null Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat

Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat

  • Cultuurwetenschappen
  • CB6302
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Dagelijks bereiken ons berichten in de media die te maken hebben met de opwarming van de aarde: verbroken warmterecords, extreem weer, afbrekend poolijs, overstromingen, gewassen die verloren gaan, droogte of bosbranden. Klimaatverandering is een van de grootste crises waarmee wij geconfronteerd worden: een ‘super wicked problem’ met empirische, normatieve, ruimtelijke en temporele dimensies. Alhoewel onder klimaatwetenschappers al langer grote consensus bestaat over de relatie tussen menselijk handelen en de versnelde opwarming van de aarde, is een dergelijke consensus nog ver te zoeken waar het de te nemen maatregelen betreft. Het klimaatvraagstuk is namelijk niet puur een natuurwetenschappelijk probleem maar heeft economische, politieke, sociale en culturele aspecten en vraagt bovendien om een structurele, niet louter individuele, aanpak.

In de cursus maak je kennis met de culturele kant van het klimaatvraagstuk. Daarbij maak je kennis met diverse kunstwerken en andere cultuuruitingen die klimaatverandering als thema hebben. Door een analyse van de manieren waarop de omgang met het klimaat en de relatie tussen de mens en de niet-menselijke wereld worden verbeeld, maak je kennis met het brede onderzoeks- en interessegebied van de Algemene cultuurwetenschappen. Bovendien biedt de cursus een kennismaking met studeren op afstand bij de Open Universiteit en traint deze je studievaardigheden.


LeerdoelenNa afronden van deze introductiecursus:
- ben je in staat om zelfstandig aan de Open Universiteit te studeren, om met jouw hulpvragen op de juiste plek terecht te komen en om naar behoefte gebruik te maken van de verschillende communities,
- ben je in staat om je studie Algemene cultuurwetenschappen te plannen en de voortgang te bewaken,
- kun je de bijdrage die de cultuurwetenschapper kan leveren aan het beantwoorden van maatschappelijke vragen herkennen en benoemen, en ken je de eigen signatuur van Algemene cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit,
- kan je toegankelijke cultuurwetenschappelijke teksten zelfstandig lezen, en in eigen woorden de inhoud ervan reproduceren,
- heb je een begin gemaakt met analytisch cultuurwetenschappelijk denken. Dat houdt in dat je in de verschillende aangereikte bronnen motieven, argumenten en conclusies van de auteur kan identificeren, begrijpen en interpreteren,
- kan je wetenschappelijke literatuur over een specifiek thema bevragen, en de teksten kritisch met elkaar vergelijken.

Specifieke leerdoelen:
Na afronden van deze introductiecursus:
- weet je globaal wat met het verschijnsel klimaatverandering wordt bedoeld (Blok 1),
- kan je de verschillende standpunten in het debat over klimaatverandering en klimaatbeleid herkennen en benoemen (Blok 1),
- kan je het normatieve element in verslaglegging en beeldvorming rondom het thema klimaatverandering herkennen en benoemen (Blok 1),
- kan je diverse toegankelijke cultuuruitingen over klimaatveranderingen herkennen en ontdekken: zowel fictieve als non-fictieve verbeeldingen (Blok 2),
- ben je in staat bovengenoemde cultuuruitingen te analyseren en te relateren aan secundaire literatuur (Blok 3),
- kan je de cultuurhistorische en filosofische ontwikkeling in het denken over de relatie mens-natuur benoemen en de cultuuruitingen relateren aan deze ontwikkeling (Blok 3),
- kan je verschillende cultuurhistorische en filosofische achtergronden herkennen en benoemen in het actuele klimaatdebat in de media (Blok 3),
- kan je een aantal invalshoeken van waaruit cultuurwetenschappers cultuuruitingen bestuderen (bijvoorbeeld ecokritiek en post-humanisme) onderscheiden en herkennen (Blok 3).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard.
Drie begeleidingsbijeenkomsten (eerste bijeenkomst: keuze uit online of fysiek; tweede en derde bijeenkomst: online, mogelijkheid om opnamen te bekijken).

BegeleidingsbijeenkomstenGroepsbijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleiders: mw. M. Borren en dhr. T. Laros
1. di 13-02-2024 / 19.00-21.00 uur / startbijeenkomst / online
of do 15-02-2023 / 18.00-20.00 / startbijeenkomst / studiecentrum Utrecht
2. di 27-02-2024 / 19.00-21.00 uur / online
3. di 02-04-2023 / 19.00-21.00 uur / online
4. di 16-04-2024 / 19.00-21.00 uur / online of 20.00-21.00 uur / online

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Digitaal groepstentamen


Tentamendata

22-04-2024 19:00, 11-07-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Handboek, online reader en digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kan je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen gaan. Hier kan je met je medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.