Opdracht indienen

U kunt vrijblijvend op elk moment een opdracht bij InCompany Milieuadvies indienen via het invullen van het orderformulier. Hieronder volgt in het kort de procedure.

Procedure:

 • De opdrachtgever beschrijft de opdracht in het orderformulier
 • De Directie besluit of de opdracht aan de eisen van InCompany Milieuadvies voldoet en neemt nader contact op met de opdrachtgever
 • Indien de opdracht aangenomen wordt door InCompany Milieuadvies, wordt de opdracht aan de medewerkers voorgelegd en mogen zij hun voorkeur aangeven.
 • Indien er voldoende belangstelling is voor de opdracht gaat er een team van medewerkers aan werken.

Aansprakelijkheid

Studentmedewerkers voeren in InCompany Milieuadvies de opdrachten uit. De leersituatie staat centraal en daarom kunnen wij kunnen geen absolute garanties bieden voor de juistheid van de resultaten.

InCompany Milieuadvies doet er alles aan om adviezen van hoge kwaliteit aan de opdrachtgevers te verstrekken, naar wat binnen de specifieke situatie van een bedrijf als InCompany Milieuadvies verwacht mag worden. Daartoe worden onze studentmedewerkers op hoofdlijnen gecoacht door docentmedewerkers. Omdat onze projectmedewerkers in opleiding zijn, en zich dus in een omgeving bevinden waar fouten gemaakt (mogen) worden, kan InCompany Milieuadvies geen absolute garanties bieden voor de juistheid en de inhoudelijke kwaliteit van het gerapporteerde advies.

Meer in het bijzonder, InCompany Milieuadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, voor gebeurtenissen die, direct of indirect, het gevolg zijn van de door haar verstrekte adviezen.

Acceptatie

Geen enkele opdracht wordt bij voorbaat uitgesloten. InCompany Milieuadvies hanteert wel criteria voor acceptatie van een opdracht. U kunt die criteria beschouwen als een richtlijn.

Criteria voor acceptatie van een opdracht:

 • de voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie vereist geen laboratoriumonderzoek en evenmin uitgebreid natuur- of sociaalwetenschappelijk veldwerk
 • de opdracht leent zich voor bewerking in een genetwerkt bedrijf: er kan thuis substantieel werk verricht worden
 • de opdracht is voldoende complex om collaboratief werk mogelijk te maken
 • de opdracht doet een beroep op een veelheid aan competenties en inhoudelijke achtergronden (zij het binnen het expertisegebied van het bureau)
 • de opdracht is uitdagend en prikkelend
 • de opdracht komt inhoudelijk overeen met het eindniveau van de wetenschappelijke bacheloropleiding milieunatuurwetenschappen
 • de opdracht is voor de opdrachtgever nuttig, in maatschappelijke, economische of ideële zin
 • het eindresultaat is vooraf goed te specificeren
 • het project is uit te voeren in 900 á 1200 uur (verdeeld over 3 á 4 personen) met een doorlooptijd van ongeveer een half jaar.

Het in portefeuille nemen van een opdracht hoeft niet te betekenen dat de opdracht ook werkelijk wordt uitgevoerd. Eén en ander hangt af van de bezetting met en scholingsbehoefte van individuele werknemers. Indien een opdracht in uitvoering wordt genomen, worden er nadere afspraken met de opdrachtgever gemaakt over zaken als de doorlooptijd, de leveringsgarantie en de tijdinvestering door de opdrachtgever.