null Business marketing

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Business marketing
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus maakt u vertrouwd met recente ontwikkelingen en uitdagingen in het sterk veranderende B2B-speelveld. Klassieke marketingcampagnes op basis van eenrichting-communicatie zijn definitief niet meer van deze tijd. Business marketeers maken steeds meer gebruik van social media en content marketing om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van klanten in een B2B-context, zoals de behoefte aan relevante en gedetailleerde informatie over producten en diensten. Verder hebben B2Bbedrijven te maken met hogere eisen van klanten; alles moet sneller, beter en goedkoper, oude business-modellen maken plaats voor nieuw. Zowel klanten als leveranciers zijn professionals, wat belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop de transacties verlopen en waarop relaties worden onderhouden. Gevoegd bij de steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid zal het duidelijk zijn dat het vakgebied business marketing onderhevig is aan snelle, ingrijpende veranderingen. De cursus Business marketing speelt niet alleen in op deze veranderingen, maar biedt ook passende kennis en vaardigheden aan in combinatie met de nodige nuance, reflectie en inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen
Na het afronden van de cursus moet u:
- de verschillende kernbegrippen uit de business marketing herkennen, definiëren en kunnen toepassen op relatief eenvoudige cases;
- de aangereikte kennis en vaardigheden voor het managen van klantrelaties in een B2B-context kunnen toepassen;
- de belangrijkste theoretische visies en stromingen binnen business marketing begrijpen en benoemen;
- over een kritische, reflectieve houding beschikken ten aanzien van de gangbare kennis in en praktijk van het vakgebied;
- inzicht hebben in de veronderstellingen, mogelijkheden en beperkingen van verschillende marketingtheorieën en (wetenschappelijke) kennis op het gebied van business marketing.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Aanbevolen wordt dat u eerst de cursus Marketing (MB0702) hebt afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft een vast startmoment en studenten volgen een rooster waarop de studietaken, opdrachten en begeleiding is aangegeven. De begeleiding vindt plaats via feedback op ingeleverd werk en er is voorzien in vangnetbegeleiding van een docent.

Docenten

Dhr. dr. J. Mampaey en dhr. dr. C.J. Gelderman.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een elektronisch werkboek met instructies, opdrachten, standaard feedback, wetenschappelijke artikelen, praktijkcases en oefententamens. Verder ontvangen studenten het tekstboek ‘Business marketing’ van Gelderman, C.J. & Van der Hart, H., 2017, 6e druk, co-productie van de Open Universiteit en Wolters Noordhoff.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.