Organisatiekunde

Organisatiekunde

  • Managementwetenschappen
  • MB0202
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus wordt ingegaan op basisbegrippen rond organiseren, organisatie en management en manieren van kijken in het vakgebied van de organisatiekunde. Vervolgens komt het grotere geheel waar organisaties deel van uitmaken, nl. de omgeving, aan de orde en de positie en koers van organisaties in dit geheel: de strategie. Veel cursussen vervolgen dan met de structuur van organisaties en instrumenten van sturing. Deze cursus wijkt daarin af om zo het groeiende belang van cultuur en leiderschap in hedendaagse organisaties te benadrukken. Organisaties functioneren bij de gratie van een combinatie van cultuur, macht en leiderschap. Vervolgens komen de meer formele aspecten van organiseren aan de orde, zoals de structuren, processen en systemen, alsook strategieën en instrumenten van sturing. In de behandeling daarvan blijkt, vooral bij het onderwerp sturing, dat deze formele aspecten in de praktijk sterk verweven zijn met cultuur, macht en leiderschap. Ten slotte komt de ontwikkeling van hedendaagse organisaties aan de orde. Daarbij wordt gekozen voor een langetermijnperspectief: de 'nieuwe organisatievormen' die zich in organisaties ontwikkelen, spelen al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een rol. De innovatie van organisaties is een zaak van lange adem. Zij is ingebed in fundamentele maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die paradigma's van management en organisatie grondig veranderen. Inzicht in die context is belangrijk voor wie een rol wil spelen in de verandering en verbetering van hedendaagse organisaties.

Zinvol bijdragen aan management en organisaties vereist tegenwoordig dus meer dan het kunnen toepassen van bestaande begrippen en het implementeren van bestaande instrumenten. Het vereist in de eerste plaats een gevoeligheid voor veranderingen in de manier waarop doelgerichte samenwerking tussen mensen (het organiseren) tot stand kan worden gebracht en de dilemma's die daarin een rol spelen. Daarom biedt deze cursus conceptueel gereedschap voor mensen die dit met hun ervaringen in de praktijk kunnen combineren.

Dit alles komt in de cursus tot uiting in zeven actuele thema's en een appendix:
1. organisatie, organiseren en management
2. strategie en omgeving
3. cultuur
4. macht en leiderschap
5. organisatieontwerp: processen, systemen en structuren
6. sturing in organisaties
7. nieuwe organisatievormen.
Appendix: historisch overzicht organisatiekunde.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met code B13131 en de cursus B33111/B13121 Organisatie en management. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 16-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel een zekere vertrouwdheid met organisatieverschijnselen in de praktijk en passieve kennis van de Engelse taal in verband met enkele wetenschappelijke artikelen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent via de digitale leeromgeving.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Tentamenmogelijkheden

Laatste tentamenmogelijkheid is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een speciaal voor deze cursus geschreven cursusboek
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met studietaken en opdrachten.

Mediagebruik

Behalve het onder 'cursusmateriaal' genoemde schriftelijke materiaal wordt in de digitale leeromgeving gebruikgemaakt van videomateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de instructies en opdrachten die aansluiten bij het tekstboek.