Hoofdstuk 1, opgave 1.4

Duurzame ontwikkeling betekent dat duurzaamheid (behoud van de natuurlijke omgeving) en ontwikkeling (maatschappelijke vooruitgang) onlosmakelijk verbonden zijn. Volgens de Brundtland-commissie en vele anderen is economische groei (dat vaak als een belangrijk kenmerk van 'ontwikkeling' wordt gezien) een voorwaarde om duurzame ontwikkeling dichterbij te brengen. Zeker in de arme landen van de wereld waar tal van milieuproblemen het gevolg zijn van de dagelijkse strijd om het bestaan (bijvoorbeeld uitputting van landbouwgronden, verontreiniging van water, lucht en bodem in stedelijke agglomeraties, kappen van bossen, enzovoort).

Zonder economische groei kan niet in de primaire levensbehoeften van een groot deel van de wereldbevolking worden voorzien en lijkt duurzame ontwikkeling een utopie. Door economische groei in de arme landen van de wereld te stimuleren wordt getracht milieuproblemen te voorkómen en tegelijkertijd de economische kloof tussen Noord en Zuid te verkleinen. In hoeverre dit realistisch is valt te bezien. Zo leidt economische groei op de 'traditionele manier' vaak tot milieuproblemen en uit niets blijkt dat de economische groei in het Noorden wordt afgeremd ten gunste van het Zuiden.