Data Governance

Data Governance
Informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0304
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het belang van data is in het afgelopen decennium enorm toegenomen voor organisaties. Processen zijn volledig gedigitaliseerd en elke stap wordt in detail vastgelegd in databases. Vervolgens worden deze data omgezet in stuurinformatie voor de organisatie op basis waarvan beslissingen worden genomen. Ook worden er steeds grotere hoeveelheden data gecreëerd waaruit mogelijk interessante informatie kan worden afgeleid waarmee concurrentievoordeel kan worden behaald. Steeds meer organisaties realiseren zich dan ook dat data een van de belangrijkste assets van de organisatie zijn. Hiermee dient dus met zorg te worden omgegaan zodat wordt gegarandeerd dat de juiste data beschikbaar zijn en dat deze bovendien volledig en betrouwbaar zijn. Traditioneel is dit het domein van de data-managementfunctie. Door het toegenomen belang van data is er nu meer aandacht voor de inrichting en aansturing van de data-managementfunctie. De inrichting en aansturing hiervan is bekend onder de naam data governance.
Deze cursus behandelt de basisconcepten en uitgangspunten van data governance. Hiertoe bestudeert u een flink aantal wetenschappelijke artikelen die bijeen zijn gebracht in de reader van deze cursus. Met de verworven kennis gaat u in groepsverband actief aan de slag. Gezamenlijk maakt u namelijk een instrument om een data governance audit binnen een organisatie te kunnen afnemen. Vervolgens past u dit instrument ook zelf toe en verzamelt daarmee gegevens om te kunnen bepalen hoe de organisatie scoort op het gebied van data governance. Gebaseerd op deze inzichten schrijft u een adviesrapport waarin de huidige status van data governance wordt toegelicht en wordt een routekaart gepresenteerd om de data governance verder te verbeteren.
De gehele cursus is opgedeeld in een aantal studietaken die u zowel individueel als met u groep uitvoert. Bij een aantal studietaken hoort het inlevert van opdrachten om u voortgang te volgen en om feedback te kunnen geven. Aan het eind van de cursus schrijft elk lid van de groep individueel een adviesrapport dat wordt beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer is tegelijk uw eindcijfer voor de cursus.

Leerdoelen
Door afronding van de cursus laat u zien dat u in staat bent om aan de hand van een gezamenlijk met medestudenten opgebouwd dossier (teamportfolio) over de data governance-situatie van een organisatie (of organisatieonderdeel), een adviesrapport te schrijven met een plan van aanpak voor de verbetering van de data governance-situatie. Bovendien laat u in een afsluitend reflectierapport zien dat u in staat bent verantwoord te reflecteren op het doorlopen audit-proces en het audit-product.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT of de masteropleiding Computer Science.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden en loopt gedurende twee kwartielen waarop begeleiding wordt aangeboden. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee tentamenkansen.

Voorkennis

Een passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk. Kennis en/of praktijkervaring op het vlak van organisatiekunde, ondernemingsstrategie en informatiekunde vergemakkelijkt het bestuderen van de cursusteksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit zelfstudie, een aantal online bijeenkomsten en groepswerk. Voor het groepswerk zal elke groep door een docent/tutor worden begeleid.
Toelichting groepswerk: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Toelichting groepsindeling: Om te komen tot een groepsindeling wordt (in verband met het groot aantal studenten) gebruik gemaakt van een online agendatool. Via deze tool worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, dichtstbijzijnde grote stad (dit kan de woonplaats zijn) gedeeld met medestudenten van de betreffende cursusrun. De verwerking van persoonsgegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt. Nadere instructies zijn, na inschrijving voor de cursus, te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Indien u geen gebruik wenst te maken van de agendatool volg dan de aanwijzingen in de instructie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. R. Bosua
1. wo 10-02-2021 / 19.30-21.30 uur
2. wo 14-04-2021 / 19.30-21.30 uur
3. wo 16-06-2021 / 19.30-21.30 uur

Docenten

Dhr. prof. dr. ir. R. Helms en mw. dr. R. Bosua, die zullen worden bijgestaan door een aantal tutoren.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot en scroll dan naar Data Governance.

Cursusmateriaal

Het materiaal bestaat uit een reader en een werkboek. Beide zijn elektronisch via de cursuswebsite beschikbaar, maar de reader zal ook op papier worden toegestuurd.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving bevat alle benodigde materialen voor de cursus, heeft discussiegroepen waarin u met medestudenten en begeleider informatie kunt uitwisselen en discussiëren over de leerstof, en wordt gebruikt voor het inleveren van opdrachten en het geven van feedback.