Projectarchief

Afgeronde projecten:
 • Urban Mining
 • Ecologische kwaliteit beken
 • Duurzame gebiedsontwikkeling voor A2 Maastricht
 • Energieneutrale campus
 • Microplastics in de Nederlandse zoete wateren
 • Ruimte voor gezondheid
 • Duurzaamheidsanalyse van bio-energie initiatieven
 • Effectiviteitsevaluatie veldhamsterbeleid in Zuid-Limburg
 • Stadslandbouw, van Toets naar Teelt: (on)mogelijkheden van voedselteelt op de stadsbodem
 • Ontwerpstrategieën voor groene software
 • Energiebesparingsmaatregelen bestaande woningvoorraad
 • Kustmanagement en het creëren van draagvlak onder stakehoders met behulp van een DSS
 • Bronnen en effecten van DMS in oppervlaktewater
 • Black Carbon als indicator voor de gezondheidseffecten van fijn stof
 • Consumptie van kunststofafval door grazers
 • Plastic afval in rivieren
 • Vapour Intrusion
 • Nanodeeltjes in de lucht. Gezondheids-risico's en metingen
 • Een bio-energie kansenkaart voor Vlaanderen
 • Human health effects caused by
 • Onderzoek naar de opslag van CO2 in minerale gesteenten
 • Blootstelling aan 137Cs door voedselconsumptie
 • Een risicoanalyse van olieverontreinigin in het Waddengebied
 • Assessing Requirements for Sustainable Rural Drinking Water Supply and Sanitation in the Mekong Delta. Pro-poor options for the rural province of Viet Nam
 • Verkenning van langdurige blootstelling aan ozon - luchtkwaliteit, gezondheidseffecten en beleid
 • Toxicity and methods for risk assessment of the secondary metabolites from Metarhizium anisopliae
 • Wetland ecosystems for denitrification processes in rivers. A comparison for implementation in the lower Seine and its estuary (France)
 • Voor bodem en klimaat. Toepassing van biochar in de landbouw
 • Mogelijkheden voor vermindering van broeikasgasemissie bij de productie van bio-ethanol uit tarwe en biodiesel uit koolzaad
 • De ecologische, beleidsmatige en maatschappelijke effecten van natuurlijk sluisbeheer bij de Oosterschelde
 • Soil and water salinity in the Netherlands: lessons from abroad
 • Sustainability criteria for biofuels: what about fossil fuels?
 • Adding Carbon Capture and Storage to biomass energy in The Netherlands
 • Zonne-energie potentie in de gemeente Apeldoorn
 • Reductie emissie medicijnresten naar oppervlaktewater
 • Energie uit zeewier
 • Metingen van cocaïne en metabolieten in afvalwater
 • Houtverbruik voor verwarming Vlaanderen
 • Binnenklimaat Open Universiteit
 • Gevolgen invoering Kaderrichtlijn Water
 • Duurzaamheidsmonitor
 • Biologische monitoring zoete oppervlaktewateren
 • Ruimtelijke planning ondergrond
 • Planning duurzame regio
 • Omgevingslawaai, implementatie EU-richtlijn
 • Optimalisatie waterkwaliteitsbewaking
 • Verwerking biomassa in grenspark de Zoom
 • Depositie Schelde
 • Waterbeheer Teleorman
 • Omgevingsbeleidsplan Mendoza, Argentinië
 • Emissie geneesmiddelen
 • Verbrandingsemissies binnenshuis
 • Schimmels in de woning