Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Studiegidsen 2017-2018
Op 1 september 2017 gaat het nieuwe academisch jaar van start. Onze opleidingen worden elk jaar inhoudelijk aangescherpt om onze studenten hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden dat vaak gericht is op de actuele maatschappij en werkvelden. Als voorbereiding op uw studie kunt u in onze studiegidsen alle informatie over de opleidingen lezen.

Informatica

 • Bacheloropleiding Informatica
  De kern van de opleiding bestaat uit een serie samenhangende cursussen in de softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee de vakinhoudelijke kennis op een goed niveau komt. Het gebruikersperspectief van systemen en toepassingen is een noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden en is dan ook een essentieel onderdeel van de bacheloropleiding. Ten slotte werken informatici in een organisatorische en maatschappelijke context.

  Studiegids aanvragen

 • Bacheloropleiding Informatiekunde
  In de opleiding maakt u kennis met veel actuele ict-ontwikkelingen die binnen een bedrijfscontext van belang zijn, waarbij het accent ligt op de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van informatiesystemen. Naast typische informatiekundevakken maken ook vakken op het gebied van informatica en managementwetenschappen deel uit van de opleiding. Na afronding beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis van requirements engineer.

  Studiegids aanvragen

 • Masteropleiding Computer Science
  Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering en bedrijfskunde. De opleiding volgt op de bacheloropleiding Informatica. In de masteropleiding staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal. De opleiding levert academische ingenieurs die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zij maken gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken.

  Studiegids aanvragen

 • Masteropleiding Software Engineering
  Centraal staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitsoftware met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden: Software architecture(goed gestructureerde en goed onderhoudbare software), Software quality management (kwaliteit in de fasen van de software life cycle), Software quality assurance (kwaliteitsbepaling en (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking).

  Studiegids aanvragen

Kunst en cultuur

 • Bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen
  De opleiding start met de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen. Daarna volgen in de propedeuse inleidingen in de cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie. Aan het eind van de propedeuse wordt een keuze gemaakt uit deze vier disciplines voor het vervolg van de opleiding.
 • Masteropleiding Kunst-en cultuurwetenschappen
  In de masteropleiding volgt de specialisatie op één of twee van de vier disciplines uit de bacheloropleiding: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis of letterkunde. Alle cursussen hebben het karakter van onderzoekspractica: u verwerft hierbij kennis en inzicht over een specifiek onderwerp, ontwikkelt een analytisch en kritisch denkvermogen en rapporteert over de onderzoeksresultaten in zowel mondelinge als schriftelijke vorm.

  Studiegids aanvragen

Managementwetenschappen

 • Bacheloropleiding Bedrijfskunde
  Bedrijven en instellingen hebben continu te maken met leidinggeven, besturen, coördineren en veranderingen in hun organisaties. Managementvraagstukken op het gebied van marketing, productiemanagement, personeelszorg, accountancy en financiering komen aan de orde. Maar ook de omgeving van organisaties op het gebied van politicologie, recht en economie.

  Studiegids aanvragen

 • Masteropleiding Management
  De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Voor managers is het van belang om functionele deelgebieden van management, zoals marketing, HRM of financieel management, te overstijgen en een verbindend perspectief te bieden op de organisatie in haar omgeving.

  Studiegids aanvragen

 • Masteropleiding Business Proces Management and IT
  De opleiding kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren. De opleiding is bedoeld voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren of consultants en biedt u de mogelijkheid door te groeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau.

  Studiegids aanvragen

Duurzaamheid en milieu

 • Bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen
  Werken aan de transitie naar een duurzame samenleving? In de opleiding benadert deze maatschappelijke uitdaging vanuit een natuurwetenschappelijke basis. Er wordt geleerd hoe bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar actuele milieuvraagstukken op uiteenlopende terreinen, zoals het leren leven met een veranderend klimaat, de invloed van voeding op gezondheid, en de complexiteit van duurzame energiesystemen.

  Studiegids aanvragen

 • Masteropleiding Environmental Sciences
  De opleiding richt zich vooral op de fysieke aspecten van milieuvraagstukken, de technologische oplossingen en de bijbehorende maatschappelijke interventies. Onder andere door de keuze van het afstudeeronderzoek kan zelf richting gegeven worden aan de invulling van de masteropleiding.

  Studiegids aanvragen

Onderwijswetenschappen

 • Masteropleiding Onderwijswetenschappen
  U kijkt naar onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en maakt u kennis met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. De opleiding formuleert opdrachten binnen de verschillende cursussen die toegepast kunnen worden in de praktijk van het onderwijs. Opdrachten dus die resultaten kunnen opleveren waar idealiter niet alleen de student iets aan heeft maar ook zijn of haar werkomgeving.

  Studiegids aanvragen

Psychologie

 • Bacheloropleiding Psychologie
  Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? De psychologie houdt zich bezig met deze vragen. Onze bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te kunnen beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf.

  Studiegids aanvragen

In de masteropleiding Psychology verdiept u eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het gebied van onderzoek, diagnose en interventie. U wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Hierdoor opereert u niet alleen theoretisch op hoog niveau, maar heeft u ook het vermogen de theorie in praktijk te brengen.

Studiegids aanvragen

Rechtswetenschappen

 • Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
  In de opleiding komen alle rechtsgebieden van het recht aan bod, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal en Europees recht. Er wordt gestart met een inleiding over de werking van het recht in de samenleving en de wijze waarop de jurist hiermee omgaat. Aansluitend volgen de verschillende rechtsgebieden. U leert juridische problemen uit deze rechtsgebieden op te lossen en deze juridisch correct te formuleren. 
 • Masteropleiding Rechtsgeleerdheid
  De opleiding kenmerkt zich door verdieping van kennis, inzichten en vaardigheden opgedaan in de bacheloropleiding. Naast de theorie staat de ontwikkeling van juridische competenties centraal. De opleiding bereidt voor op de zelfstandige beoefening van wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis. Er wordt geleerd over de grenzen van de rechtsgebieden en van het nationale recht heen te denken.

  Studiegids aanvragen