Certified Professional Program Java- en app-programmeur

Certified Professional Program Java- en app-programmeur
 • Informatica
 • 20 EC
 • Vanaf € 7495
Het Certified Professional Program Java- en app-programmeur is een echte aanrader die niet alleen theoretische, maar ook praktische Java kennis bijbrengt en ook leert om efficiënt nieuwe kennis op te doen in de snel veranderende wereld van IT!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen werkzaam in de ICT, die affiniteit heeft met programmeren en internetapplicaties. De opleiding is in het bijzonder interessant voor de 'klassieke' programmeurs die de overstap willen maken naar objectgeoriënteerd programmeren en moderne internettoepassingen die gebruik maken van Java.
Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig java- en app-programmeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid, zowel wat betreft ontwerpen als programmeren.
 
In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.
 
De opleiding is opgebouwd uit 5 delen:
 • Deel 1: U leert de beginselen van objectoriëntatie en van de alom gebruikte notatietaal UML.
 • Deel 2: U begint met het programmeren in Java. U gebruikt de uitgebreide Java-bibliotheek om vanaf het begin programma's te schrijven met een grafische gebruikersinterface. U leert algoritmisch denken en u leert eenvoudige OO-programma's te ontwerpen en te implementeren.
 • Deel 3: U bouwt uw kennis van Java verder uit en de programma's worden groter. De behandelde onderwerpen zijn onder meer overerving, polymorfisme, event handling, programma's met concurrent verwerking en het afhandelen van fouten.
 • Deel 4: U maakt kennis met datastructuren zoals tabellen en bomen, aan de hand van de collection classes uit de Java-bibliotheek. Verder wordt gekeken naar algoritmen om efficiënt problemen op te lossen.
 • Deel 5: Tijdens AppLab leert u een moderne app maken, van begin tot eind, en van voor tot achter. Dit houdt in dat u een app bedenkt en realiseert: u maakt een Android client en bijpassend server component (beide in Java).

Opbouw

In het Certified Professional Program Java- en app-programmeur wordt onder andere gebruikgemaakt van onderstaande cursussen, in combinatie met extra studiemateriaal, aparte begeleidingsbijeenkomsten, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.
 • Objectgeoriënteerd programmeren
Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maakt u kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkelt u een heel eenvoudig Java-programma en voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Dan leert u hoe u programma's kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leert u programma's te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot van het blok leert u hoe u Eclipse kunt gebruiken om de programma's te voorzien van een grafische gebruikersinterface.

In blok 2 leert u alles wat u voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leert u zelf klassen te definiëren. Ook leert u te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).
 • Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
Het grootste deel van het eerste blok is gewijd aan het typesysteem van Java. Ten eerste wordt overerving behandeld. Dynamische binding van methoden is daarbij een sleutelbegrip. Vervolgens komen abstracte klassen en interfaces aan de orde, begrippen die een belangrijke rol spelen bij het definiëren van zogeheten ontwerppatronen: schematische oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Het blok eindigt met generics: de uitbreiding van Java die het gebruik van typeparameters mogelijk maakt.
Het tweede blok voltooit de behandeling van de taalconcepten van Java. Eerst wordt gekeken welke fouten er kunnen optreden in programma's en hoe daarmee om te gaan. Fouten moeten opgespoord worden (testen en debuggen). Java biedt een mechanisme om bepaalde soorten fouten af te handelen (exception handling). Vervolgens kijken we naar het programmeren met threads, waardoor parallellisme mogelijk wordt. We geven aan hoe een programma met meerdere threads gemaakt kan worden, maar laten ook zien dat u zich daarmee op glad ijs begeeft.

Het onderwerp van blok 3 is gegevensopslag. Ingegaan wordt op de koppeling van een Java-programma met een relationele database via JDBC (Java Database Connectivity).

