Data Governance
Informatica en informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0304
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De bekende uitdrukking; garbage-in, garbage out, is ook van toepassing op data analytics. Het resultaat van data analytics is dus afhankelijk van de kwaliteit van data die gebruikt zijn als input voor analyse. Voorkomende problemen binnen deze context zijn verouderde gegevens, ontbrekende gegevens of inconsistenties tussen gegevensverzamelingen.

Indien organisaties serieus aan de slag willen met data analytics en business intelligence, dan moeten zij bovenal bewust zijn van de governance van hun data.
Data governance stuurt op de kwaliteit en integriteit van data door mensen hiervoor verantwoordelijk te maken en mogelijke risico's in te schatten. De implementatie van data governance heeft betrekking op organisatorische, procesmatige en technologische aspecten. Er zijn meerdere methoden en tools beschikbaar voor implementatie.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus behandelt de basisconcepten en uitgangspunten van data governance met als startpunt het Data Governance raamwerk. Centraal in dit raamwerk staat het lifecycle perspectief op datamanagement, dat omvat alle fases vanaf het definiëren en creëren van data tot het definitief verwijderen.
Naast het leren over de hoofdcomponenten van data governance, leert de student ook hoe een data governance programma binnen een organisatie wordt opgezet. Het uiteindelijke doel van de cursus is dat u leert wat benodigd is voor het inrichten van de data governance binnen een organisatie en om te kunnen vaststellen wat de huidige volwassenheid van data governance is.

Het leermateriaal dat beschikbaar wordt gesteld voor deze cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek met beknopte wekelijkse opdrachten. Het tekstboek bevat de theorie van belang voor deze cursus en het werkboek leidt u door het tekstboek.
Om hun kennis en vaardigheden in praktijk te brengen, voeren de studenten gedurende de cursus een audit uit op een bestaande organisatie. Uitvoeren van de audit levert hun inzicht op in de huidige status van data governance. Gebaseerd op deze inzichten wordt van studenten verlangd dat zij een adviesrapport schrijven (en presenteren) voor de organisatie, waarin zij hun standpunt delen over de huidige status van de data governance en hoe dit verbeterd kan worden, ondersteund door een routekaart voor de verbeteringen.
De data governance audit bevat een aantal studieopdrachten, die ter beoordeling moeten worden ingediend bij de examinator van de cursus. Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door de behaalde cijfers voor de studieopdrachten.

Leerdoelen
- U kunt aangeven waarom data governance belangrijk is.
- U kunt de data identificeren waarop data governance moet worden toegepast.
- U kent de basisconcepten, grondbeginselen en werkwijzen voor data governance.
- U kent de beschikbare methodieken en tools voor het ondersteunen van data governance.
- U weet welke stappen benodigd zijn voor het implementeren van data governance.
- U kent de verschillende stappen in een data governance audit.
- U bent in staat een data governance audit uit te voeren en verbetergebieden te identificeren.
- U kunt een adviesrapport schrijven, gebaseerd op de resultaten van een data governance audit.
- U begrijpt de basis concepten voor security en privacy met de impact op data governance.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT of de masteropleiding Computer Science.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 4 september 2017 en 12 februari 2018. We adviseren u om u tot uiterlijk 14 augustus 2017 en 22 januari 2018 aan te melden, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten en zelfstudie (lezen en opdrachten maken).

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
1. do 07-09-2017 / 19.30-21.00 uur
2. do 02-11-2017 / 19.30-21.00 uur
3. ma 08-01-2018 / 19.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
1. do 15-02-2018 / 19.30-21.00 uur
2. do 12-04-2018 / 19.30-21.00 uur
3. ma 11-06-2018 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. S. Bromuri, dhr. prof. dr. ir. R. Helms en dhr. prof. dr. R. Kusters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Gedurende de cursus dienen een aantal opdrachten te worden ingeleverd welke worden beoordeeld voor een cijfer. Aan de hand van de cijfers voor de opdrachten wordt het uiteindelijke cijfer voor de cursus berekend.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

De faculteit onderhoudt een apart Portaal Informatica en informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied informatica en informatiekunde. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie. Daarnaast is er veel extra informatie over cursussen te vinden, zoals 'snapshots' uit het cursusmateriaal en andere relevante extra's.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.