Informatie over studeren

Algemeen

 • Wat kan ik studeren bij de Open Universiteit?

  De Open Universiteit biedt academisch onderwijs aan. U kunt een volledige bachelor- of masteropleiding bestuderen en afsluiten met een diploma. Het is ook mogelijk cursussen uit de opleidingen los te volgen en tentamen te doen. The Open University offers academic studies. You can follow an entire bachelor or master programme and finish your study with a degree. It is also possible to follow individual programmes and sit examinations.

 • Hoe kan ik studeren bij de Open Universiteit?

  Het onderwijs is voornamelijk digitaal en uitermate geschikt om op afstand naast een baan te bestuderen. The programmes are mainly digital and offer ideal opportunities to study remotely in addition to a job.

 • Hoe kan ik beginnen met studeren?

  De minimum leeftijd van 18 jaar is een vereiste. Voor de masteropleiding is een officiële toelating nodig, voor de bacheloropleiding niet. Het onderwijs is van academisch niveau dus een basiskennis op havo/vwo-niveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal (soms ook Engels) wel gewenst. The minimum age requirement is 18. Official acceptance permission is required for the master degree programmes; it is not required for the bachelor degree programmes. The study is at university level and therefore a basic knowledge at senior general secondary education (HAVO) level/pre-university education (VWO) level and a good command of Dutch (sometimes also English) is desired.

 • Hoe lang duurt een opleiding?

  Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten (EC). De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (EC), uitzondering is de master Computer Science met 120 EC. Het aanbevolen studietempo is 30 EC per jaar. Dit betekent dat met dit tempo de bacheloropleiding in zes jaar en de masteropleiding in twee jaar afgerond kan worden. Dit vraagt ongeveer 20 uur studie per week. In een sneller of langzamer tempo studeren kan ook. A bachelor degree programme requires a total of 180 ECTS credits. A master degree programme requires a total of 60 ECTS credits, with the exception of the master programme in Computer Science, which requires 120 ECTS credits. The recommended study pace is 30 ECTS per year. This study pace means that the bachelor programmes can be completed in six years and the master programmes in two years. This requires approximately 20 study hours per week. A faster or slower study pace is also possible.

 • Hoe lang duurt een inschrijving?

  De inschrijfduur voor een cursus is 12 maanden waarbinnen drie tentamenmogelijkheden zijn. The enrolment period for a course is 12 months with three exams during that period.

 • Hoe wordt de Open Universiteit beoordeeld?

  Onze bachelor- en masteropleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma’s te mogen verstrekken. Our bachelor and master degree programmes are accredited by the Dutch-Flemish Accreditation Organisation (NVAO). The NVAO guarantees the quality of higher education in the Netherlands and Flanders. Accreditation is necessary to issue official diplomas.

 • Hoe wordt de Open Universiteit door studenten gewaardeerd?

  Jaarlijks vindt van februari tot en met maart een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland Plaats. Deze Nationale Studenten Enquête (NSE) is in opdracht van Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op www.studiekeuze123.nl. Each year, from February to March, an independent survey takes place among students in higher education in the Netherlands. This National Student Survey (NSS) is conducted on behalf of the foundation Studiekeuze123. The NSS student opinion is available on www.studiekeuze123.nl.

 • Hoe wordt de Open Universiteit door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie - CHOI gewaardeerd?

  De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), zijn consumentengidsen voor studenten en studiedecanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. In de Keuzegidsen staat informatie over verschillende opleidingen, die onderling ook worden vergeleken op basis van kwaliteit. Naast studentoordelen zijn de scores in deze ranglijsten ook gebaseerd op expertoordelen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. Meer informatie is beschikbaar op www.keuzegids.org. The Selection Guides, published by the Centre for Higher Education Information (CHOI), are selection guides for students and student course representatives who wish to explore possible follow-up studies. These selection guides contain information about the various programmes, which are compared to each other in terms of quality. In addition to the annual NSS student opinion, the scores in these ranking lists are also based on expert opinions from the assessment reports for the accreditation of programmes. More information is available on www.keuzegids.org.

 • In welke taal is het onderwijs?

  Het onderwijsmateriaal is grotendeels in de Nederlandse taal en wordt soms aangevuld met externe wetenschappelijke literatuur. Deze externe boeken zijn vaak in de Engelse taal. Het aandeel Engels is in de masteropleidingen groter dan in de bacheloropleidingen. Voorkennis van het Engels is nodig op havo/vwo-niveau. Tentamens zijn grotendeels opgesteld in de Nederlandse taal. Bij enkele Engelstalige cursussen is ook het tentamen in de Engelse taal opgesteld.

Studeren aan de Open Universiteit

 • Kan ik studieadvies ontvangen?