Het laatste blok behandelt de constructie van gebruikersinterfaces. In twee leereenheden wordt ingegaan op het werken met Swing-componenten; ook het event handling-mechanisme komt daarbij aan de orde. De laatste leereenheid beschrijft het Observer-patroon, een veelgebruikt en belangrijk ontwerppatroon dat het mogelijk maakt om de domeinlaag geheel onafhankelijk te houden van de gebruikersinterfaces, ook wanneer het initiatief voor wijzigingen in die interfaces bij de domeinlaag ligt. Tevens komt het Model-View-Controller patroon kort aan de orde.
 • Applab
Tijdens AppLab wordt een tech-startup gesimuleerd en leert u in de praktijk tijdsefficiënt een moderne app te maken. U bedenkt en realiseert een app: u maakt een Android client (in Java) en bijpassende backend componenten. Gedurende de ontwikkeling van de app maakt u gebruik van moderne werkwijzen en technieken. U werkt aan de app in een groep, gebruik makend van het moderne broncodesysteem GitLab. In AppLab wordt ook actief gebruik gemaakt van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), waardoor de gemaakte code automatisch getest en verspreid kan worden.
Een tweetal manieren van weken uit de start-up wereld worden gebruikt: "release early, release often" (om snel feedback te krijgen om plannen aan te passen), en "fail early, fail fast" (realiseer het meest risicovolle eerst zodat snel duidelijk wordt of het zin heeft door te gaan). De docenten geven actief feedback op de code en de manier van weken door middel van peer-review functionaliteiten en van het gebruikte broncodesysteem. U start met een al ingericht broncodesysteem met gegeven basisapp om snel aan de slag te kunnen gaan en te kunnen concentreren op de realisatie van de eigen app.

Studieduur

De opleiding is goed te combineren met een baan. Iedere twee weken is er een begeleidingsavond waar u zich actief op moet voorbereiden door een deel van het studiemateriaal te bestuderen en door het inleveren van opdrachten. De begeleidingsavonden duren van 18.30 - 21.30 uur, voorafgegaan door een broodmaaltijd. Om voor certificering in aanmerking te komen moet u geslaagd zijn voor alle toetsen en opdrachten die deel uitmaken van de opleiding. De groepsgrootte is tien tot achttien personen.
 
U moet rekening houden met een tijdsinvestering van tien uur per week. De opleiding duurt ongeveer achttien maanden. 

Locatie

Studiecentrum Utrecht.

Voorkennis

Het is wenselijk dat u werkzaam bent in de ICT, en weet wat programmeren inhoudt; u dient te beschikken over uitstekende analytische vaardigheden en moet er plezier in hebben om abstracte problemen op te lossen. Indien u twijfelt, dan kunnen we, geheel vrijblijvend, een afspraak met een docent maken. Leesvaardigheid in het Engels is noodzakelijk, omdat een deel van het studiemateriaal Engelstalig is.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het programma wordt momenteel herzien en de eerstvolgende groep staat gepland voor het najaar 2020 in studiecentrum Utrecht.
 
Met name de duur van de opleiding en inhoudelijk zal opnieuw worden bekeken, zodat voor beginners én voor mensen, die al wat verder gevorderd zijn qua voorkennis, een apart gepast programma zal worden aangeboden. Het is pas mogelijk om je aan te melden voor de nieuwe opzet van deze opleiding als de nieuwe webpagina gereed is.
 
Het rooster is inmiddels definitief vastgesteld. De nieuwe brochure is nog in ontwikkeling, maar als je tussentijds geïnformeerd wilt blijven, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar you@ou.nl. Dit geldt uiteraard ook voor een vrijblijvend adviesgesprek met een docent.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 7.495,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 17 termijnen van € 453,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd. Indien u tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we u een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Actie

Indien u tot 4 weken vóór de startdatum inschrijft, dan kunnen we u een vroegboekkorting aanbieden van € 500,- op het totaalbedrag.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaalt u zelf de opleiding? Dan geldt voor u dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst en zoek naar: studiekosten.
 
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding.

Contact

Wilt u graag meer informatie over een specifiek Professional Program, een brochure of een vrijblijvend adviesgesprek (met een docent) of onze studieadviseur Loes Moritz, neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl of 045-5762777.