Projectmanagement: beheersen van projecten

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Projectmanagement: beheersen van projecten
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Verandering en de daarmee samenhangende behoefte aan veranderingsmanagement door projecten kan iedereen in de alledaagse praktijk waarnemen. Iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken, zowel in ons werk als in onze vrijetijdsbezigheden.
We kunnen in verschillende hoedanigheden in aanraking komen met projecten, bijvoorbeeld als er op ons werk een reorganisatie plaatsvindt, een nieuw informatiesysteem wordt 'uitgerold', een verhuizing plaatsvindt of een andere werkwijze van ons wordt verwacht. In ons sociale leven kunnen we projecten tegenkomen zoals de invoering van de OV-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier, de realisatie van buitenschoolse opvang op de basisschool of het organiseren van een groot evenement voor de (sport-)vereniging.

De cursus maakt deel uit van een reeks van twee cursussen. In de eerste cursus ‘Projectmanagement: inrichten van projecten’ verplaatst u zich in de rol van projectmanager die aan het begin staat van een project. U leert al doende basale projectmanagementonderwerpen herkennen en toepassen in een relatief eenvoudige context. In deze tweede cursus ‘Projectmanagement: beheersen van projecten’ staat het beheersen van projecten centraal tegen de achtergrond van een meer complexe en dynamische situatie.

Het doel van deze cursus is, dat u na afloop in staat bent om zelfstandig een project te beheersen. U laat in de rol van projectmanager zien dat u problemen die in een relatief eenvoudig project kunnen optreden op een gestructureerde en verantwoorde manier kunt analyseren en tot verantwoorde oplossingsrichtingen komt. U bent tevens in staat om de consequenties van de oplossingsrichtingen in het projecthandboek en de projectplanning aan te brengen. Dit vermogen toont u aan in de afsluitende tentamenopdracht die u uitvoert in een Studiecentrum. U maakt in de cursus gebruik van een stappenplan dat is gebaseerd op een bedrijfskundig model van de beheerscyclus.
Uw basale kennis en de inzichten die u daarbij laat zien op het gebied van projectmanagement gaan over de volgende hoofdonderwerpen en topics:
- Algemene projectmanagement thema's: definities, projectdoel en projectscope.
- Projectorganisatie en mensen: organisatiestructuur, omgaan met stakeholders en de projectmanager en zijn team.
- Projectplanning en control: planningsaspecten, mijlpalen, breakdown structure, Gantt chart, PERT/CPM, capaciteitsplanning/resourceplanning, projectbudget/kostenschatten, kwaliteitsmanagement: product, kritieke succesfactoren, risicomanagement, projectdocumentatie.
- Een stappenplan dat is gebaseerd op een bedrijfskundig model van de beheerscyclus voor het oplossen van problemen in de uitvoeringsfase van projecten.

De cursus bestudeert u door het uitvoeren van twee studietaken met een vergelijkbaar stramien, daarna doet u het afsluitende tentamen.

1. In het werkboek neemt u kennis van de leerdoelen en leest u aanwijzingen voor de te bestuderen hoofdonderwerpen en topics. U zoekt deze op in het tekstboek (en/of de reader) en bestudeert ze. Vervolgens leest u de eerste praktijkcasus. In deze praktijkcase worden aan u verschillende van elkaar losstaande problemen gepresenteerd. Eerst focust u vooral op het herkennen van de wijze van oplossen door de projectmanager in de case. Daarna vragen we u om de problemen steeds zelfstandiger te analyseren door gebruik te maken van het stappenplan en oplossingen te bedenken. Hierbij grijpt u uiteraard steeds terug op de bijbehorende theorie en maakt u zich deze door het toepassen direct eigen.
In deze eerste studietaak zet u als het ware de 'bril' van projectmanager op bij het lezen van de casustekst en vraagt u zichzelf steeds af: 'Wat is het probleem?', 'wat kan dit probleem voor consequenties hebben?', 'wat zijn verantwoorde oplossingen voor dit probleem?', 'welke oplossing is optimaal met de beschikbare kennis van het probleem?' en 'wie mag over de oplossing beslissen en hoe wordt de oplossing in het project geïmplementeerd en gecommuniceerd?'. Om dit goed te kunnen uitvoeren krijgt u een stappenplan (dat is ontwikkeld op basis van een model van de beheerscylus) aangereikt waarmee u de problemen in kaart brengt en de te analyseren met welke oplossingen u het probleem kunt aanpakken.
2. In de tweede studietaak gaat u aan de hand van de aanwijzingen in het werkboek (en de leerdoelen) opnieuw terug naar de hoofdonderwerpen en topics in het tekstboek (en/of de reader). U frist uw kennis en inzicht op en vult daar waar nodig uw kennis aan.
Daarna leest u de tweede casustekst en zoomt u in op het toepassen van de bestudeerde hoofdonderwerpen en topics. Ook nu verplaatst u zich in de rol van projectmanager en stelt u zichzelf opnieuw de in de eerste studietaak genoemde vragen. Echter, de complexiteit van de problemen neemt in deze studietaak toe. De problemen staan niet meer op zich, maar de problemen en oplossingen beïnvloeden elkaar. Dit betekent dat u kennis maakt met complexe problemen zoals die ook in de werkelijkheid meestal voorkomen. Ook hier dient u zelfstandig de problemen te herkennen, te analyseren en oplossingsrichtingen te bepalen door gebruik te maken van het stappenplan.

