ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Commissie en vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit
Binnen de Open Universiteit rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Het College van Bestuur vindt wetenschappelijke integriteit belangrijk en heeft daarom samen met andere Nederlandse universiteiten de Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld. Hierin is onder andere omschreven wat we met wetenschappelijke integriteit bedoelen.

Om er voor te waken dat onderzoekers niet in strijd met deze gedragscode handelen heeft het College van Bestuur van de Open Universiteit de Commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld. Deze commissie is aangesteld ter behandeling van gegronde vermoedens inzake schending van de wetenschappelijke integriteit. In verband met de behandeling van een klacht wordt een klacht door de secretaris in overleg met de voorzitter (van de commissie) doorgezonden naar een subcommissie. Niet alle commissieleden zijn betrokken bij de behandeling van een klacht. Op deze wijze wordt de geheimhouding en de onafhankelijkheid zo goed mogelijk gewaarborgd.

Naast de commissie is er een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit ingesteld die als laagdrempelig aanspreekpunt fungeert voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit heeft daarnaast als taak om – indien zij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen bij een klacht of de klacht anderszins in der minne op te lossen. De vertrouwenspersoon wijst de klager ook de weg naar het indienen van een klacht bij de Commissie wetenschappelijke integriteit.

Samenstelling commissie

 • Voorzitter: Dhr. prof. mr. A.M. Hol
 • Leden:
  Mw. prof. mr. A. Ernes
  Mw. prof. dr. J.H. Semeijn
  Mw. prof. dr. R.H.M. de Groot
  Dhr. prof. dr. C.E. Evink
  Dhr. prof. dr. J.M.E. van Ruysseveldt
  Dhr. dr. ir. H.L. Jonker
 • Vertrouwenspersoon: Dhr. prof. dr. H.C.G. Spoormans
 • Ambtelijk secretaris: Mw. S.E.M. van der Westen LLB

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit behandelt klachten aangaande schending van de Wetenschappelijke Integriteit door een medewerker van de OU. Een klacht kan ingediend worden via het College van Bestuur of rechtstreeks gemeld worden bij de ambtelijk secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit via CWI@ou.nl. In de klacht moet voldoende zijn onderbouwd waarom klager meent dat de normen van hoofdstuk drie van de Gedragscode niet zijn nageleefd door beklaagde.

Documenten

Preventiebeleid schendingen wetenschappelijke integriteit
Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Open Universiteit
Schendingen van de wetenschappelijke integriteit
Notitie Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Zie ook Universiteiten van Nederland: wetenschappelijke integriteit.