Lees voor

Zoeken

Zoeken

De studie

Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd in uw eigen tempo met meer of minder structuur. Zo kunt u uw studie goed combineren met uw werk en uw privéleven. U studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. De Open Universiteit biedt haar onderwijs voornamelijk online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen meestal via onze digitale leeromgeving.

Studeren
Het studieaanbod bestaat uit afzonderlijke cursussen, bachelor- en masteropleidingen en korte studieprogramma's op academisch niveau. Een opleiding is opgebouwd uit cursussen. Een cursus heeft een omvang van vijf studiepunten of meer. Na het afronden van een bachelor- of masterstudie mag u de internationaal erkende universitaire bachelor- of mastertitel voeren.
Bekijk onze infovideo om te zien wat de Open Universiteit voor u kan betekenen.

Start direct met onze bachelor
De bachelor bestaat uit cursussen met een omvang van vijf studiepunten of meer. Er is een aanbevolen volgorde, met als startpunt de oriëntatiecursus. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar. U studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. Zo kunt u kiezen voor een studieplan van 15 of 20 studiepunten per jaar.
Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten en bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en de postpropedeuse (120 studiepunten). U heeft geen diploma nodig en hoeft geen toelatingsexamen te doen om te kunnen starten met een bachelorcursus of een bacheloropleiding. De enige voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent. 
Binnen de inschrijfduur van 12 maanden zijn persoonlijke begeleiding en drie tentamenkansen inbegrepen.
Heeft u al een opleiding op hbo- of wo-niveau gevolgd, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

Onze masteropleiding
De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (uitgezonderd de masteropleiding Computer Science van 120 studiepunten). Een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding en cursussen waarbij studeerbaarheid voorop staat zorgen voor effectief en efficiënt studeren. Volgt u een studiepad van 30 studiepunten per jaar, dan kunt u in twee jaar uw master halen (vier jaar voor master Computer Science). U studeert dan 20 uur per week. 
Past het tweejarig programma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg met u een persoonlijk studieplan opgesteld. Voor het volgen van een mastercursus of masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo is formele toelating vereist.
Lees meer over de toelating tot de masteropleidingen.

Bij het inschrijven voor een bachelorcursus of bacheloropleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen zoals een vwo-diploma. Alle cursussen zijn op academisch niveau. Algemene voorkennis en ontwikkeling op havo/vwo-niveau en een goede Nederlandse taalbeheersing (soms ook Engels) is daarom gewenst. Schrijft u in voor een Nederlandstalige cursus dan gaan wij ervan uit dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Hetzelfde geldt voor de Engelse taal bij inschrijving voor een Engelstalige cursus.
Voor het volgen van de masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo is formele toelating vereist. Lees meer over toelating tot de masteropleidingen.

In de cursusbeschrijving op Studieaanbod staat informatie over de samenstelling van de cursus, geadviseerde voorkennis of eventuele inhoudelijke ingangseisen. Voldoet u niet aan een ingangseis, dan kunt u niet inschrijven voor de betreffende cursus.

U sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. Voor alle cursussen geldt: Per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids ziet u hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kunt u uw studie optimaal plannen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. 

Cursus met een vast startmoment 
Het eerste tentamen vindt plaats aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt (week 11).

Cursus met een variabel startmoment
Bij deze cursus kunt u meestal zelf bepalen wanneer u tentamen wilt doen binnen de inschrijfduur van 12 maanden.
 
Om u goed voor te kunnen bereiden zijn er oefententamens beschikbaar. Na het succesvol afronden van een cursus ontvangt u een certificaat. Wilt u (later) een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Soorten tentamens

Regulier schriftelijk tentamen
Dit schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuze of juist/onjuist) en/of open vragen. Deze tentamens worden drie keer per jaar afgenomen op vastgestelde dagen tijdens de tentamenweken. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod. U meldt zich aan voor de sluitingsdatum. U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Computergebaseerd tentamen (CBT)
Dit tentamen legt u via de computer af. Een computergebaseerd tentamen wordt groepsgewijs (CBG) of individueel (CBI) afgenomen. 
    • Computergebaseerd groepstentamen (CBG) 
    Dit tentamen vindt drie keer per jaar plaats op vastgestelde dagen tijdens de tentamenweken. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod
    U meldt zich aan voor de sluitingsdatum. U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

    • Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) 
    U kiest zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in een studiecentrum. U meldt zich uiterlijk vijf werkdagen voor het tentamen aan. 
    U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af tussen week 9 en week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Mondeling tentamen
Een mondeling tentamen wordt meestal tijdens kantooruren in studiecentrum Utrecht afgenomen. U vindt de data en informatie hoe u zich aanmeldt in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving. Mondelinge tentamens vinden plaats op een vaste datum (mondeling met vaste tentamendatum) of op een nader met de examinator af te stemmen datum (mondeling zonder vaste datum).
U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Opdracht/bijzondere verplichting 
Sommige cursussen sluit u af met een opdracht of een bijzondere verplichting. Opdrachten/bijzondere verplichtingen vinden plaats conform afspraak met de examinator. Concrete informatie over de inhoud, uitvoering en beoordeling vindt u in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving. Bij een cursus met een vast startmoment moet u voor het eerste tentamen uiterlijk aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt voldoen aan de bijzondere verplichting dan wel de opdracht inleveren.

Tentamenweken

Tentamenweek     Kwartielen 2016 - 2017 Sluitingsdatum aanmelding
30 januari t/m 4 februari 2017   2: 14 november 2016 t/m 27 januari 2017    4 januari 2017
18 t/m 22 april 2017 3: 6 februari t/m 14 april 2017 22 maart 2017
3 t/m 8 juli 2017 4: 24 april t/m 30 juni 2017 7 juni 2017
28 t/m 31 augustus 2017 2 augustus 2017 
  Tentamenweek  Kwartielen 2017-2018  Sluitingsdatum aanmelding
13 t/m 18 november 2017  1: 4 september t/m 10 november 2017   24 dagen voor tentamenweek  
5 t/m 10 februari 2018  2: 20 november 2017 t/m 2 februari 2018  24 dagen voor tentamenweek  
23 t/m 28 april 2018  3: 12 februari t/m 20 april 2018  24 dagen voor tentamenweek  
9 t/m 14 juli 2018  4: 30 april t/m 6 juli 2018  24 dagen voor tentamenweek   
27 t/m 31 augustus 2018  24 dagen voor tentamenweek   


Aanmelden voor tentamens
Voor alle tentamens is het nodig dat u zich tijdig aanmeldt. U meldt zich digitaal aan voor een tentamen via mijnOU. Hier kunt u ook de voortgang van uw aanmelding volgen. Voor opdrachten raadpleegt u de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aanmeldtermijnen.

Afmelden voor tentamens
Afmelden voor een tentamen of het niet afleggen van een tentamen met behoud van de tentamenkans is sinds 1 september 2016 niet meer mogelijk. Onder niet afleggen wordt verstaan: U meldt zich niet aan, u meldt zich aan maar legt het tentamen niet af, u meldt zich af voor het tentamen. Dit geldt zowel voor het eerste tentamen als voor de eerste en de tweede herkansing.