Lees voor

Zoeken

Zoeken

Missie

De Open Universiteit heeft als publiek bekostigde universiteit in het hoger onderwijsbestel een bijzondere opdracht, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstandsonderwijs. Onderwijs dat een alternatief is voor het meer traditionele hoger onderwijs, dat daar een noodzakelijke aanvulling op vormt en waarmee het in toenemende mate verweven raakt. De ontwikkeltaak van de OU is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen onderwijspraktijk, maar is gericht op vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als geheel.

Missie

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in verwevenheid met onderzoek, open en innovatief hoger onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de eisen van de kennissamenleving als geheel.

Instellingsplan

De ambities die de Open Universiteit naar de toekomst toe heeft staan beschreven in het Instellingsplan 2012-216: Leren in tijden van verandering. Deze ambities zijn vertaald in het voorste voor de prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Alle universiteiten spreken met het ministerie OCW af op welk punten ze zich de komende jaren willen profileren, hoe ze de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces gaan verbeteren en hoe ze aansluiting houden bij de behoeften van de regio en het bedrijfsleven (valorisatie). Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord dat de universiteiten eind 2011 hebben gesloten met de staatssecretaris van OCW. Op 31 januari 2013 heeft de OU haar voorstel voor de prestatieafspraken ingediend. Eind april heeft de minister van OCW het voorstel positief beoordeeld en de prestatiebekostiging toegekend.