Vereniging van oud-medewerkers Open Universiteit

VOMOUNL_Simpelveld_20191024_head_large.jpg
Vereniging van oud-medewerkers Open Universiteit

Op 28 oktober 2005 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van oud-medewerkers van de Open Universiteit. In de bijeenkomst is besloten tot het oprichten van een Vereniging van oud-medewerkers Open Universiteit Nederland (VOMOUNL). Ook zijn in deze bijeenkomst de statuten VOMOUNL vastgesteld.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van contacten tussen oud-medewerkers onderling en van contacten tussen de instelling en haar oud-medewerkers. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten en door het bieden van faciliteiten, die voor de leden of de universiteit van belang kunnen zijn.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor oud-medewerk(st)ers die het doel van de vereniging onderschrijven en tenminste één jaar in dienst zijn geweest bij de Open Universiteit, of op andere wijze tenminste één jaar nauw betrokken zijn geweest bij de Open Universiteit, zulks ter beoordeling van het bestuur.

De contributie bedraagt op dit moment € 10 per kalenderjaar. Oud-medewerk(st)ers die belangstelling hebben om lid te worden, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier VOMOUNL (doc).

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

  • Jef Syroit, voorzitter
  • Frank Sluijsmans, secretaris
  • Gerry Joosten, penningmeester
  • Rob Brouwer, plv. penningmeester
  • Tilly Houtmans, lid
  • Lukas Mouton, lid

Leden en activiteiten

Sinds de eerste vergadering groeit het aantal leden van de Vereniging van oud-medewerkers Open Universiteit Nederland (VOMOUNL) gestaag. Er zijn afspraken gemaakt met de Open Universiteit over publiciteit in eigen huis. Iedere vertrekkende medewerk(st)er van de Open Universiteit krijgt een schriftelijke kennisgeving van de VOMOUNL met een aanmeldingsformulier. Lees meer over de activiteiten van de vereniging.

Privacybeleid

Op vrijdag 25 mei 2018 is de strenge Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Er is tijdig door de secretaris VOMOUNL een AVG-verklaring ingevuld en ingediend (stappenplan). Zie ook het privacybeleid VOMOUNL.