null Inleiding privaatrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding privaatrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers waarbij iedere burger vrijwel dagelijks is betrokken. De cursus maakt u wegwijs in de hoofdlijnen van het privaatrecht en meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
De cursus bestrijkt maar een gedeelte van dat immense terrein en wel het vermogensrecht. Grofweg gaat het hierbij om handelingen tussen mensen met juridische gevolgen die in geld zijn uit te drukken, zoals: het vorderen van vergoeding van de schade die u geleden heeft als gevolg van een verkeersongeluk of het in eigendom leveren van uw woning nadat u deze heeft verkocht aan een ander.

In de cursus komen aan de orde:
- enkele algemene begrippen (zoals wat is een vermogensrecht en wat is een zaak) en onderscheidingen (zoals het onderscheid tussen een roerende zaak en een onroerende zaak);
- goederenrechtelijke leerstukken, zoals het eigendomsrecht, de overdracht en het hypotheekrecht;
- verbintenisrechtelijke leerstukken, zoals de totstandkoming van een overeenkomst (wanneer is een overeenkomst nietig of vernietigbaar), de ontbinding van een overeenkomst wanneer deze niet of niet deugdelijk wordt nagekomen en de aansprakelijkheid van de pleger van een onrechtmatige daad.

Tevens wordt aandacht besteed aan de vaardigheid casus oplossen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen inleiding privaatrecht deel 1 (R14115), inleiding privaatrecht deel 2 (R16115), inleiding privaatrecht verkorte versie (R13111) en inleiding privaatrecht aanvullende versie (R17112). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee facetoface begeleidingsbijeenkomsten, vier tussentijdse toetsen met twee virtuele klassen met betrekking tot de vaardigheid casus oplossen en een discussieruimte, in de kwartielen 1 en 2.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh
1. wo 16-09-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 1 t/m 6 en toets 1
2. wo 07-10-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: Casus oplossen 1
3. wo 04-11-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 7 t/m 14 en toets 2
4. wo 16-12-2020 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 15 t/m 19 en toets 3
5. wo 06-01-2021 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: Casus oplossen 2
6. wo 27-01-2021 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 20 t/m 24 en toets 4

Docenten

Mw. mr. E. de Veij Mestdagh en mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- een tekstboek
- een handboek, Grondslagen van het recht, deel 3 Vaardigheden, BJu
- de cursussite in de digitale leeromgeving met oefenvragen, videomateriaal, zelftoetsen en tussentijdse toetsen;
- jurisprudentie.

U dient tevens te beschikken over een bijgewerkt c.q. actueel niet-geannoteerd Burgerlijk Wetboek. Dit dient u zelf aan te schaffen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven), heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.