Master Software Engineering (MSc)
Informatica en informatiekunde | 60 EC | 2016-2017
Code MASE
De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering 2016-2017 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Het jaarrooster is geldig tot en met 31 augustus 2017.
 
Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering 2017-2018. Meer informatie staat in de studiegids 2017-2018. Via Brochure aanvragen kunt u de studiegids downloaden of per post aanvragen.

De wo-masteropleiding Software Engineering is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Software Engineering met uw werk en andere activiteiten.

Algemeen

Beschrijving

Software Engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op hardware- en softwaregebied voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar die ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf.

Centraal in het curriculum staat de ontwikkeling en het onderhoud van hoge kwaliteit software met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden:
- Software architecture: richt zich op het hoog-niveau ontwerp van goed gestructureerde en goed onderhoudbare software.
- Software quality management: richt zich op de kwaliteit in de fasen van de software lifecycle en het managen daarvan zowel aan het begin bij het bepalen van de requirements als later wanneer de software evolueert. 
- Software quality assurance: richt zich op (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbepaling zowel wat functionele als niet-functionele eigenschappen betreft.

Bedoeld voor

De masteropleiding Software Engineering is bijzonder geschikt voor ambitieuze IT-ers die werk en studie willen combineren. De opleiding is ook interessant als u een bachelor Informatica of een verwante bachelor heeft behaald of als u op universitair niveau als software engineer actief wilt zijn. Bijvoorbeeld als security specialist, software architect, docent Informatica aan VO, MBO en HBO.
Heeft u een hbo-bachelordiploma, dan volgt u eerst een schakelprogramma.

Competenties

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om zowel op kleine als op grote schaal innovatieve software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency, security en onderhoudbaarheid en die in overeenstemming is met professionele en ethische standaards. Gedurende de volledige software lifecycle maakt u op zinvolle wijze gebruik van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. In complexe softwareprojecten ziet u verschillende oplossingen voor een bepaald probleem en bent u in staat een beargumenteerde keuze te maken voor één van die oplossingen. Daarbij maakt u een goede afweging tussen de belangen van diverse stakeholders.

Arbeidsperspectief

Afgestudeerden kunnen doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo - niveau. Zij zijn o.a. werkzaam als software engineer, software architect, security specialist, tester, docent Informatica, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van Software Engineering of wetenschappelijk programmeur.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Software Engineering voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook de titel ingenieur (ir) voeren.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint.

Voor wat betreft toelating tot de master Software Engineering geldt:
- Beschikt u over een wo-bachelorgetuigschrift Informatica, dan wordt u rechtstreeks, dus zonder schakelprogramma, toegelaten tot de master.
- Heeft u een sterk verwante hbo-bachelor behaald zoals Informatica, Technische informatica, Bedrijfsinformatica, dan kunt u worden toegelaten na afronding van een schakelprogramma van 15 studiepunten (EC) waarin datastructuren en algoritmen, formele talen, logica, programmeertalen en security worden behandeld.
- Als u een andere bachelor in een verwant gebied heeft behaald, dan kunt u worden toegelaten na afronding van een schakelprogramma van 30 studiepunten (EC) waarin naast bovengenoemde onderwerpen ook objectgeoriënteerd ontwerpen, programmeren in Java, en databases aan de orde komen.

Kijk voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden op portal.ou.nl/web/informatica-master-se/toelating of vraag een adviesgesprek aan.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering 2016-2017 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Het jaarrooster is geldig tot en met 31 augustus 2017.
 
Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering 2017-2018. Meer informatie staat in de studiegids 2017-2018. Via Brochure aanvragen kunt u de studiegids downloaden of per post aanvragen.

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een studieadviseur is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een mentor bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en –planning.

Flexibel online studeren

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal en online bijeenkomsten in een virtuele klas. U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en –advies of andere vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk. Totaal bestudeert u acht cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijds-opleiding.

Inhoud kwartielen

Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Software Engineering 2017-2018
 
De hieronder gepresenteerde samenstelling is voor het academisch jaar 2016-2017 en is geldig tot en met 31 augustus 2017. Zie het Jaarrooster master Software Engineering 2016-2017.
 
IM0001 Academic Writing
IM0102 Design Patterns
IM0101 Research Preparation
IM0203 Software Architecture
IM0202 Software Evolution
IM0303 Software Life Cycle
IM0302 Software Security
IM0402 System Verification and Testing
IM0502 Voorbereiden afstudeeropdracht SE
IM9906 Afstudeeropdracht Software Engineering
 

Tentaminering

De meeste cursussen worden afgesloten met een opdracht of een combinatie van een opdracht met een mondeling tentamen. De cursus Software architecture kent een opdracht in combinatie met een schriftelijk tentamen. Tentamens kunnen twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.

Meer informatie

Contactpersonen

Drs. Henk Frederiks.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Software Engineering geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Extra informatie

De faculteit Management, Science & Technology onderhoudt een apart Portaal Informatica en Informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde en alles waar zij zich mee bezighoudt. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie.