Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Data Governance
Informatica en informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0304
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De bekende uitdrukking; garbage-in, garbage out, is ook van toepassing op data analytics. Het resultaat van data analytics is dus afhankelijk van de kwaliteit van data die gebruikt zijn als input voor analyse. Voorkomende problemen binnen deze context zijn verouderde gegevens, ontbrekende gegevens of inconsistenties tussen gegevensverzamelingen.

Indien organisaties serieus aan de slag willen met data analytics en business intelligence, dan moeten zij bovenal bewust zijn van de governance van hun data.
Data governance stuurt op de kwaliteit en integriteit van data door mensen hiervoor verantwoordelijk te maken en mogelijke risico's in te schatten. De implementatie van data governance heeft betrekking op organisatorische, procesmatige en technologische aspecten. Er zijn meerdere methoden en tools beschikbaar voor implementatie.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus behandelt de basisconcepten en uitgangspunten van data governance met als startpunt het Data Governance raamwerk. Centraal in dit raamwerk staat het lifecycle perspectief op datamanagement, dat omvat alle fases vanaf het definiëren en creëren van data tot het definitief verwijderen.
Naast het leren over de hoofdcomponenten van data governance, leert de student ook hoe een data governance programma binnen een organisatie wordt opgezet. Het uiteindelijke doel van de cursus is dat u leert wat benodigd is voor het inrichten van de data governance binnen een organisatie en om te kunnen vaststellen wat de huidige volwassenheid van data governance is.

Het leermateriaal dat beschikbaar wordt gesteld voor deze cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek met beknopte wekelijkse opdrachten. Het tekstboek bevat de theorie van belang voor deze cursus en het werkboek leidt u door het tekstboek.
Om hun kennis en vaardigheden in praktijk te brengen, voeren de studenten gedurende de cursus een audit uit op een bestaande organisatie. Uitvoeren van de audit levert hun inzicht op in de huidige status van data governance. Gebaseerd op deze inzichten wordt van studenten verlangd dat zij een adviesrapport schrijven (en presenteren) voor de organisatie, waarin zij hun standpunt delen over de huidige status van de data governance en hoe dit verbeterd kan worden, ondersteund door een routekaart voor de verbeteringen.
De data governance audit bevat een aantal studieopdrachten, die ter beoordeling moeten worden ingediend bij de examinator van de cursus. Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door de behaalde cijfers voor de studieopdrachten.

Leerdoelen
- U kunt aangeven waarom data governance belangrijk is.
- U kunt de data identificeren waarop data governance moet worden toegepast.
- U kent de basisconcepten, grondbeginselen en werkwijzen voor data governance.
- U kent de beschikbare methodieken en tools voor het ondersteunen van data governance.
- U weet welke stappen benodigd zijn voor het implementeren van data governance.
- U kent de verschillende stappen in een data governance audit.
- U bent in staat een data governance audit uit te voeren en verbetergebieden te identificeren.
- U kunt een adviesrapport schrijven, gebaseerd op de resultaten van een data governance audit.
- U begrijpt de basis concepten voor security en privacy met de impact op data governance.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT of de masteropleiding Computer Science.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Een passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk. Kennis en/of praktijkervaring op het vlak van organisatiekunde, ondernemingsstrategie en moderne informatiekunde vergemakkelijkt het bestuderen van de cursusteksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten en zelfstudie (lezen en opdrachten maken).

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
1. do 07-09-2017 / 19.30-21.00 uur
2. do 02-11-2017 / 19.30-21.00 uur
3. ma 08-01-2018 / 19.30-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
1. wo 14-02-2018 / 19.30-21.00 uur
2. wo 11-04-2018 / 19.30-21.00 uur
3. ma 11-06-2018 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. S. Bromuri, dhr. prof. dr. ir. R. Helms en dhr. prof. dr. R. Kusters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

De faculteit onderhoudt een apart Portaal Informatica en informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied informatica en informatiekunde. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie. Daarnaast is er veel extra informatie over cursussen te vinden, zoals 'snapshots' uit het cursusmateriaal en andere relevante extra's.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.