Lees voor

Zoeken

Zoeken

Mastervariant Klinische psychologie

 

Houden de volgende vragen u wel eens bezig?

 • Wat is het verschil tussen somberheid en depressie?
 • Is het horen van stemmen het begin van schizofrenie?
 • Helpt mindfulness in het beter omgaan met stress?
 • Waarom krijgen zoveel kinderen tegenwoordig de diagnose ADHD?
 • Kan vliegangst effectief behandeld worden met 3D-virtual reality?
 • Zal online therapie de psycholoog vervangen?
 • Kan geheugentraining dementie voorkomen of uitstellen?

Dan spreekt de afstudeerrichting klinische psychologie u wellicht aan.

Het belangrijkste onderwerp van de klinische psychologie is slecht-aangepast, deviant of 'abnormaal' gedrag dat door een individu en/of zijn omgeving als problematisch wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische of psychiatrische stoornissen. In de afstudeerrichting klinische psychologie leert u meer over:

Theorievorming

De theorievorming binnen de klinische psychologie richt zich op de fenomenologie en etiologie van 'abnormaal' gedrag. Er worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van 'normaal' naar 'abnormaal' gedrag proberen te verklaren. Hierbij wordt het klassiek medisch categoriaal model (aan- of afwezigheid van een stoornis) steeds meer verlaten ten gunste van het continuüm idee. Psychische stoornissen zoals depressie, angststoornis, maar ook schizofrenie komen voor op een continuüm in de algemene bevolking. Subklinische symptomen, waarbij de symptomen (nog) niet als verstorend worden ervaren, verschillen daarbij niet kwalitatief, maar kwantitatief van pathologische (functioneringsbeperkende) symptomen.

Diagnostiek en behandeling

In het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën: psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie en systeemtherapie), biologische therapie (o.a. psychofarmaca) of andere interventies (o.a. ondersteunende gesprekstherapie). Behandelingen worden in verschillende settings uitgevoerd, zoals intramurale en extramurale/ambulante settings. Daarnaast vindt er ook internettherapie plaats (E-mental health). Langzaam maar zeker wordt een continuüm van zorgvormen ontwikkeld (stepped care en matched care).

Onderzoek

Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen 'evidence based', ofwel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.

Ethiek

In de praktijk krijgt een klinisch psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Waar komen afgestudeerden terecht?

De afstudeerrichting klinische psychologie vormt een goede basis voor diverse beroepsmogelijkheden. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs. Enkele belangrijke werkgebieden zijn:

 • Intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ-afdeling van een algemeen ziekenhuis, crisiscentrum, afkickcentrum)
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ-centrum, zelfstandig gevestigde psychologenpraktijk, dagcentrum, jeugdzorg)
 • Algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum)
 • Universiteit, onderzoeksinstituut, opleidingscentrum
 • Justitie, politie, leger.

De afstudeerrichting klinische psychologie biedt de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog). U dient dan het juiste vakkenpakket te hebben gevolgd.

Samenstelling mastervariant Klinische psychologie

PM0802 Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk
PM0902 Psychopathologie bij kinderen en adolescenten
PM0202 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie
PM1002 E-mental health interventies
PM0206 Stage klinische psychologie
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan
PM9806 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie klinische psychologie

Het complete opleidingsschema treft u aan in onze studiegids die u kunt downloaden.

Toelating en inschrijving

Voor de masteropleiding gelden toelatingseisen. U dient tenminste een wo-bacheloropleiding in de psychologie te hebben afgerond om te kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding en soms dient u voorafgaand een schakelprogramma af te ronden. Rechtstreeks inschrijven is niet mogelijk. U vraagt eerst een adviesgesprek aan.