Steden in beweging. Invloeden van migratie in kunst en cultuur

Steden in beweging. Invloeden van migratie in kunst en cultuur

  • Cultuurwetenschappen
  • CB4502
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Migratie heeft betrekking op verplaatsingen van grote bevolkingsgroepen binnen of buiten bepaalde landsgrenzen. De processen van dit verschijnsel kunnen vanuit verschillende perspectieven bestudeerd worden; sociologisch of economisch, maar ook vanuit een cultuurhistorisch perspectief. In de cursus Steden in beweging wordt de invloed van migratie op verschillende uitingen van kunst en cultuur bestudeerd. De trek van bepaalde groepen kunstenaars schrijvers of denkers naar grote steden bijvoorbeeld, die zowel van invloed op hun eigen ontwikkeling als op het culturele klimaat van die steden is geweest.

Aan de hand van een centrale case study, de metropool Londen, wordt dit gegeven verder uitgewerkt. Beschouwd als middelpunt van het Britse koloniale rijk kende deze stad al voor de beide wereldoorlogen een dynamische migratiegeschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog en het uiteenvallen van het grote koloniale rijk hebben zich in Londen diverse groepen migranten uit de voormalige koloniën gevestigd, die de cultuur en uitstraling van de stad in verdergaande mate hebben veranderd. U verdiept zich in het complexe verschijnsel migratie in relatie tot de kunst en cultuur en de migratiegeschiedenis van Londen door middel van een aantal sleutelteksten.

In een drietal casussen, waarin verschillende theoretische concepten worden uitgediept en toegepast, bestudeert u vervolgens de culturele uitingen van de naoorlogse migratie in Londen aan de hand van verschillende primaire en secundaire bronnen. Vanuit thema’s als postkolonialisme, globalisering, en plaatsgebonden identiteit analyseert u diverse concrete voorbeelden uit de kunst en cultuur. Op deze wijze maakt u niet alleen kennis met de culturele gevolgen van migratie in Londen, maar ook met een breder theoretisch veld dat ten grondslag ligt aan migratiestudies, en wordt er geoefend met het toepassen van theoretische concepten.

Leerdoelen
- Verwerven van kennis van en inzicht in theorieën en begrippen omtrent migratie in kunst- en cultuurhistorisch perspectief.
- Verwerven van kennis van en inzicht in de veranderende beeldvorming omtrent migratie en de invloed daarvan op kunst en cultuur.
- Verwerven van kennis van en inzicht in de verschillende manieren waarop er vanuit kunst en cultuur is bijgedragen aan de omgang met migratie, globalisering, stedelijke identiteit en postkolonialisme.
- Vaardigheid opdoen in het beoordelen en vergelijken van verschillende theorieën/interpretaties omtrent migratie.
- Toepassen van de opgedane kennis in een kort werkstuk en het daaruit voortvloeiende inzicht op de analyse en interpretatie van visuele en tekstuele bronnen.

Ingangseisen

Afgeronde propedeuse Algemene cultuurwetenschappen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een online reader met te bestuderen literatuur (NB deze literatuur is uitsluitend Engelstalig);
- een digitale leeromgeving met zelftoetsen.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.