden en kun je beslissen of informatica dan wel informatiekunde je het meest aanspreekt.

De cursus is ingedeeld in drie blokken en volgt deels de opbouw van het boek dan wel met een andere volgorde en daar waar thema’s in het boek onderbelicht zijn vullen we aan met extra materiaal.

Tijdens de cursus krijg je opgaven om de stof beter te begrijpen en zelftoetsen waarin de kennis van een thema getoetst wordt. Zo word je voorbereid op het tentamen.

Leerdoelen
In de cursus verwerf je kennis van de basisbegrippen en inzicht in de belangrijke vraagstukken op de grensvlakken mens en maatschappij, organisatie en technologie. Daarnaast krijg je ook inzicht in de organisatorische en maatschappelijke gevolgen van informatiesystemen.

Na bestudering van deze cursus kun je:
- de belangrijkste componenten van een informatiesysteem in ruime zin omschrijven, namelijk: technologie, organisatie, en mens en maatschappij,
- de basisbegrippen behorende bij deze componenten omschrijven,
- de belangrijkste vraagstukken op de grensvlakken van T, O, en M aan de hand van relevante theorieën uitleggen,
- aan de hand van een praktijkvoorbeeld de gevolgen van de implementatie en het gebruik van informatiesystemen voor organisaties identificeren en uitleggen,
- aan de hand van een praktijkvoorbeeld de maatschappelijke gevolgen van informatiesystemen, op het gebied van ethiek, security en duurzaamheid, beredeneren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.
Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

De cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt tweemaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 2 en 4.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
za 26-11-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
1. di 06-12-2022 / 20.00-21.30 uur
2. di 20-12-2022 / 20.00-21.30 uur
3. di 10-01-2023 / 20.00-21.30 uur
4. di 31-01-2023 / 20.00-21.30 uur


Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn:
voor kwartiel 4 (start 2020-2021): 10-11-2021 en 2-2-2022
voor kwartiel 2 (start 2021-2022): 2-2-2022, 25-4-2022 en 24-8-2022
voor kwartiel 4 (start 2021-2022): 7-7-2022

Tentamendata

07-07-2022 19:00, 24-08-2022 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer informatie

STUDIEDAG
Vier keer per jaar is er een Informatica studiedag.
De startbijeenkomst van de cursus wordt op de studiedag gehouden. Alle studenten die bezig zijn met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde worden van harte uitgenodigd voor de startdag.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- tekstboek: Laudon, K.C. & Laudon, J.P. Bedrijfsinformatiesystemen, Pearson, Benelux, 15e druk,
- cursusleidraad in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Voor de bijeenkomsten via de virtuele klas dient een student over een goede internetverbinding en een headset te beschikken.

Digitale leeromgeving

Als student heb je toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Daar vind je een rooster en de link naar de virtuele klas, kun je je opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Ook kun je er vragen stellen over de leerstof.