Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Promoveren

Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteit is gericht op het verkrijgen van de graad van doctor. Daarvoor moet de onderzoeker gedurende een aantal jaren een groot onderzoeksproject voltooien en daarover een dissertatie publiceren.

Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor. Deze wordt in veel gevallen bijgestaan door een tweede promotor dan wel een co-promotor. De promotor dan wel promotores moet(en) het project of het onderzoeksplan goedkeuren en ook naar behoefte zorg dragen voor de begeleiding van de onderzoeker. Uiteindelijk moet de promotor de dissertatie goedkeuren. Voordat de kandidaat-doctor (promovendus) zijn uitkomsten openbaar mag verdedigen, wordt ook nog de goedkeuring van een aantal andere hoogleraren gevraagd, de zogenaamde beoordelingscommissie. Het promotieonderzoek van de faculteit wordt op dit moment uitgevoerd door een aantal fulltimeonderzoekers, leden van het docentencorps en een groeiende groep buitenpromovendi.

Buitenpromovendi

Voor onderzoek en promotie bij Rechtswetenschappen is het niet vereist dat de onderzoeker een dienstverband met de Open Universiteit heeft. Rechtswetenschappen verwelkomt graag onderzoekers die een plan voor promotieonderzoek hebben. Aan deze zogenaamde buitenpromovendi worden natuurlijk wel bepaalde eisen gesteld. De betrokkene moet al een academische graad hebben en over een flinke dosis motivatie en uithoudingsvermogen beschikken.

Procedure

Hoe kunt u solliciteren naar een plaats als buitenpromovendus/-promovenda?

U dient een omschrijving van het onderzoeksonderwerp in te dienen door een email te zenden aan prof. mr. A.L.H. Ernes.
Bij deze e-mail dient u een recent wetenschappelijk stuk van uw hand te voegen. Dit kan zijn uw scriptie (mits recent), een recente publicatie of anderszins. Tevens geeft u in uw mail kort aan waarom u heeft gekozen voor het door u voorgestelde onderwerp (waarom is dit wetenschappelijk een interessant onderwerp dat nader onderzoek verdient?).
Na ontvangst van uw mail stuurt prof. mr. A.L.H. Ernes u een ontvangstbevestiging.
Zij geleidt uw mail vervolgens door naar een inhoudsdeskundig OU-hoogleraar met het verzoek uw voorstel kort te beoordelen.

Organisatie

OUGS

Alle promovendi worden toegevoegd aan de OU Graduate School. Deze bovenfacultaire eenheid coördineert het beleid ten aanzien van promovendi en organiseert bepaalde cursus- en/of trainingsactiviteiten voor promovendi.

Onderzoeksbijeenkomsten

Een belangrijk forum om over onderzoek te debatteren wordt gevormd door de facultaire onderzoeksbijeenkomsten. Die hebben in de praktijk de naam 'Work in Progress' gekregen, omdat het veelal gaat om het bespreken van onderzoekswerk dat nog niet af is. Zowel de senioronderzoekers als de promovendi krijgen een beurt om hun plannen of producten te presenteren en daarover vervolgens met elkaar te discussiëren. Van fulltimepromovendi bij Rechtswetenschappen wordt in ieder geval verwacht dat zij twee maal een presentatie verzorgen: eerst wanneer zij fris met hun project zijn begonnen en later wanneer zij aan een afronding van hun studie toe zijn. Ook de promovendi van buiten de faculteit zijn welkom en zullen in de loop van hun project een keer worden ingeroosterd.

Onderzoekscommissie

De facultaire onderzoekscommissie C&R vormt het forum voor het bespreken van het onderzoeksbeleid en het bewaken van de kwaliteit. Promotieprojecten die door de faculteit worden gefinancierd, moeten door deze commissie zijn goedgekeurd en verder kan een hoogleraar altijd de commissie om advies vragen over een bepaald onderzoeksplan. De onderzoekscommissie stelt ook het wetenschappelijk verslag van de faculteit op en tevens de plannen voor de langere termijn. Formeel is de commissie een adviescommissie van de decaan. De commissie kent de volgende samenstelling:

prof. dr. E.M.A. (Erica) van Boven, voorzitter, coördinator onderzoek cluster CW
prof. mr. A.L.H. (Anka) Ernes, voorzitter, coördinator onderzoek cluster RW
mr. dr. C.L.G.F.H. (Karianne) Albers, lid cluster RW
F.R. (Frank) van Caspel, MA MSc, lid cluster CW
mr. M. (Mark) Visser, lid cluster RW
P. (Petra) de Munnik, contactpersoon

Coördinatie onderzoek Rechtswetenschappen

De coördinator onderzoek is eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen en het bijbehorende kwaliteitsbeleid. Hij of zij is de aanjager van het onderzoek en neemt het voortouw bij de verschillende activiteiten op dat gebied. Momenteel wordt deze functie vervuld door prof. mr. A.L.H. Ernes.

Afgeronde promoties

 • 7 oktober 2016
  Elina Swaneveld-Bakelaar
  Titel proefschrift: 'De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. J.G.J. Rinkes
   
 • 30 september 2016
  Eric Rutger Leukfeldt
  Titel proefschrift: 'Cybercriminal networks: origin, growth and criminal capabilities'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. dr. W.P. Stol
  Co-promoter: dr. N. Kop (Politieacademie)
   
 • 23 september 2016
  Kees Engel
  Titel proefschrift: 'De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes
   
 • 9 september 2016
  Sietske Dijkstra
  Titel proefschrift: 'De rechter als evenwichtskunstenaar: de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen en overtuigingen te uiten'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. mr. dr. H.C. G. Spoormans en prof. mr. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen
   
 • 2 september 2016
  Ria Slegers
  Titel proefschrift: 'Sociale markteconomie: basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. J.W. Sap
   
 • 4 maart 2016
  Mandy de Bruijn
  Titel proefschrift: 'Armslag voor de strafrechter'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. mr. dr. E.F. Stamhuis