Master Computer Science (MSc)
Informatica en informatiekunde | 120 EC | 2016-2017
Code MACS
Deze brede opleiding, gebaseerd op de pijlers softwaretechnologie en informatiesystemen, volgt op de bacheloropleiding Informatica en biedt u de mogelijkheid tot verdieping en specialisatie. Zodat u uitgroeit tot een academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden. Een expert die gebruik maakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. U gaat onder meer aan de slag met het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten in de informatica aan de hand van actuele problemen. Ook leert u systemen ontwikkelen met gebruikmaking van de nieuwste technieken en inzichten.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Computer Science wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De wo-masteropleiding Computer Science is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Computer Science met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

De masteropleiding Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de informatietechnologie, software engineering en bedrijfskunde. Het is een brede opleiding gebaseerd op twee pijlers: software engineering en informatiesystemen. De focus ligt op die deelgebieden van de informatica die voor de beroepsuitoefening van belang zijn: een wetenschappelijke opleiding die beroepsrelevante thema’s behandelt.
Centraal staan verdieping en specialisatie. U krijgt zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele problemen.
U ontwikkelt systemen met gebruikmaking van de nieuwste technieken. Daarnaast is er expliciete aandacht voor academische competenties, leidend tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

Bedoeld voor

De masteropleiding Computer Science is geschikt voor iedereen die een bachelor in de informatica of een verwant gebied heeft en/of werkzaam is in de ICT. Heeft u een hbo-bachelor, dan volgt u eerst een schakelprogramma. U wordt opgeleid tot academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden door het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve systemen.

Competenties

Na het afronden van de opleiding bent u bekend met het ontwerpen, ontwikkelen, uitleveren en onderhouden van software- en informatiesystemen van hoge kwaliteit. U kunt systemen en processen afstemmen met de bedrijfsstrategie en maakt gebruik van een breed palet van technische methoden, technieken, tools en formalismen.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerden zijn o.a. werkzaam als software engineer, softwarearchitect, informatiearchitect, CIO, tester of docent informatica.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Computer Science voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook de titel ingenieur (ir) voeren.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van vier jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op. Deze master is vergelijkbaar met een tweejarige voltijds-opleiding (120 EC).

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint.

Voor wat betreft toelating tot de masteropleiding Computer Science geldt:
- Beschikt u over een wo-bachelorgetuigschrift Informatica, dan wordt u rechtstreeks, dus zonder schakelprogramma, toegelaten tot de master.
- Heeft u een sterk verwante hbo-bachelor behaald zoals Informatica, Technische informatica, Bedrijfsinformatica, dan kunt u worden toegelaten tot een schakelprogramma van 15 studiepunten (EC) waarin datastructuren en algoritmen, formele talen, logica, programmeertalen en security worden behandeld. Na afronding kunt u alsnog worden toegelaten tot de masteropleiding.
- Als u een andere bachelor in een verwant gebied heeft behaald, dan kunt u worden toegelaten tot een schakelprogramma van 30 studiepunten (EC) waarin naast bovengenoemde onderwerpen ook objectgeoriënteerd ontwerpen, programmeren in Java, en databases aan de orde komen. Na afronding kunt u alsnog worden toegelaten tot de masteropleiding.
- Ook als u een ander bachelordiploma heeft behaald en werkzaam bent in de ICT, bent u mogelijk toelaatbaar tot de master, afhankelijk van uw kennis en ervaring.

Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Computer Science wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een tutor is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.
 
Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over vier academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u vijftien cursussen die samen 120 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een tweejarige voltijds-opleiding.

Inhoud kwartielen

IM0001 Academic Writing
IM0104 Business Processes
IM0002 Business Intelligence
IM0102 Design Patterns
IM0003 Enterprise Architecture
IM0103 Rule Based Design for CS
IM0101 Research Preparation
IM0203 Software Architecture
IM0202 Software Evolution
IM0303 Software Life Cycle
IM0302 Software Security
IM0402 System Verification and Testing
IM0204 IT-Governance
IM0004 Voorbereiden afstudeeropdracht CS
IM990C Afstudeeropdracht Computer Science
 

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Computer Science sluit u af met een opdracht. Een enkele keer is er sprake van een mondeling tentamen, waarvoor u zelf een afspraak met de examinator maakt, of een schriftelijk tentamen. Schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een studiecentrum.
Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.

Meer informatie

Contactpersonen

Drs. Henk Frederiks.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Computer Science geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Extra informatie

De faculteit Management, Science & Technology onderhoudt een apart Portaal Informatica en Informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde en alles waar zij zich mee bezighoudt. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie.