Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen

Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0802
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je één keer per jaar volgen. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Om mee te kunnen doen moet je toegelaten worden. Bij 'Aanmelden' kun je lezen hoe deze toelating in zijn werk gaat.

Inhoud

Het Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen (GPN) is gericht op het leren experimenteren op het terrein van de natuurwetenschappen. Het practicum heeft als thema fysiologische en genetische aanpassingen van het fotosyntheseproces. Het bestaat uit een voorbereidende, een experimenteer- en een afrondingsfase. In de voorbereidende fase worden in het schriftelijk materiaal de belangrijkste achtergronden van het fotosyntheseproces behandeld. De experimenteerfase vindt plaats bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Dit onderdeel van het practicum bestaat uit zes opeenvolgende dagen die worden voorafgegaan door een voorbereidende bijeenkomst in Utrecht. De eerste practicumdag wordt geoefend met enkele elementaire laboratoriumtechnieken. Vervolgens wordt een aantal experimenten uitgevoerd die meer inzicht moeten geven in fysiologische en genetische aanpassingen van het fotosyntheseproces. De laatste practicumdag wordt gebruikt om een zelf geformuleerde vraagstelling nader experimenteel te onderzoeken. Over de resultaten daarvan wordt aan medestudenten en begeleiders mondeling gerapporteerd. Het practicum wordt afgesloten met een afrondingsfase. De tijdens het practicum verzamelde gegevens moeten worden verwerkt tot een themaverslag.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus:
- heb je inzicht in de (deel)processen van de fotosynthese en de mogelijkheden van fysiologische en genetische aanpassing,
- ben je in staat om een toetsbare hypothese op te stellen en een eenvoudig experiment op te zetten om een hypothese te toetsen,
- heb je inzicht in de problemen bij het doen van experimenten en in de mogelijkheden en beperkingen van gebruikte methoden en technieken,
- heb je enig inzicht in de betrouwbaarheid van experimenteel verkregen data en ben je meer vertrouwd met het verwerken en statistisch analyseren hiervan,
- ben je in staat de experimentele gegevens te evalueren in het licht van de hypothese, de verkregen resultaten te verwerken in een verslag en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Ingangseisen

Aan deze cursus kan pas worden deelgenomen als ten minste 25 EC van de propedeuse Milieu-natuurwetenschappen zijn afgerond, waaronder Levenswetenschappen: evolutie (NB0412) alsook Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 (NB0502) of hun voorlopers. Studenten dienen op het moment van aanmelden ingeschreven te staan voor Levenswetenschappen: fysiologie (NB0702) of zich tegelijk voor NB0702 en NB0802 in te schrijven. Het is aan te bevelen dat bij aanmelding ook Wiskunde voor milieuwetenschappen (NB0302) is afgerond.

Toelichting aanmelden

Elk jaar wordt in de periode mei-juni voorafgaand aan het practicum gekeken welke studenten in aanmerking komen om aan het practicum deel te nemen. Als een groep studenten is gevormd, krijgen deze studenten de mogelijkheid om zich in de periode augustus-september voor het practicum in te schrijven. Studenten die voldoen aan de ingangseisen voor het practicum (zie hierna) kunnen zich aanmelden voor het practicum bij de docent (via Jikke.vanWijnen@ou.nl).

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je één keer per jaar volgen. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Om mee te kunnen doen moet je toegelaten worden. Bij 'Aanmelden' kun je lezen hoe deze toelating in zijn werk gaat.

Deze cursus wordt intensief begeleid: op de zes practicumdagen zijn continu begeleiders aanwezig om je te begeleiden bij het uitvoeren van het practicum. In de perioden voor en na het practicum kun je via de cursussite (forum) in de online leeromgeving vragen stellen aan de docent over de afronding van het practicum.
Er zijn zes verplichte bijeenkomsten in Wageningen, voorafgegaan door een verplichte startdag in Utrecht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studicentrum Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. van Wijnen
za 05-10-2024 / start / 10.00-15.30 uur

Wageningen
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. J. van Wijnen
1. wo 16-10-2024 / Practicumdag 1 / tijd ntb
2. do 17-10-2024 / Practicumdag 2 / tijd ntb
3. vr 18-10-2024 / Practiumdag 3 / tijd ntb
4. ma 21-10-2024 / Practicumdag 4 / tijd ntb
5. di 22-10-2024 / Practicumdag 5 / tijd ntb
6. wo 23-10-2024 / Practicumdag 6 / tijd ntb

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt afgerond met het schrijven van een blokverslag. De beoordeling van dit verslag vormt samen met de beoordeling van het experimentele gedeelte van het practicum het tentamencijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een speciaal voor de cursus ontwikkelde practicumhandleiding. Op het practicum zelf worden nog aanvullende materialen uitgereikt. Via de cursussite (online leeromgeving) vind je de laatste informatie over de cursus.

Digitale leeromgeving

In de online leeromgeving vind je de structuur van de cursus, een aantal voorbereidende opgaven en aanvullende literatuur. Ook kun je de verslagen inleveren via de online leeromgeving.