Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat

Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat

  • Cultuurwetenschappen
  • CB6302
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Dagelijks bereiken ons berichten in de media die te maken hebben met de opwarming van de aarde: verbroken warmte-records, extreem weer, afbrekend poolijs, overstromingen, gewassen die verloren gaan, droogte of bosbranden. Klimaatverandering is één van de grootste crises waar wij mee geconfronteerd worden: een ‘super wicked problem’ met empirische, normatieve, ruimtelijke en temporele dimensies. Alhoewel onder klimaatwetenschappers al langer grote consensus bestaat over de relatie tussen menselijk handelen en de versnelde opwarming van de aarde, is een dergelijke consensus nog ver te zoeken waar het de te nemen maatregelen betreft. Het klimaatvraagstuk is namelijk niet puur een natuurwetenschappelijk probleem maar heeft economische, politieke, sociale en culturele aspecten en vraagt bovendien om een structurele, niet louter individuele, aanpak.

In de cursus maakt u kennis met de culturele kant van het klimaatvraagstuk. Daarbij maakt u kennis met diverse kunstwerken en andere cultuuruitingen die klimaatverandering als thema hebben, maar ook met ‘non-fictieve verbeeldingen’ zoals beleidscommunicatie. Door een analyse van de manieren waarop de omgang met het klimaat en de relatie tussen de mens en de niet-menselijke wereld worden verbeeld maakt u kennis met het brede onderzoeks- en interessegebied van de Algemene cultuurwetenschappen. Bovendien biedt de cursus een kennismaking met studeren op afstand bij de Open Universiteit en traint u studievaardigheden.

Leerdoelen
Algemene leerdoelen:
- U bent in staat om zelfstandig aan de Open Universiteit te studeren, bent in staat om met jouw hulpvragen op de juiste plek terecht te komen en kunnen naar behoefte gebruikmaken van de verschillende communities.
- U bent in staat om jouw studie Algemene cultuurwetenschappen te plannen en de voortgang te bewaken.
- U kunt de bijdrage die cultuurwetenschappen kan leveren aan het beantwoorden van maatschappelijke vragen herkennen en benoemen. U kent de eigen signatuur van Algemene cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.
- U kunt toegankelijke cultuurwetenschappelijke teksten zelfstandig lezen, in eigen woorden de inhoud ervan reproduceren.
- U hebt een begin gemaakt met analytisch cultuurwetenschappelijk denken. Dat houdt in dat u in de verschillende aangereikte bronnen motieven, argumenten en conclusies van de auteur kunt identificeren, begrijpen en interpreteren.
- U kunt wetenschappelijke literatuur over een specifiek thema bevragen, de teksten kritisch met elkaar vergelijken.

Specifieke leerdoelen:
- U weet globaal wat met het verschijnsel klimaatverandering wordt bedoeld (Blok 1).
- U kunt de verschillende standpunten in het debat over klimaatverandering en klimaatbeleid herkennen en benoemen (Blok 1).
- U kunt het normatieve element in verslaglegging en beeldvorming rondom het thema klimaatverandering herkennen en benoemen (Blok 1).
- U kunt diverse toegankelijke cultuuruitingen over klimaatveranderingen herkennen en ontdekken: zowel fictieve als non-fictieve verbeeldingen (Blok 2).
- U bent in staat bovengenoemde cultuuruitingen te analyseren en te relateren aan secundaire literatuur (Blok 3).
- U kunt de cultuurhistorische en filosofische ontwikkeling in het denken over de relatie mens-natuur benoemen en de cultuuruitingen relateren aan deze ontwikkeling (Blok 3).
- U kunt verschillende cultuurhistorische en filosofische achtergronden herkennen en benoemen in het actuele klimaatdebat in de media (Blok 3).
- U kunt een aantal invalshoeken van waaruit cultuurwetenschappers cultuuruitingen bestuderen (bijvoorbeeld ecokritiek en post-humanisme) onderscheiden en herkennen (Blok 3).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard.
Drie begeleidingsbijeenkomsten (één: keuze uit online of fysiek, twee: online, mogelijkheid om opname te bekijken).

Begeleidingsbijeenkomsten


Groepsbijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. E. den Hartog-de Haas en mw.E. Huiberts
1. do 16-02-2023 / 18.00-21.00 uur / Studiecentrum Eindhoven of online
of vr 17-02-2023 / 14.00-17.00 / Studiecentrum Utrecht
2. ma 06-03-2023 / 19.00-21.00 uur / Studiecentrum of online
3. do 30-03-2023 / 19.00-21.00 uur / Studiecentrum of online

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Digitaal Groepstentamen

Tentamendata 2022-2023:
Start kwartiel 1: 15 november 2022, 9 februari 2023, 13 juli 2023.
Start kwartiel 3: 24 april 2023, 13 juli 2023, november 2023.

Tentamendata

24-04-2023 19:00, 13-07-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Online reader en digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.