Als u beide studietaken hebt afgerond, bent u in principe voldoende voorbereid om het afsluitende tentamen te doen. In beide studietaken maakt u gebruik van standaard projectmanagementsoftware voor de planning en het bijhouden van de realisatie van het project.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursussen Projectmanagement: beheersen van projecten (MB1002), Projectmanagement: beheersen van projecten (B48121) en de cursus Projectmanagement(B16321) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Verondersteld wordt dat u vertrouwd bent met de fundamentele principes van bedrijfskunde (vanuit technische, economische en sociaalwetenschappelijke invalshoeken). Enige elementaire kennis van organisatie en management maakt het bestuderen van deze cursus gemakkelijker. Bovendien dient u vertrouwd te zijn met de theoretische principes van planning en inrichting van projecten, bij voorkeur via de cursus Projectmanagement: inrichten van projecten (B48111/B48121 of MB0502).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus worden enkele virtuele bijeenkomsten georganiseerd. Sommige opdrachten levert u in via de cursussite, waarna u toegang krijgt tot de feedback. Inhoudelijke vragen kunt u via de cursussite of e-mail stellen aan de docenten.

Docenten

Dhr. dr. ir. G. Janssens.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

In de afsluitende tentamenopdracht krijgt u een nieuw probleem voorgelegd op basis van de laatste casus in het studiemateriaal. Aan de hand van de tentamenvragen doorloopt u de gehele beheerscyclus, waarbij u een analyse uitvoert, oplossingsrichtingen bepaalt en de consequenties voor het projecthandboek en de communicatie binnen het project opstelt. U mag de fysieke studiematerialen (de case-teksten en de tekstboeken) meenemen, de aanvullende casustekst krijgt u tijdens het tentamen aangereikt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een Engels-Nederlands + een Nederlands-Engels verklarend woordenboek ('schoon')
Bij het tentamen moet een casus / handout worden uitgereikt door de surveillant
Een 'schoon' handboek (Turner) en een 'schoon' tekstboek (Boddy)
Een 'schoon' exemplaar van het dictaat Cases Projectmanagement

Meer info

Meer informatie

Voor het bestellen van de software Microsoft Project, zie www.surfspot.nl.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek (waarin een introductie, reader en de studietaken), twee cases en twee tekstboeken. Daarnaast hebt u de projectplanningssoftware Microsoft Project nodig (let op: alleen beschikbaar voor Windows-computers!). Deze software dient u zelf aan te schaffen.

Mediagebruik

Relevante aanwijzingen en links via de digitale leeromgeving en e-mailbegeleiding.
Voor de uitwerking van studietaken in deze cursus dient u te beschikken over de volgende software: Microsoft Project (bij voorkeur een recente versie). Dit type software is noodzakelijk om de cases te maken.
Indien u de beschikking heeft over andere software, die de voorbeelduitwerkingen in het Microsoft Project-formaat kan lezen en interpreteren en de gevraagde uitwerkingen in Microsoft Project-formaat kan vastleggen, dan mag u deze andere software ook gebruiken. Echter, dit is voor eigen risico. Het wordt sterk aangeraden om een recente versie van Microsoft Project te gebruiken, aangezien alle aanwijzingen en uitwerkingen gebaseerd zijn op de hierboven genoemde Microsoft Project-software.
Indien u nog niet in het bezit bent van de noodzakelijke software kunt u als student aan de Open Universiteit Microsoft Project voor een sterk gereduceerde prijs kopen op http://www.surfspot.nl.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving bevindt zich een cursussite voor deze cursus. Hier vindt u studeeraanwijzingen, ondersteunende multimediabestanden, Microsoft Project-uitwerkingen, Microsoft Project-tips, een vraagbaak, relevante downloads, mededelingen en informatie over begeleiding en tentaminering.