null Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB2702
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Vrijwel iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken. Een verzekering is een belangrijk consumentenproduct, getuige de vele reclameactiviteiten op dit vlak. Dat levert niet alleen leuke slogans op, zoals ‘Even Apeldoorn bellen’, maar het betekent ook dat de in het Burgerlijk Wetboek ingebouwde consumentenbescherming van toepassing kan zijn. Verzekeringen zijn ook voor het bedrijfsleven van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering, de transportverzekering of de kredietverzekering.

Bij verzekeringen zijn vaak vele partijen betrokken: de verzekeraar, tussenpersonen, de verzekerde en de tot uitkering gerechtigde. En indien schade is vergoed, heeft de verzekeraar aanspraken tegen degene die de schade heeft veroorzaakt. Het grote aantal betrokkenen kan snel leiden tot even zovele juridische vragen. Bijvoorbeeld of de verzekerde voldoende gegevens heeft verstrekt aan de verzekeraar. Mede door het grote aantal betrokkenen is het verzekeringsrecht een specialisme binnen het privaatrecht. In de cursus komen zowel de grondslagen van het verzekeringsrecht als de rol van de verschillende partijen bij het sluiten en de afwikkeling van verzekeringsovereenkomsten uitgebreid aan de orde. Het verzekeringsrecht is rijk aan jurisprudentie, hetgeen ook uit de cursus blijkt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Deze cursus is onderdeel van de interne minor ‘De ondernemer’ en kan tevens gevolgd worden als losse keuzecursus binnen de externe minor.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis van de cursussen Inleiding privaatrecht en Overeenkomstenrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Studenten ontvangen terugkoppeling op de beantwoording van de oefenvragen, die per leereenheid worden aangeboden.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

04-07-2022 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet-geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het boek: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave). In de digitale leeromgeving vindt u verder oefenvragen, toelichtingen bij de leereenheden, de lijst met verplichte rechtspraak van deze cursus en enige te bestuderen teksten.

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.