  Op onze website staat veel informatie over onze opleidingen en studiemogelijkheden zodat u zelf uw keuzes kunt maken. Maar elke studiesituatie is anders en is het begrijpelijk dat een goed advies belangrijk is voor het maken van een juiste keuze. Onze studieadviseurs (info@ou.nl) kunnen u helpen bij het beantwoorden van uw vragen en u advies geven. Much information about our programmes and study options is available on our website and it will help you make an informed choice. However, every student situation is different and good advice is important for making the right choice. Our study advisers (info@ou.nl) can help you by answering your questions and giving you some advice.

 • Zijn er voorkenniseisen voor het starten van een bacheloropleiding?

  Een behaald vwo-diploma is bij de Open Universiteit geen vereiste om te starten met de bacheloropleiding. Maar het aangeboden onderwijs is op academisch niveau en daarom is een basiskennis op havo/vwo-niveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal (soms ook Engels) wel gewenst. A pre-university (VWO) diploma is not required to start a bachelor programme at the Open University. However, the study is at university level and therefore a basic knowledge at senior general secondary education (HAVO) level/pre-university education (VWO) level and a good command of Dutch (sometimes also English) is desired.

 • Kan ik testen of ik voldoende wiskundekennis heb?

  Voor het volgen van de bacheloropleidingen Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen is voldoende bètakennis nodig. Beoordeel met de Voorkennistoetsen wiskunde of uw kennis op het juiste niveau is. To follow the bachelor degree programmes in Informatics, Computer Sciences and Environmental and Natural Sciences, you need to have sufficient beta knowledge. Assess with the mathematics prior knowledge tests whether your knowledge is at the right level. meer...

 • Kan ik deficiënties Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en biologie wegwerken bij de OU?

  Voor het bijspijkeren van bètakennis verwijzen wij naar diverse andere instellingen. To brush up on other beta knowledge, we refer to various other institutions. meer...

 • Hoe meld ik me aan voor een opleiding?

  Om te starten met een bachelor- of masteropleiding meldt u zich aan voor de opleiding. Klikt u op de webpagina van de betreffende opleiding op de knop Aanmelden. U registreert zich voor mijnOU en klikt u achter de gewenste opleiding op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. Geeft u aan dat u in Nederland woont, dan logt u in met uw DigiD om u te legitimeren en zijn de meeste gegevens al voor u ingevuld. U kunt ook aangeven of u vrijstelling binnen de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding wilt aanvragen. Na het afronden van de aanmelding klikt u op de knop Naar mijnOU. Hier ziet u rechtsboven uw berichten met informatie over uw aanmelding voor de opleiding en eventueel een bericht over het aanvragen van vrijstelling en/of toelating. Heeft u zich aangemeld voor een bacheloropleiding, dan kunt u direct via uw Studiepad aanmelden voor een of meerdere cursussen. Klikt u in uw studiepad achter de cursus op Meer info. U kunt via uw studiepad aanmelden voor mastercursussen ná formele toelating. . If you would like to start a study, you can register on the webpage of the relevant programme by clicking on the ‘Aanmelden’ (Apply) button. We will ask you to complete a form and ask you to indicate which study programme you wish to register for: a bachelor degree programme, a master degree programme, an individual course or another programme. You will then receive confirmation from us along with a personal student number. You will then be able to register in mijnOU and indicate which course you wish to register for.

 • Kan ik vrijstelling krijgen voor de bacheloropleiding?

  Wanneer u eerder een hbo- of wo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) heeft gevolgd, dan kunt u vrijstelling aanvragen binnen een van onze bacheloropleidingen. Bij het aanmelden voor een opleiding kunt u aangeven of u vrijstelling wil aanvragen. Ook voor sommige niet-CROHO-opleidingen wordt vrijstelling verleend. If you have previously followed a higher professional (HBO) or university (WO) education that is included in the Central Register of Higher Education Study Programmes (CROHO), you can apply for an exemption within one of our bachelor degree programmes. When registering for a programme, you can specify whether you wish to apply for an exemption. Exemption is also granted for certain non-CROHO programmes. meer...

 • Hoe gaat de toelating tot een masteropleiding?

  Voor een masteropleiding moet altijd toelating worden aangevraagd. Dit kan door op de webpagina van de betreffende opleiding en op de knop ‘Aanmelden’ te klikken. Een eerder afgeronde opleiding bepaalt of u rechtstreeks toelaatbaar bent of dat u nog een schakelprogramma moet volgen voor u aan de masteropleiding kunt beginnen. For admission to a master degree programme you must always apply for admission. You can apply by going to the webpage of the relevant programme and clicking on the ‘Aanmelden’ (Apply) button. A previously completed programme will determine whether you are immediately admissible or whether you need to follow a bridging programme before you can start the master programme. meer...

