Filosofie van de cultuurwetenschappen

Filosofie van de cultuurwetenschappen

  • Cultuurwetenschappen
  • CB5602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

‘Cultuurwetenschappen’ is een verzamelnaam voor een grote en nog steeds groeiende groep nogal uiteenlopende disciplines: geschiedschrijving, mediawetenschap, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap, theaterwetenschap, filmwetenschap, cultural studies en vele andere. Binnen deze disciplines zijn verschillende theorieën en onderzoeksmethoden ontwikkeld, zoals hermeneutiek, structuralisme, kritische theorie en deconstructie, aangevuld met nieuwe toepassingen in digital humanities, genderstudies en postkoloniale studies.

Deze cursus biedt een kennismaking met hun belangrijkste theorieën en methoden. Zij worden eerst historisch ingeleid, vervolgens stuk voor stuk uitgelegd, met elkaar vergeleken en van voorbeelden voorzien. Daarnaast wordt ingegaan op het wetenschappelijke karakter van deze disciplines: hoe wetenschappelijk zijn ze, en wat houdt dat eigenlijk in? Bovendien biedt de cursus een overzicht van de belangrijkste begrippen die in de cultuurwetenschappen zijn ontwikkeld, zoals paradigma, discours, etc.. Omdat in alle benaderingen interpretatie een belangrijke rol speelt, staat dit begrip centraal. Wat gebeurt er als we interpreten? En hoe worden interpretaties methodologisch uitgewerkt?

Het overzicht van de theorieën en methoden begint met een historische inleiding die vooral aandacht geeft aan de hermeneutiek. Daarna worden meerdere theorieën besproken die zoeken naar betekenissen en invloeden die op een in eerste instantie vaak verborgen wijze doorwerken in teksten en andere culturele uitingen. Dit betreft uiteenlopende benaderingen, zoals structuralisme, psychoanalyse en verschillende sociologische theorieën. Deze visies zijn vervolgens samengenomen in de hermeneutiek van Paul Ricoeur en de deconstructie van Jacques Derrida. Tenslotte komen meer recente ontwikkeling in de cultuurwetenschappen aan de orde, zoals de toenemende aandacht voor gender en postkolonialisme, en het gebruik van computerprogramma’s, big data en digitale technieken in cultuurwetenschappelijk onderzoek.

De cursus levert niet alleen inzicht in de belangrijkste en relevante denk- en werkwijzen in de cultuurwetenschappen, maar daagt ook uit om hier kritisch over na te denken.

Deze cursus is allereerst theoretisch van aard, maar deze theoretische benadering zal worden gekoppeld aan de vaardigheid ‘academisch lezen’, namelijk met het maken van KAVV-analyses.

Leerdoelen
Je bent in staat om:
- in hoofdlijnen de belangrijkste theorieën en interpretatie-strategieën uit de cultuurwetenschappen te reproduceren,
- deze theorieën en strategieën in wetenschappelijke teksten te herkennen,
- de belangrijkste begrippen, thema’s en vraagstukken in de cultuurwetenschappen te herkennen en te duiden,
- kritisch te reflecteren op theorieën en werkwijzen in de cultuurwetenschappen,
- een wetenschappelijke tekst zorgvuldig te lezen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van je aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat je inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Heb je in het verleden een certificaat behaald voor Inleiding in de filosofie 1 (CB3602), is het NIET mogelijk in te schrijven voor Filosofie van de cultuurwetenschappen (CB5602). Beide cursussen zijn wederzijds uitsluitend.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

- Standaard begeleiding.
- Twee studiebijeenkomsten.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Tentamendata 2022-2023: 16 november 2022, 6 februari 2023, 25 april 2023, 28 augustus 2023.

Tentamendata

23-04-2024 14:00, 26-08-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- teksten in de digitale leeromgeving,
- digitale reader,
- kennisclips,
- oefen- en verdiepingsvragen,
- begrippenlijst.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.