null Schakelscriptie privaatrecht

Schakelscriptie privaatrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS1612
  • 5 EC
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

Deze cursus is bedoeld als schakel tussen de (schrijf)vaardigheden die u al tijdens uw hbo-opleiding hebt opgedaan en de vaardigheden die u nodig hebt om met succes het schakeltraject af te ronden en aan de master te kunnen beginnen.

U meldt zich aan voor de cursus Schakelscriptie privaatrecht indien u deze cursus volgt als onderdeel van het OU-schakelprogramma met civiel effect en u bent toegelaten na 1 april 2017. U dient uw schakelscriptie dan privaatrechtelijk in te vullen. Een overzicht van de privaatrechtelijke onderwerpen waaruit u kunt kiezen, vindt u in de onderwerpenlijst op de cursussite.

Gedurende deze cursus zult u stap voor stap door het onderzoeks- en schrijfproces geleid worden aan de hand van drie instuuropdrachten. Elke instuuropdracht betreft een belangrijk onderdeel van het proces (het zoeken en analyseren van relevant wetenschappelijk bronmateriaal en het aan de hand daarvan formuleren van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het schrijven van de schakelscriptie). Meer informatie over deze instuuropdrachten vindt u op de cursussite. Op deze instuuropdrachten krijgt ufeedback van een van onze inhoudsdeskundige docenten. Bovendien maakt het geven van feedback op werk van uw medestudenten een belangrijk onderdeel uit van deze cursus. Door werk van anderen te becommentariëren en samen te discussiëren over zaken als probleemstellingen en onderzoeksplannen wordt u namelijk op een positieve manier gedwongen om uw eigen werk steeds kritisch te blijven bekijken. U zult namelijk wel moeten kunnen uitleggen aan anderen waarom u bepaalde keuzes in uw onderzoek heeft gemaakt en u zult moeten kunnen beargumenteren waarom u de keuzes van anderen goed of minder goed vindt.

Ingangseisen

Voor de schakelscriptie kunt u zich niet aanmelden voordat u ten minste 30 studiepunten van het schakelprogramma heeft behaald.
Indien u de korte OU-schakel van 30 of 35 EC volgt, dient u minimaal 10 EC behaald te hebben om u te kunnen aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Let op: Indien u het OU-schakelprogramma met civiel effect volgt en u bent toegelaten na 1 april 2017, dan bent u verplicht aan te melden voor de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612) en deze cursus privaatrechtelijk in te vullen.
Indien het civiel effect voor u niet noodzakelijk is, kunt u kiezen tussen de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612) en de Schakelscriptie publiekrecht (RS1312). Bij de Schakelscriptie privaatrecht kiest u een privaatrechtelijk onderwerp. Bij de Schakelscriptie publiekrecht kunt u kiezen voor een onderwerp op het gebied van bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht of empirisch onderzoek in het recht.


Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het tweede en in het vierde kwartiel.

Naast de aanmelding voor de cursus zelf dient u zich aan te melden voor een van de begeleidingsgroepen Privaatrecht door een onderwerp te kiezen. U dient dit zo spoedig mogelijk na de aanmelding voor het vak te doen. Meer informatie hierover vindt u op de cursussite.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Schakelscriptie privaatrecht (RS1602). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op vier instuuropdrachten (de probleemstelling, het concept-onderzoeksplan, het definitief onderzoeksplan en het definitief essay).
Er worden individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders.

In het eerste kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de week van 20 september en in de week van 1 november.
In het derde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de week van 7 maart en in de week van 11 april.

Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. mr. dr. M. Reumers.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de (schakel)opleiding is afgerond.

Begeleidingsbijeenkomsten


Kwartiel 2
Begeleiders: mw.dr. M. Attinger en mw.mr. M. Reumers
- ma 21-11-2022 / 20.00-21.00 uur / VK 1 introductie
- Week 51 (19 – 25 dec) 2022 / VK 2 begeleidingsbijeenkomst
- Week 3 (16 – 22 jan) 2023 / VK 3 begeleidingsbijeenkomst

Kwartiel 4
Begeleiders: mw.dr. M. Attinger en mw.mr. Reumers
- ma 08-0502023 / 20.00-21.00 uur / VK 1 introductie
- Week 22 (29 mei – 4 juni) 2023 / VK 2 begeleidingsbijeenkomst
Week 26 (26 juni – 2 juli) 2023 / VK 3 begeleidingsbijeenkomst

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers (examinator), dhr. mr. J. Ebbinga (plv. examinator) en mw. dr. mr. M. Attinger (extra plv. examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het boek T.C. Borman e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave), aanvullende teksten en kennisclips op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student heeft u na inschrijving voor deze cursus toegang tot de informatie en de discussiegroep op de cursussite in de digitale leeromgeving. De informatie heeft u nodig ten behoeve van het bijwonen van de twee verplichte bijeenkomsten en ten behoeve van het inleveren van de te beoordelen producties. In de discussiegroep kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de inhoud van de cursus.