null Ecosystems and Human Well-being

Ecosystems and Human Well-being

  • Natuurwetenschappen
  • NB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking wordt in de cursus gebruik gemaakt van het conceptuele raamwerk dat is ontwikkeld binnen de zogenaamde Millennium Ecosystem Assessment (MA). Deze 'assessment' is een beoordeling van de toestand van ecosystemen wereldwijd, de te verwachten ontwikkelingen, en de opties voor (meer) duurzaam beheer van ecosystemen. Het eindrapport van de MA dient als rode draad voor de cursus. De inhoud van dit rapport wordt aangevuld en verdiept met een tekstboek met ondersteunende ecologische kennis en kennis over de relatie tussen ecosystemen en maatschappelijke systemen.
In de cursus verwerft u kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de analyse en oplossing van milieuproblemen die verband houden met de degradatie van ecosystemen. Via studietaken richt u zich op de waarde van ecosystemen voor het menselijk welzijn, de veranderingen die de afgelopen vijftig jaar in ecosystemen zijn opgetreden, en de mogelijkheden om de huidige trend van doorgaande aantasting te keren. Aan de hand van een aantal sprekende casusbeschrijvingen verdiept u zich nader in de precieze oorzaken, mechanismen en gevolgen van antropogene veranderingen in ecosystemen. Als afronding van de cursus voert u zelf een ecosysteem-assesment uit van een casusgebied op basis van een verzameling bronnen.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus hebt u kennis van en inzicht in:
- het functioneren van ecosystemen
- de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau
- de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.
Tevens bent u in staat om:
- de interactie tussen mensen en ecosystemen te analyseren met het 'conceptual framework for ecosystem assessment'
- een eenvoudig ecosysteem assessment zelfstandig uit te voeren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

De cursus bouwt voort op de ecologische basiskennis die wordt aangereikt in de propedeusecursussen Aarde, mens en milieu (1 en 2) en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling. Verder wordt voorkennis verwacht van evolutionaire processen en fysiologie op propedeuseniveau. Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk om het Engelstalige cursus- en bronnenmateriaal te kunnen bestuderen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 (van februari tot half april) dat open staat voor alle ingeschreven studenten.
U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Minimaal één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr.ir. J. de Kraker
za 12-02-2022 / 10.00-16.00 uur


Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het rapport van de Millennium Ecosystem Assessment, een tekstboek en een werkboek met opgaven in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.