 • Kan ik studeren vanuit het buitenland?

  Op elke plek in de wereld kunt u met een internetverbinding studeren in uw eigen digitale leeromgeving. Veel van het studiemateriaal wordt digitaal via de leeromgeving aangeboden en is direct beschikbaar. Soms wordt schriftelijk materiaal per post naar u opgestuurd. Het afleggen van een tentamen kan niet via de leeromgeving, hiervoor moet u, wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft en buiten Europa woont, naar een Nederlandse ambassade of consulaat. Woont u in Europa of heeft u de Belgische nationaliteit, dan legt u tentamen af in een studiecentrum in Nederland of België. You can study in your own digital learning environment through the internet from anywhere in the world. Many study materials are provided through the digital learning environment and are immediately available. Sometimes written study material is sent to you by post. Examinations cannot be sat through the digital learning environment. If you are a Dutch citizen living outside Europe, you must go to a Dutch embassy or consulate to sit an examination. If you live in Europe or if you are a Belgian citizen, you will sit your examination in a study centre in the Netherlands or Belgium.

 • Kan ik mij aanmelden voor een studentenvereniging?

  Op elk wetenschapsgebied is een of meerdere studentenverenigingen actief. Een lidmaatschap bij een studentenvereniging heeft veel waarde omdat contact met medestudenten het studieplezier bevordert. De studentenverenigingen zijn toegankelijk via mijnOU. Student societies are active in every scientific field. Membership of a student society is invaluable in improving learning pleasure through contact with fellow students. Student societies are accessible via mijnOU.

 • Wat betekent een kwartielenrooster?

  U studeert volgens een studieschema: een jaarprogramma waarbij elke cursus is ingeroosterd in een kwartiel of een semester (twee kwartielen). Een kwartiel bestaat uit tien studieweken en een tentamenweek. Er zijn vier kwartielen en een zomerperiode. U volgt het cursusrooster via de digitale leeromgeving met online begeleiding en online bijeenkomsten die worden aangestuurd door een docent. You study according to a study timetable: an annual programme where each course is included on a timetable in a quartile or a semester (two quartiles). A quartile consists of ten study weeks and an examination week. There are four quartiles and a summer period. You follow the course timetable via the digital learning environment with online supervision and online meetings which are supervised by a teacher.

 • Hoe maak ik een studieplanning voor de bacheloropleiding?

  Let u goed op wanneer een cursus geprogrammeerd staat in het jaarrooster. Een aantal cursussen kunt u flexibel en zelfstandig bestuderen buiten de kwartielen met begeleiding via de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Deze cursussen worden in het studieschema aangeduid als variabel. Please pay attention to when a course is programmed on the annual timetable. You can study a number of courses outside the quartiles flexibly and independently with supervision via the course page in the digital learning environment. These courses are indicated in the study timetable as variable. meer...

 • Hoe maak ik een studieplanning voor de masteropleiding?

  Aan de hand van een jaarrooster kunt u uw studieplan maken. Het aanbevolen studietempo is 30 EC per jaar. De meeste masteropleidingen hebben een omvang van 60 EC. U kunt in twee jaar, met ongeveer 20 uur studie per week, uw wo-master halen. De masteropleiding Computer Science omvat 120 EC. Dit programma duurt vier jaar. U kunt een adviesaanvraag voor het volgen van de masteropleiding aanvragen. Hierbij kunt u overleggen om een individueel studieplan op te stellen. You can make a study timetable using the annual timetable. The recommended study pace is 30 ECTS per year. Most master degree programmes have a total of 60 ECTS credits. You can obtain your university master degree in two years with approximately 20 hours of study per week. The master programme Computer Science has 120 ECTS credits. This programme takes four years to complete. You can apply for advice about following a master programme. You can then discuss the preparation of an individual study timetable. meer...

 • Kan ik sneller of langzamer studeren?

  Onze programma’s zijn gebaseerd op een studietempo van 30 studiepunten per jaar, maar wilt u sneller of langzamer studeren, dan kan dat ook. U kunt ook kiezen voor een studietempo van 15 of 20 studiepunten per jaar. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Our programmes are based on a study pace of 30 ECTS credits per year, but it is also possible to study at a faster or slower pace. You can choose a study pace of 15 to 20 ECTS credits per year. One ECTS credit is equal to 28 study hours.

 • Hoe gaat afleggen van een tentamen?

  Alle cursussen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen, een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen. All courses are completed with a written examination, an assignment or a combination of examination components. The examinations are, in principle, sat in the study centres in the Netherlands or Flanders. Within the registration period of 12 months you have three examination opportunities per course. This means that if you have failed the first course examination, you have two more opportunities to resit the examination.

