Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tentamens

U sluit elke cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. Voor alle cursussen geldt: Per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen.
In de cursusbeschrijving op Studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids ziet u hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Zo kunt u uw studie optimaal plannen. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. 

Cursus met een vast startmoment 
Het eerste tentamen vindt plaats aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt (week 11).

Cursus met een variabel startmoment
Bij deze cursus kunt u meestal zelf bepalen wanneer u tentamen wilt doen binnen de inschrijfduur van 12 maanden.
 
Om u goed voor te kunnen bereiden zijn er oefententamens beschikbaar. Na het succesvol afronden van een cursus ontvangt u een certificaat. Wilt u (later) een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Soorten tentamens

Regulier schriftelijk tentamen
Dit schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuze of juist/onjuist) en/of open vragen. Deze tentamens worden drie keer per jaar afgenomen op vastgestelde dagen tijdens de tentamenweken. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod. U meldt zich aan voor de sluitingsdatum. U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Computergebaseerd tentamen (CBT)
Dit tentamen legt u via de computer af. Een computergebaseerd tentamen wordt groepsgewijs (CBG) of individueel (CBI) afgenomen. 
    • Computergebaseerd groepstentamen (CBG) 
    Dit tentamen vindt drie keer per jaar plaats op vastgestelde dagen tijdens de tentamenweken. U vindt de data in de cursusbeschrijving op Studieaanbod
    U meldt zich aan voor de sluitingsdatum. U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

    • Computergebaseerd individueel tentamen (CBI) 
    U kiest zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in een studiecentrum. U meldt zich uiterlijk vijf werkdagen voor het tentamen aan. 
    U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af tussen week 9 en week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Mondeling tentamen
Een mondeling tentamen wordt meestal tijdens kantooruren in studiecentrum Utrecht afgenomen. U vindt de data en informatie hoe u zich aanmeldt in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving. Mondelinge tentamens vinden plaats op een vaste datum (mondeling met vaste tentamendatum) of op een nader met de examinator af te stemmen datum (mondeling zonder vaste datum).
U legt het eerste tentamen van een cursus met een vast startmoment af aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt.

Opdracht/bijzondere verplichting 
Sommige cursussen sluit u af met een opdracht of een bijzondere verplichting. Opdrachten/bijzondere verplichtingen vinden plaats conform afspraak met de examinator. Concrete informatie over de inhoud, uitvoering en beoordeling vindt u in de cursusbeschrijving op Studieaanbod of op de cursuspagina in uw digitale leeromgeving. Bij een cursus met een vast startmoment moet u voor het eerste tentamen uiterlijk aan het eind van het kwartiel (week 11) waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt voldoen aan de bijzondere verplichting dan wel de opdracht inleveren.

Tentamenweken

Tentamenweek     Kwartielen 2016 - 2017 Sluitingsdatum aanmelding
30 januari t/m 4 februari 2017   2: 14 november 2016 t/m 27 januari 2017    4 januari 2017
18 t/m 22 april 2017 3: 6 februari t/m 14 april 2017 22 maart 2017
3 t/m 8 juli 2017 4: 24 april t/m 30 juni 2017 7 juni 2017
28 t/m 31 augustus 2017 2 augustus 2017 
  Tentamenweek  Kwartielen 2017-2018  Sluitingsdatum aanmelding
13 t/m 18 november 2017  1: 4 september t/m 10 november 2017   24 dagen voor tentamenweek  
5 t/m 10 februari 2018  2: 20 november 2017 t/m 2 februari 2018  24 dagen voor tentamenweek  
23 t/m 28 april 2018  3: 12 februari t/m 20 april 2018  24 dagen voor tentamenweek  
9 t/m 14 juli 2018  4: 30 april t/m 6 juli 2018  24 dagen voor tentamenweek   
27 t/m 31 augustus 2018  24 dagen voor tentamenweek   


Aanmelden voor tentamens
Voor alle tentamens is het nodig dat u zich tijdig aanmeldt. U meldt zich digitaal aan voor een tentamen via mijnOU. Hier kunt u ook de voortgang van uw aanmelding volgen. Voor opdrachten raadpleegt u de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aanmeldtermijnen.

Afmelden voor tentamens
Afmelden voor een tentamen of het niet afleggen van een tentamen met behoud van de tentamenkans is sinds 1 september 2016 niet meer mogelijk. Onder niet afleggen wordt verstaan: U meldt zich niet aan, u meldt zich aan maar legt het tentamen niet af, u meldt zich af voor het tentamen. Dit geldt zowel voor het eerste tentamen als voor de eerste en de tweede herkansing.