Hoofdstuk 2, opgave 2.1

Gegeven een emissie van 38,4 miljard zuur-equivalent per jaar en een duurzaamheidsnorm van 10 miljard (tabel 2.1), dient de emissie-reductie 28,4 miljard te bedragen. Uit figuur 2.1 blijkt dat met de beschikbare technische maatregelen de zure depositie nog niet zover kon worden teruggedrongen.

Dat betekent voor de berekening van het duurzaam nationaal inkomen dat er voor de resterende reductie geschoven moet worden in onduurzame productie- en/of consumptiepatronen. Bijvoorbeeld door te rekenen met een hogere prijs voor vlees uit de intensieve veehouderij (een belangrijke emissiebron), waardoor naar verwachting de consumptie en vervolgens ook de productie ervan afneemt.

Netto leidt deze verschuiving tot minder verdiensten en derhalve tot een daling van het nationaal inkomen.