Master Psychology - variant Klinische Psychologie

Master Psychology - variant Klinische Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Hoe ontstaat abnormaal gedrag? Wil je het fijne weten van de wijze waarop psychische stoornissen gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden? Ben je toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Kies dan voor de mastervariant Klinische Psychologie van de Open Universiteit.


Wat leer je in deze opleiding?

De focus binnen de klinische Psychologie ligt op psychische stoornissen. Psychische stoornissen zoals depressie, angststoornis, maar ook schizofrenie komen in de algemene bevolking voor in een glijdende schaal van volledig afwezig, via de aanwezigheid van een of meer kenmerken, tot ernstige stoornissen. In het klinisch vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. De psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten therapieën.
In de mastervariant Klinische psychologie is de theorievorming gericht op het ontstaan van abnormaal gedrag. Je zoekt een verklaring voor de overgang van normaal naar abnormaal gedrag. Omdat in de klinische praktijk veel waarde wordt gehecht aan de mate waarin behandelingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, is er in de opleiding veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Ook worden theoretische modellen ontwikkeld die de overgang van ’normaal’ naar ’abnormaal’ gedrag proberen te verklaren. Zo kun je patiënten wetenschappelijk onderbouwd behandelen. Je leert op basis van test en en observatie te beoordelen of behandeling nodig is, welke behandeling geadviseerd kan worden en in welke setting de behandeling aangeboden kan worden.
Ook de actuele vormen van E-mental health interventies komen aan bod. Je krijgt inzicht in de ethische aspecten die in de praktijk spelen. Professioneel handelen kenmerkt zich door integriteit, verantwoordelijkheid, respect en deskundigheid. Je leert welke behandelingen het meest geschikt zijn voor specifieke stoornissen. Daarbij bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang, ontwikkel je relevante psychologische onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies en stel je zelfstandig rapportages op.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)

Opzet

 
De mastervariant Klinische psychologie bestaat uit vier mastercursussen: Psychodiagnostiek in de klinische psychologie, Klinische psychologie 3 (de klinische praktijk), Psychopathologie bij kinderen en adolescenten en E-mental health interventies. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Daarnaast loop je in de masterfase stage en schrijf je een scriptie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is in deeltijd verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Vertragen en versnellen is in de masterfase in overleg met jouw studieadviseur enigszins mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de zomerstop of parallel aan een vaste cursus een variabele cursus bestuderen. De opleiding bestaat dus uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische Psychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij een studieadviseur.

Tentaminering

Je sluit de cursussen aansluitend aan ieder kwartiel af met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. Je rondt de stage af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen of al hebt behaald. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook is er een uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je de meeste tentamens afleggen. Dit kan ook steeds vaker thuis, met online proctoring. Je kunt in de studiecentra ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.

Aanmelden

Wil je starten met de mastervariant Klinische Psychologie? Voor een masteropleiding moet je eerst toelating aanvragen. Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten. Maak een MijnOU-account aan en klik op de knop Aanmelden. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus.  

Toelating via een individuele premaster

 
Heb je de bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je altijd doorstromen naar de mastervariant Klinische psychologie bij de Open Universiteit. 
Studenten met een afgeronde wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit of (deels) afgeronde wo-masteropleiding in de Psychologie kunnen in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van kun je instromen in de mastervariant. 
Studenten met een andere wo- of hbo-vooropleiding moeten altijd eerst een bachelordiploma Psychologie behalen, eventueel met vrijstelling voor een aantal vakken. 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan bij een studieadviseur van Psychologie. Kijk ook op Psychologie studeren.

Starten

Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische psychologie. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed (passief) beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met het diploma van de mastervariant Klinische Psychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De master is een uitstekende basis voor verschillende beroepsmogelijkheden, zowel in diagnostiek, behandeling, onderzoek en beleid als in onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis, crisis- of afkickcentrum), de ambulante geestelijke gezondheidszorg (o.a. GGZ, zelfstandige praktijk of jeugdzorg), de algemene gezondheidszorg (afdeling of polikliniek van een algemeen ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum), bij een onderzoeksinstituut of universiteit, of bij justitie, politie en leger. 
Je komt onder voorwaarden in aanmerking voor de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Ook voldoe je onder voorwaarden (zoals een diagnostiekstage) aan de eisen van de ‘Verklaring vooropleidingseisen gz-opleiding’. Die verklaring heb je nodig voor de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding en in de studiegids.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie  op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je interesse maar wil je eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Na het afronden van de master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De mastervariant Klinische psychologie biedt onder voorwaarden de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op toelating tot de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) of psychotherapeut. Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd.
 
Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de (geestelijke) gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Lees meer over de nog lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de gezondheidszorg. Kijk ook op Psychologie studeren. Verder kunnen afgestudeerde studenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.