Gegevens en gevolgtrekkingen

Gegevens en gevolgtrekkingen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0902
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Zomer 1996. Philip Morris lanceert een reclamecampagne over passief roken, waarin wordt beweerd dat 'op wetenschappelijke gronden' is aangetoond dat passief roken minder schadelijk is dan bijvoorbeeld het consumeren van 1 koekje of 1 à 2 glazen volle melk per dag. Het brengt een vloedgolf van woedende reacties teweeg. Maar waaróm was deze campagne nu zo dubieus? De crux is, dat in de gewraakte advertentie het gevaar van passief roken, dat keer op keer is vastgesteld, wordt afgezet tegen risico's die slechts incidenteel zijn gevonden, maar nooit voor een tweede keer zijn aangetoond.

De affaire Philip Morris staat niet op zichzelf. Onze maatschappij wordt voortdurend geconfronteerd met allerlei vragen die alleen zijn op te lossen door verstandig gebruik te maken van (natuur)wetenschappelijke informatie. Men komt soms aanzetten met de wildste beweringen, die wetenschappelijk bewezen zouden zijn en ons zouden nopen tot het nemen van bepaalde beslissingen. Zou u ook wel wat meer 'wetenschappelijke mondigheid' willen bezitten, zodat u in staat bent de validiteit van beweerde verbanden te beoordelen en zo nodig te weerleggen? Zou u ook wel in staat willen zijn wetenschappelijke rapporten kritisch te beoordelen en gefundeerde uitspraken te doen over de geschiktheid van voorgestelde beslissingen? Dan is de cursus Gegevens en gevolgtrekkingen iets voor u.

De cursus behandelt eerst het evalueren en analyseren van redeneringen. Dit kan leiden tot het aanvaarden of verwerpen van wetenschappelijke theorieën. Alleen een deugdelijke redenering kan voor voldoende empirische ondersteuning van een theorie of hypothese zorgen. Aan de hand van voorbeelden laat de cursus zien hoe bewijsmateriaal een theorie kan ondersteunen (of ondergraven). Ook worden met behulp van voorbeelden enkele drogredenen besproken die regelmatig opduiken bij het toetsen van theorieën. Daarna gaat de cursus in op de wijze waarop bewijsmateriaal voor (of tegen) een theorie wordt verzameld en aan welke eisen het toetsen van een theorie moet voldoen. Dit is het terrein van de statistiek. Na bespreking van een aantal statistische begrippen komt de meest wezenlijke vraag aan de orde: hoe bepaal je op grond van bewijsmateriaal of statistische hypothesen waar zijn of niet? En hoe verzamel je betrouwbaar bewijsmateriaal? Deze vragen worden wederom aan de hand van voorbeelden besproken. Het laatste deel van de cursus is gewijd aan de maatschappelijke functie van de wetenschap. Bij het nemen van beslissingen die de hele samenleving aangaan, is wetenschappelijke informatie onontbeerlijk. Wetenschappelijke inzichten geven in het algemeen verschillende alternatieven voor het oplossen van een probleem. Het komt er dan op aan dat alternatief te kiezen, dat vanuit technologisch en maatschappelijk oogpunt het beste is. Dit beslisproces kan worden gezien als het onderzoeken welke handelingen tot welke uitkomsten leiden en het toekennen van een mate van voorkeur aan de uitkomsten. De wetenschappelijke informatie bepaalt om welk type beslisproces het gaat. Met veel voorbeelden wordt geïllustreerd hoe een beslisser uit een reeks van mogelijke oplossingen het beste alternatief kan kiezen, rekening houdend met de gestelde doelen en beschikbare informatie.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus bent u in staat:
- de geschiktheid van een gebruikte proefopzet of toets te beoordelen;
- uit een reeks van mogelijke oplossingen het beste alternatief te kiezen, rekening houdend met gestelde doelen en beschikbare informatie;
- wetenschappelijke redeneringen te beoordelen op hun deugdelijkheid, drogredenen op te sporen, en te beoordelen of de uitgangspunten van een redenering plausibel zijn.

Vervangende cursus

Deze cursus wordt per 31 augustus 2021 uit het aanbod genomen. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden voor deze cursus. De cursus is vervolgens nog maar beperkt tentamineerbaar. Deze cursus wordt vervangen door de cursus NB0912 – Gegevens en gevolgtrekkingen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2021 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Er wordt geen speciale voorkennis verondersteld. Wél is het zo dat de voorbeelden die worden besproken enige affiniteit veronderstellen met het natuurwetenschappelijk vakgebied.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 1 en 2 (sept-jan) dat openstaat voor alle ingeschreven studenten. Dit traject bestaat uit vier online colleges die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. U kunt de cursus daarnaast ook zelfstandig in uw eigen tijd bestuderen.

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine
De Formulebladen van yOUlearn: Informatie/Tentamen. Druk ze af en neem ze mee.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een speciaal voor de cursus ontwikkeld tekstboek en een werkboek.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving wordt gebruikt voor het uitwisselen van (extra) informatie, correspondentie met medestudenten en docent, en voor de online klas.

Digitale leeromgeving

U start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.