Kosten

 • Hoe hoog is het collegegeld?

  Wij zijn door het Ministerie OCW verplicht om twee verschillende bedragen collegegeld te berekenen. Wettelijk collegegeld wordt gerekend wanneer u nog niet eerder een hbo- of wo-diploma heeft behaald. Heeft u wel een hbo- of wo-diploma? Dan heeft u in uw eerdere studieverleden al gebruik gemaakt van door de overheid gefinancierd onderwijs en wordt het instellingscollegegeld berekend. Het collegegeld hoeft u niet per jaar te betalen. Wettelijk collegegeld is €65,11 per studiepunt (bachelor- en mastercursus). Instellingscollegegeld is €107,49 per studiepunt voor een bachelorcursus en € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus. U betaalt alleen collegegeld voor de cursussen waarvoor u zich aanmeldt.

 • Kan ik gebruikmaken van studiefinanciering of aftrek studiekosten?

  Voor een studie aan de Open Universiteit is het niet mogelijk studiefinanciering aan te vragen. Wel kunt u studiekosten opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor teruggave heeft u de studie nodig voor uw huidige of toekomstige baan en het voor de hand ligt dat de opleiding tot inkomsten zal leiden. Studiekosten kunt u alleen aftrekken als u ze zelf heeft gemaakt. Vergoedt uw werkgever een deel van uw studiekosten? Dan moet u de ontvangen vergoeding in mindering brengen op de aftrekbare kosten. Er zijn ook mogelijkheden voor kinderopvangtoeslag wanneer u gebruik maakt van officiële kinderopvang. Kijk op de website van de belastingdienst voor gedetailleerde informatie. It is not possible to apply for student finance at the Open University. You can, however, declare your study costs on your income tax return. In order to be eligible for a tax refund on your study costs, your study must be required for your current or future career and it must be obvious that your study will lead to an income. Study costs are only deductible if you have made the costs yourself. If your employer reimburses part of your study costs, you must deduct the amount of the reimbursement from the deductible costs. It is possible to apply for childcare allowance if you use an official childcare centre. For further information, visit the website of the Dutch tax authorities: www.belastingdienst.nl.

 • Hoe kan ik betalen?

  Bij de aanmelding voor een cursus via mijnOU geeft u aan op welke wijze u wilt betalen. Dat kan in één keer per acceptgiro of via automatisch incasso. Betaling in termijnen kan ook, in 1, 2, 6 of 12 termijnen. Bij 6 of 12 termijnen worden administratiekosten gerekend. When registering for a course via mijnOU, you must indicate your preferred payment method. Payment can be made in full per giro collection form or direct debit. You can also pay in 1, 2, 6 or 12 terms. Administration costs will be charged for payments made in 6 or 12 terms.

 • Kan ik een korting ontvangen op de studiekosten?

  Studenten met een laag inkomen komen wij tegemoet met de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU). U kunt hiervan alleen gebruik maken bij het wettelijk collegegeld en onder bepaalde voorwaarden. Wilt u gebruik maken van de regeling, vraag deze dan aan voordat u zich aanmeldt voor een opleiding. Alleen met een beschikking wordt korting toegekend. Achteraf wordt geen korting meer verrekend. U kunt de brochure Kortingsregeling OU aanvragen via Service en informatie (info@OU.nl). We will assist students on low incomes through the Open University Student Discount (KCOU) scheme. You may only take advantage of this scheme for the statutory tuition fees and under certain conditions. Applications for this scheme must be made prior to registering for a course. Discounts are granted only by decision. A discount will not be deducted afterwards. You can request the KCOU brochure via Service and information (info@OU.nl).

Registreren en inloggen

 • Hoe registreer ik mij voor mijnOU?

  Klik op mijnOU rechtsboven in deze website. Klik vervolgens op ‘Registreren’ en op ‘Ik ben nieuw bij de Open Universiteit’. Na het invullen van alle velden ontvangt u een aantal minuten later een e-mail om uw account te activeren. Click on mijnOU at the top right of this website. Then click on ‘Registreren’ (Register) and on ‘Ik ben nieuw bij de Open Universiteit’ (I am new to the Open University). After filling in all the fields, within a few minutes you will receive an email to activate your account.

 • Wat doe ik als ik mijn wachtwoord voor mijnOU vergeten ben?

  Klik op mijnOU rechtsboven in deze website. Klik vervolgens op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) in. U kunt aansluitend een nieuw wachtwoord instellen. Click on mijnOU at the top right of this website. Then click on ‘Wachtwoord vergeten’ (Forgot password) and fill in your username (email address). You can then set a new password.