Management en organisatie

Management en organisatie

  • Managementwetenschappen
  • MB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Management en organisatie is opgebouwd rondom vier thema’s:

Management en strategie
Dit thema begint met een introductie op management en organisatie; meer specifiek een kennismaking met organisatiekunde. Elke organisatie moet rekening houden met haar omgeving. Het management zal van tijd tot tijd haar positie moeten evalueren om te bekijken of de organisatie nog voldoende competitief is. In dit blok maakt u kennis met de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van de organisatie. Strategie is een permanent evoluerend proces. Een introductie op strategie geeft een eerste aanzet om de kwaliteit en slagvaardigheid van een organisatie te verbeteren. Deze analyse is zowel een externe als interne analyse en biedt perspectieven en inzicht hoe een organisatie zich kan gaan ontwikkelen.

Human Resource Management (HRM)
In iedere organisatie werken mensen en het is de taak van een manager om samen met de medewerkers de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. In het thema HRM laten wij u eerst kennismaken met verschillende aspecten van HRM waarbij gekeken wordt naar management vanuit het perspectief taken, leidinggeven & besluitvorming als medewerkers. Hierbij komen uitgangspunten, dimensies, perspectieven en strategische keuzes aan bod waar je als manager actief mee werkt.

Structuur en organisatie
In dit thema wordt vooral gekeken naar de manier hoe organisaties functioneren (organisatiestructuur, organisatie-indelingen), maar ook wordt gekeken naar structuurelementen als taakverdeling, samenwerking en communicatie en groei.

Procesmanagement
Procesmanagement richt zich op de wijze waarop operationele processen worden beheerst en verbeterd kunnen worden. Dat betekent dat de samenhang tussen de bedrijfsprocessen bekend moet zijn. Een bedrijfsproces is een aaneenschakeling van activiteiten om een bepaalde uitkomst (dienst of product) te bereiken. Soorten processen, inrichten van processen, besturen van processen, het managen en verbeteren van processen zijn zaken die in dit thema aan bod komen.

Leerdoelen
In dit startersprogramma maakt u kennis met de verschillende blokken van de bacheloropleiding. Na bestudering van het startersprogramma kunt u:
- de begrippen management, organisatie en manager definiëren en onderscheid maken tussen verschillende vormen van organisaties
- de verschillende benaderingen van strategie en de fases van strategisch management in de belangrijkste modellen van strategieontwikkeling beschrijven
- de missie en visie van organisaties beschrijven en herkennen
- een interne en externe analyse beschrijven en toepassen bij het bepalen van een strategie
- verschillende aspecten van managers en leiderschap, zoals de taken en kenmerken van managers, en verschillende leiderschapsstijlen beschrijven
- de verschillende aspecten rondom besluitvoering herkennen en beschrijven
- aangeven wat HRM is en hoe competenties een rol spelen binnen HRM
- de belangrijkste aspecten van het (ontwerpen) van de organisatiestructuur benoemen en de verschillen tussen de structuren beschrijven
- verschillende vormen van communicatie-, informatie-, organisatiestructuren en samenwerking herkennen en beschrijven
- de processen van een organisatie in kaart brengen met behulp van methoden uit het handboek en kunt u beschrijven hoe de effectiviteit en de efficiency van deze processen verhoogd kan worden
- de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende benaderingen op het gebied van management & strategie, HRM, structuur en organisatie, procesmanagement beoordelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.


De cursussen Management en organisatie (MB2402) en Ondernemen en managen (MB0104 en B02112) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. Allereerst begint de cursus met een online startbijeenkomst (zie hieronder). Via de cursussite krijgt u feedback op ingeleverd werk, in de vorm van een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van de begeleider.

Begeleidingsbijeenkomsten


Den Bosch Groepsbijeenkomst verplicht of Online-bijeenkomst
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.drs. J. van den Boomen
vr 10-09-2021 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.drs. J. van den Boomen
vr 11-02-2022 / ntb

Aanmelden begeleiding

Voor iedereen die start met studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt er een verplichte startbijeenkomst georganiseerd. De eerstvolgende startbijeenkomst vindt online plaats in de eerste week na de start van de cursus van ongeveer 12.00 tot 14.30 uur. Nadat u bent ingeschreven kunt u zich aanmelden via: https://www.ou.nl/startdag-bedrijfskunde.

Docenten

Dhr. drs. J. van den Boomen (examinator) en mw. dr. P. Neessen MSc (plv examinator).

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Management & Organisatie van Rorink en Öztürk (Pearson 2e editie 2019), online materialen en een serious game over verzorgingshuis Kastanjehoeve.

Mediagebruik

Via de serious game ‘Kastanjehoeve’ maakt u als virtuele trainee in het fictieve verzorgingshuis Kastanjehoeve kennis met verschillende aspecten van de leerstof over de diverse thema’s. De serious game maakt gebruik van diverse media (tekst, geluid, video, animatie) en biedt zo een activerende vorm van onderwijs.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.