Supply chain management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Supply chain management
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Voordat een product bij de eindconsument komt, heeft een veelheid van partijen (vaak verspreid over de hele wereld) er een bijdrage aan geleverd. Het gaat hierbij onder meer om grondstoffenleveranciers, fabrikanten, groothandel, logistieke dienstverleners en detailhandel. Al deze partijen zijn door middel van product- en informatiestromen met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. SCM is gericht op de coördinatie en samenwerking binnen een dergelijk netwerk van partijen. Het is een benadering waarbij over de grenzen van de eigen organisatie heen gekeken wordt en waarbij de organisatie de eindklant ten dienste staat.
De cursus Supply Chain Management biedt een brede oriëntatie op het vakgebied waarin veel aspecten van SCM aan bod komen. De cursus is toepassingsgericht ontworpen. Dit wil zeggen dat de student niet alleen theoretische kennis verwerft, maar vooral ook inzicht en vaardigheden voor het analyseren en managen van een supply chain. Daartoe gaat de student aan de slag met de cursus die wordt vormgegeven door een tekstboek, casussen, vragen en opdrachten.
In de cursus Supply Chain Management komen acht thema’s aan bod:
- Strategisch belang van SCM;
- Aankoopmanagement;
- Leveranciersrelaties;
- Ethische en duurzame aspecten van SCM;
- Proces management en SCM;
- Logistiek en SCM;
- Customer Relationship Management;
- Service Response Logistics.
Ieder thema wordt onderbouwd door een hoofdstuk uit het tekstboek en één of meerdere wetenschappelijke artikelen. Deze artikelen hebben meestal een verdiepend karakter, waar mogelijk onderbouwd door empirische resultaten.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus kunt u:
- De onderdelen van Supply Chain Management onderscheiden: logistiek, goederenstroom, informatiestroom en geldstroom;
- Het strategisch belang van SCM aangeven;
- De rol van aankoopmanagement en leveranciersrelaties in SCM duiden;
- Ethische aspecten en aspecten van duurzaamheid in SCM onderkennen;
- De relatie tussen procesmanagement en SCM duiden;
- Het verband tussen logistiek en SCM aangeven;
- Het belang van Customer Relationship Management duiden;
- De relatie tussen Service Response Logistics en SCM onderkennen;
- SCM op strategisch, tactisch en operationeel niveau toepassen;
- Commerciële, financieel-economische, technische, organisatorische, informatieve en maatschappelijke aspecten van SCM onderkennen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Supply chain management (MB1402), Ketenmanagement (B37111), Productiemanagement (B26121)en de OUX cursus Productie- en ketenmanagement (B06113) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. W. Lambrechts en dhr. prof. dr. J. Semeijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek “Principles of Supply Chain Management. A balanced approach” van Wisner, Tan and Leong, en een cursusreader met een selectie van wetenschappelijke artikelen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.