Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 60 EC | 2016-2017
Code MAPAO
Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie. Ook loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. U wordt verder nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master opereert u zo theoretisch op hoog niveau, maar heeft u tegelijk het vermogen om de theorie in praktijk te brengen.

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bent u geïnteresseerd in de volgende vragen?
• Hoe zou het komen dat ondanks allerlei inspanningen, trainingen, aanpassingen aan de werksituatie medewerkers toch niet dat doen wat hen verwacht wordt?
• Is brainstorming in groepen wel zo effectief en efficiënt als in het algemeen gedacht wordt?
• Hoe komt het dat mensen het eigenbelang opofferen om iets beter af te zijn dan anderen?
• Is loon wel motiverend?
• Werkt een tevreden medewerker harder dan een ontevreden medewerker?
• Hoe kan men ervoor zorgen dat men de juiste mensen in dienst kan nemen?
• Hoe kan men een organisatie zodanig vorm geven dat zij het best haar doelen kan realiseren?
• Hoe pak je het best een verandering in een organisatie aan?
Dan spreekt de afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie u wellicht aan.

Beschrijving

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert het gedrag, houdingen en emoties van mensen in relatie tot hun werksituatie. Van oudsher hoort de arbeids- en organisatiepsychologie tot het brede domein van de toegepaste psychologie. In dit domein worden meestal drie niveaus (het werk, het individu, en de sociale en organisatie context) onderscheiden die terugkomen in drie domeinen van de studie, respectievelijk de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie.
De arbeidspsychologie houdt zich bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Er wordt bijvoorbeeld bestudeerd hoe de werksituatie tot een burnout kan leiden of hoe deze situatie juist de bevlogenheid en persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren. Dit kan leiden tot adviezen over het vormgeven van taken en werkprocessen met als doel dat werknemers het werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren.
In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu. Veel van de onderwerpen op dit terrein zijn erop gericht de ‘fit’ tussen het individu en het werk te verbeteren. Belangrijke onderwerpen zijn: het aantrekken en selecteren van nieuwe medewerkers, het trainen en ontwikkelen van medewerkers; keuzes omtrent de individuele loopbaan; mobiliteit, verloop en reïntegratie.
De organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en tot het grotere systeem dat men de organisatie noemt. Onderwerpen zijn onder meer: leiderschap, besluitvorming, groepsprocessen, zoals het werken in teams en conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering.
De afstudeerrichting Arbeids- en organisatiepsychologie biedt tevens de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Na het afronden van deze opleiding kunt u als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kunt u zich onder voorwaarden inschrijven in de beroepsregisters. Ook kunnen afgestudeerden een toelatingsverzoek indienen bij vervolgopleidingen zoals de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, mits men (aanvullend) het juiste vakkenpakket heeft afgerond.

Bedoeld voor

Deze masteropleiding is bedoeld voor iedereen die een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie heeft afgerond.

Competenties

Tijdens de opleiding doet u kennis op, leert u vaardigheden aan en ontwikkelt u competenties ten behoeve van het professioneel handelen en ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op diverse domeinen. U ontwikkelt kennis van, inzicht in en reflecteert kritisch op psychologische vraagstukken. U bestudeert theorieën en hun onderlinge samenhang, u ontwikkelt de voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden en diagnostiek en interventies, u stelt zelfstandig rapportages op en u bent op de hoogte van de beroepsethische regels.

Arbeidsperspectief

Arbeids- en organisatiepsychologen werken veelal bij bureaus voor werving en selectie of organisatieontwikkeling, of in beleidsfuncties bij organisatie- en adviesbureaus.
Afgestudeerden zijn o.a. werkzaam:
- in de intramurale of ambulante geestelijke gezondheidszorg;
- als beleidsmedewerker/coördinator gezondheidsinstellingen;
- als werknemer P&O afdeling grotere (non) profit organisaties;
- als coach/vertrouwenspersoon/echtscheidingsbemiddelaar;
- als zelfstandige beroepsuitoefenaar;
- als adviseur bij organisatie- en adviesbureaus;
- als onderzoeker.

Titel

Master of Science (MSc).

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan volgt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studiepad.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding kan gestart worden in september, november, februari en mei.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding meld u zich aan voor een telefonisch adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de mastervariant van uw keuze. Als toelating mogelijk is, dan wordt, op basis van uw specifieke situatie een voor u optimaal studiepad besproken. Daarna start u de inschrijfprocedure.
Bij een start in september dient u tijdig het adviesgesprek aan te vragen, uiterlijk 10 juli.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een wo-bachelorgetuigschrift in de psychologie. Bij ‘niet-psychologie’ opleidingen én alle hbo-opleidingen of wo-bacheloropleidingen is er geen rechtstreekse toelating tot de masteropleiding mogelijk. U krijgt dan een vrijstelling in de bacheloropleiding.

Toelating via een schakelprogramma

Studenten met een (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de psychologie of een afgeronde wo-bacheloropleiding in de psychologie kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma. Een schakelprogramma wordt op maat vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant.
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.

Vrijstelling

Indien rechtstreekse toelating tot de master of het volgen van een schakelprogramma niet mogelijk is dan kunt u met een wo- of hbo-vooropleidingen mogelijk een vrijstelling in de bacheloropleiding krijgen.
Lees meer...

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De docent bewaakt de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang in uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. U bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast komt u  2 tot  3 keer per cursus bij elkaar t via (virtuele) groepsbijeenkomsten waarin u de leerstof op een actieve manier verwerkt en toepast. Tevens kunt u denken aan (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen de virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.  
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Begeleidingsbijeenkomsten

De begeleidingsbijeenkomsten zijn grotendeels online. In overleg met de studenten kan een groepsbijeenkomst in een studiecentrum plaatsvinden. Bij het practicum psychodiagnostiek zijn de bijeenkomsten verplicht.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, producten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit inhoudelijke cursussen,  een stage, een scriptieplan en een masterscriptie die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.
De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen of versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk.

Inhoud kwartielen

PM0402 Psychologie van organisatieverandering
PM0602 Duurzame inzetbaarheid op het werk
PM0002 Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie
PM0502 Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk
PM0006 Stage arbeids- en organisatie-psychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9606 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie arbeids- en organisatie-psychologie
 

Tentaminering

Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. 
De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. 
Het scriptieplan bereidt u voor op de masterthesis en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. De stage rondt u af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.
U sluit de opleiding af door het afronden van het empirisch afstudeeronderzoek (de masterthesis).

Meer informatie

Contactpersonen

Studieadviseurs masteropleiding: Ellis Burgers, Meike van Genk, Mandy de Nijs en Susan Meijer.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

In de Keuzegids Masters 2015 staat de master Psychology van de Open Universiteit op de eerste plaats. Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogsten de masters van de OU positieve waarderingen in de gids.
De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masteropleidingen van universiteiten en hogescholen per vakgebied systematisch met elkaar worden vergeleken.
In de Nationale studentenenquete (NSE) krijgt de masteropleiding Psychology de hoogste score.