Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamen in detentie

Het is mogelijk in detentie (inclusief tbs) een tentamen af te leggen. Het bevoegd gezag van het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting en de Commissie voor de examens van de Open Universiteit moeten vooraf toestemming verlenen. Neemt u hierover contact op met de contactpersoon van uw instelling.
De Open Universiteit streeft ernaar dat gedetineerde studenten zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande regulier schriftelijke en computergebaseerde (CBT) tentamens. CBT-tentamens worden niet via de computer afgenomen. U ontvangt een papieren versie van het tentamen.
Het afleggen van een mondeling tentamen is in beginsel niet mogelijk omdat deze buiten de instelling worden afgenomen.

Wilt u voor het eerst een tentamen in detentie afleggen, meldt u zich dan uiterlijk acht weken voor het tentamen aan door in mijnOU op 'Aan- en afmelden voor een tentamen' te klikken. Zet een vinkje bij 'Er is sprake van een bijzondere situatie' en 'detentie'. Vermeld in het tekstveld 'Toelichting' dat u tentamen in detentie wilt afleggen, de naam en het adres van de instelling en de naam van de contactpersoon.

Heeft u al toestemming gekregen en meldt u digitaal aan, zet dan een vinkje bij 'Er is sprake van een bijzondere situatie' en 'Detentie' en vermeld in het tekstveld ‘Toelichting’ het kenmerk van de brief, de naam van het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting en de locatie.
Heeft u toestemming gekregen en meldt u zich aan via het aanmeldingsformulier tentamen, dan kunt u op het aanmeldingsformulier hiernaar verwijzen en uw persoonlijke omstandigheden toelichten. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en als bijlage mailen naar info@ou.nl.

Aanmelden regulier schriftelijke tentamens en computergebaseerde groepstentamens (CBG)
Deze tentamens worden afgenomen op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde periodes. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod staan de tentamendata. Meldt u zich uiterlijk vier weken voor de tentamendatum aan. Mogelijk biedt het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting deze voorziening slechts gedurende een of twee dagen per tentamenperiode aan. 

Aanmelden computergebaseerde individuele tentamens (CBI)
Wilt u zich aanmelden voor een cursus die getentamineerd wordt via een computergebaseerd individueel tentamen (CBI), dan vult u de voorkeursdatum in bij het aanmelden in mijnOU in het tekstveld 'Toelichting'. Meldt u zich uiterlijk vier weken voor de gewenste tentamendatum aan.
Als het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting bereid is het tentamen in de instelling af te nemen, stuurt Tentaminering en certificering het tentamen naar het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting. Als de instelling geen medewerking kan verlenen om het CBI-tentamen op de voorkeursdatum af te leggen zal dit tentamen tijdens de tentamenperiode voor regulier schriftelijke tentamens plaatsvinden. Ook dan wordt het CBI-tentamen door Tentaminering en certificering geprint en naar het Huis van bewaring of de Penitentiaire inrichting gestuurd.

Afmelden tentamen
U kunt tot 21 dagen voor het tentamen afmelden voor een computergebaseerd individueel tentamen (CBI) of computergebaseerd groepstentamen (CBG) via mijnOU zonder een tentamenkans te verbruiken. Afmelden voor een regulier schriftelijk of mondeling tentamen met vaste tentamendata is mogelijk tot 25 dagen voor het tentamen. Klik op 'Aan- en afmelden voor een tentamen', kies de gewenste cursus en selecteer het tabblad 'Lopende aanmeldingen'. Klik op de knop 'Afmelden' om u af te melden.
Hierna blijft een tentamenaanmelding bindend, ongeacht of u tentamen aflegt of niet. Dit betekent dat u de vastgelegde tentamendatum niet kunt wijzigen en dat u niet kunt afmelden. Als u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij het tentamen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan verliest u een tentamenkans. Als u vanwege een bijzondere, onvoorziene omstandigheid niet aan het tentamen kunt deelnemen, kunt u tot uiterlijk vier weken na de tentamendatum een geldige absentie aanvragen. 

Gedetineerde studenten die gebruik mogen maken van verlofregelingen, worden niet toegelaten tot tentamens of andere bijeenkomsten in de studiecentra tenzij zij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gekregen van het College van bestuur van de Open Universiteit. Het bevoegd gezag van de penitentiaire inrichting kan dit verzoek schriftelijk indienen bij het College van bestuur.

Kijkt u voor meer informatie in de Tentamen- en examenprocedures GSO 2015-2016.