Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kun je vanaf 13 februari 2023 terugvinden in onze nieuwe digitale leeromgeving Brightspace

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (atmosfeer, bodem, oceanen) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). Je leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leer je op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus kun je:
- de relatie tussen milieuvraagstukken en de verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde' uitleggen,
- de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde,
- uitleggen wat de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen zijn bij de realisatie van een duurzaam menselijk gebruik van de aarde.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Deze cursus wordt twee keer per jaar begeleid.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien je met deze cursus (deel 2) start in plaats van deel 1 zal de bestudering je mogelijk meer tijd vergen – afhankelijk van je voorkennis op het gebied van scheikunde en aardse processen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 of kwartiel 4. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docenten.

Docenten

Dhr. dr. ir. J. Hugé (docent, examinator), dhr. dr. ir. R. Beunen (docent, plaatsvervangend examinator) en dhr. dr. F. Van Belleghem (docent).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 2 (start 2021-2022): 22-8-2022
voor kwartiel 4 (start 2021-2022): 17-11-2022 en 7-2-2023
voor kwartiel 2 (start 2022-2023): 7-2-2023, 2-5-2023 en 28-8-2023
voor kwartiel 4 (start 2022-2023): 13-7-2023

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 02-05-2023 14:00, 13-07-2023 14:00, 28-08-2023 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' Binas tabellenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0102).

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan opdrachten en opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving, met terugkoppeling op opdrachten en opgaven, het bijhouden van je voortgang en het stellen van vragen. De docenten organiseren vier bijeenkomsten per cursusrun.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docenten en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.